Ktl-icon-tai-lieu

chương 11: đo lương chi phí sinh hoạt

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 11
ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT
Vào năm 1931, khi nền kinh tế Mỹ phải vật lộn với cuộc Đại suy thóai, các cầu thủ bóng
chày nổi tiếng như Babe Ruth vẫn kiếm được 80.000 đô la. Trong thời gian đó, mức lương
này cực kỳ cao, ngay cả đối với các ngôi sao bóng chày. Theo người ta kể lại, một phóng viên
khi hỏi Ruth rằng anh có nghĩ việc anh nhận được mức lương cao hơn Tổng thống Herbert
Hoover, người chỉ nhận được 75.000 đô la, là hợp lý không. Ruth đã trả lời “tôi đã có một
năm tốt hơn.”
Ngày nay, các cầu thủ bóng chày trung bình kiếm được khoảng gấp 10 lần mức lương của
Ruth trong năm 1931. Và những cầu thủ giỏi nhất có thể kiếm được gấp 100 lần. Trước tiên,
con số này có thể khiến bạn nghĩ rằng bóng chày đã trở thành môn thể thao dễ kiếm tiền hơn
so với sáu thập kỷ trước đây. Nhưng như mọi người đều biết, giá cả hàng hóa và dịch vụ cũng
đã tăng. Vào năm 1931, một xu có thể mua được một chiếc kem, và 25 xu có thể mua được
một chiếc vé xem phim. Do giá cả ở thời kỳ của Ruth thấp hơn rất nhiều so với ngày nay, nên
việc Ruth có được hưởng thụ mức sống cao hơn so với các cầu thủ hiện nay không là điều
chưa thể kết luận được.
Trong chương trước, chúng ta đã xem xét việc các nhà kinh tế sử dụng tổng sản phẩm trong
nước (GDP) như thế nào để tính toán sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. Chương
này sẽ nghiên cứu cách thức tính toán chi phí sinh hoạt. Để so sánh mức lương 80.000 đô la
của Ruth với mức lương hiện nay, chúng ta cần tìm ra một phương pháp nào đó để chuyển
các con số tính bằng đô la thành chỉ tiêu về sức mua có ý nghĩa hơn. Đó chính là nhiệm vụ
của chỉ tiêu thống kê có tên là chỉ số giá tiêu dùng. Sau khi xem xét cách tính chỉ số giá tiêu
dùng, chúng ta sẽ thảo luận cách thức sử dụng chỉ số giá này để so sánh các con số tính bằng
đô la ở các thời điểm khác nhau.
Chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của chi phí sinh hoạt theo thời
gian. Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng, các gia đình phải chi tiêu nhiều tiền hơn trước để duy trì
mức sống như cũ. Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ lạm phát để mô tả tình huống có sự
gia tăng của mức giá chung trong nền kinh tế. Tỷ lệ lạm phát là phần trăm thay đổi của mức
giá so với thời kỳ trước. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, lạm phát là một
phương diện trong hoạt động kinh tế vĩ mô được theo dõi chặt chẽ và nó là một biến số cơ
bản có vai trò hướng dẫn chính sách kinh tế vĩ mô. Chương này cung cấp cơ sở kiến thức
cho phân tích đó bằng cách chỉ ra cách tính tỷ lệ lạm phát củ...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 11 – Đo lường chi phí sinh hot 1
CHƯƠNG 11
ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOT
Vào năm 1931, khi nn kinh tế M phi vt ln vi cuc Đại suy thóai, các cu th bóng
chày ni tiếng như Babe Ruth vn kiếm được 80.000 đô la. Trong thi gian đó, mc lương
này cc k cao, ngay c đối vi các ngôi sao bóng chày. Theo người ta k li, mt phóng viên
khi hi Ruth rng anh có nghĩ vic anh nhn được mc lương cao hơn Tng thng Herbert
Hoover, ng
ười ch nhn đưc 75.000 đô la, là hp lý không. Ruth đã tr li “tôi đã có mt
năm tt hơn.”
Ngày nay, các cu th bóng chày trung bình kiếm được khong gp 10 ln mc lương ca
Ruth trong năm 1931. Và nhng cu th gii nht có th kiếm được gp 100 ln. Trước tiên,
con s này có th khiến bn nghĩ rng bóng chày đã tr thành môn th thao d kiếm tin hơ
n
so vi sáu thp k trước đây. Nhưng như mi người đều biết, giá c hàng hóa và dch v cũng
đã tăng. Vào năm 1931, mt xu có th mua được mt chiếc kem, và 25 xu có th mua được
mt chiếc vé xem phim. Do giá c thi k ca Ruth thp hơn rt nhiu so vi ngày nay, nên
vic Ruth có được hưởng th mc sng cao hơn so vi các cu th hin nay không là đ
iu
chưa th kết lun được.
Trong chương trước, chúng ta đã xem xét vic các nhà kinh tế s dng tng sn phm trong
nước (GDP) như thế nào để tính toán sn lượng hàng hóa và dch v ca nn kinh tế. Chương
này s nghiên cu cách thc tính toán chi phí sinh hot. Để so sánh mc lương 80.000 đô la
ca Ruth vi mc lương hin nay, chúng ta cn tìm ra mt phương pháp nào đó để chuy
n
các con s tính bng đô la thành ch tiêu v sc mua có ý nghĩa hơn. Đó chính là nhim v
ca ch tiêu thng kê có tên là ch s giá tiêu dùng. Sau khi xem xét cách tính ch s giá tiêu
dùng, chúng ta s tho lun cách thc s dng ch s giá này để so sánh các con s tính bng
đô la các thi đim khác nhau.
Ch s giá tiêu dùng được s dng để theo dõi s thay đổi ca chi phí sinh hot theo thi
gian. Khi ch s
giá tiêu dùng tăng, các gia đình phi chi tiêu nhiu tin hơn trước để duy trì
mc sng như cũ. Các nhà kinh tế s dng thut ng lm phát để t tình hung có s
gia tăng ca mc giá chung trong nn kinh tế. T l lm phát là phn trăm thay đổi ca mc
giá so vi thi k trước. Như chúng ta s thy trong các chương tiếp theo, lm phát là mt
ph
ương din trong hot động kinh tế vĩđược theo dõi cht ch và nó là mt biến s cơ
bn có vai trò hướng dn chính sách kinh tế vĩ. Chương này cung cp cơ s kiến thc
cho phân tích đó bng cách ch ra cách tính t l lm phát ca các nhà kinh tế khi s dng
ch s giá tiêu dùng.
CH S GIÁ TIÊU DÙNG
Ch s giá tiêu dùng (CPI) là thước đo tng chi phí mà mt người tiêu dùng đin hình b
ra để mua hàng hóa và dch v. Hàng tháng Cc thng kê lao động thuc B lao động tính
toán và thông báo ch s giá tiêu dùng. Trong phn này, chúng ta tho lun cách tính ch
s giá tiêu dùng và nhng vn đề ny sinh trong quá trình đó. Chúng ta cũng tìm hiu s
chương 11: đo lương chi phí sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 11: đo lương chi phí sinh hoạt - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
chương 11: đo lương chi phí sinh hoạt 9 10 402