Ktl-icon-tai-lieu

chương 2: Các lực lượng cung cầu thị trường

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
CÁC LỰC LƯỢNG CUNG CẦU THỊ TRƯỜNG
Khi một đợt giá lạnh đổ vào bang Florida, giá nước cam tăng trong các siêu thị trên toàn
quốc. Mỗi khi thời tiết vào mùa hè ấm lên ở bang New England, giá thuê phòng khách sạn ở
vùng Ca-ri -bê lập tức suy giảm. Khi một cuộc chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông, giá xăng ở
Mỹ tăng và giá xe Cadillac cũ giảm xuống. Những biến cố này có điểm gì chung? Tất cả
chúng đều cho thấy sự vận hành của cung và cầu.
Cung và cầu là hai từ mà các nhà kinh tế sử dụng thường xuyên nhất - và vì nguyên nhân rất
hợp lý. Cung và cầu là những lực lượng làm cho nền kinh tế thị trường hoạt động. Chúng
quyết định lượng của mỗi hàng hóa được sản xuất ra và giá mà nó được bán. Nếu muốn biết
một biến cố hoặc chính sách ảnh hưởng tới nền kinh tế như thế nào, thì trước hết bạn phải
nghĩ xem nó ảnh hưởng tới cung và cầu như thế nào.
Chương này giới thiệu lý thuyết về cung và cầu. Nó nghiên cứu hành vi của người bán và
người mua, cũng như sự tương tác giữa họ với nhau. Nó chỉ ra cách thức quyết định giá cả
của cung và cầu trong nền kinh tế thị trường, cũng như giá cả đến lượt nó lại phân bổ các
nguồn lực khan hiếm của xã hội như thế nào.
THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH
Khái niệm cung và cầu được dùng để chỉ hành vi của con người khi họ tương tác với nhau
trên thị trường. Thị trường là một nhóm người bán và người mua một hàng hóa hoặc dịch vụ
nhất định. Với tư cách là một nhóm, người mua quyết định cầu về sản phẩm và với tư cách
một nhóm, người bán quyết định cung về sản phẩm. Trước khi thảo luận về hành vi của
người bán và người mua, chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn khái niệm “thị trường” và các
dạng thị trường khác nhau mà chúng ta quan sát thấy trong nền kinh tế.
Thị trường cạnh tranh
Thị trường có nhiều dạng khác nhau. Đôi khi thị trường có tổ chức rất cao, chẳng hạn thị
trường của nhiều loại nông sản. Trong những thị trường này, người mua và người bán gặp
nhau vào một thời gian và tại địa điểm nhất định mà tại đó, người xướng giá góp phần
định giá và tổ chức bán hàng.
Nhưng hầu hết các thị trường được tổ chức ở mức thấp hơn. Chẳng hạn, chúng ta hãy quan
sát thị trường kem trong một khu phố nhất định. Người mua kem không hề tập hợp nhau lại
vào bất kỳ thời điểm nào. Người bán kem nằm ở các địa điểm khác nhau và bán các sản phẩm
khác nhau đôi chút. Ở đây không có người xướng giá để công bố giá kem. Từng người bán tự
ghi giá cho mỗi chiếc kem và từng người mua quyết định mua bao nhiêu kem tại mỗi cửa
hàng.
Mặc dù không được tổ chức, nhưng nhóm người mua v...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 2 – Các lc lượng cung cu th trường 1
CHƯƠNG 2
CÁC LC LƯỢNG CUNG CU TH TRƯỜNG
Khi mt đợt giá lnh đổ vào bang Florida, giá nước cam tăng trong các siêu th trên toàn
quc. Mi khi thi tiết vào mùa hè m lên bang New England, giá thuê phòng khách sn
vùng Ca-ri -bê lp tc suy gim. Khi mt cuc chiến tranh bùng n Trung Đông, giá xăng
M tăng và giá xe Cadillac cũ gim xung. Nhng biến c nàyđim gì chung? Tt c
chúng đều cho thy s
vn hành ca cung và cu.
Cung và cu là hai t mà các nhà kinh tế s dng thường xuyên nht - và vì nguyên nhân rt
hp lý. Cung và cu là nhng lc lượng làm cho nn kinh tế th trường hot động. Chúng
quyết định lượng ca mi hàng hóa được sn xut ra và giá mà nó được bán. Nếu mun biết
mt biến c hoc chính sách nh hưởng ti nn kinh tế như thế nào, thì trước hế
t bn phi
nghĩ xem nó nh hưởng ti cung và cu như thếo.
Chương này gii thiu lý thuyết v cung và cu. Nó nghiên cu hành vi ca người bán và
người mua, cũng như s tương tác gia h vi nhau. Nó ch ra cách thc quyết định giá c
ca cung và cu trong nn kinh tế th trường, cũng như giá c đến lượt nó li phân b các
ngun lc khan hiếm c
a xã hi như thế nào.
TH TRƯỜNG VÀ CNH TRANH
Khái nim cung và cu được dùng để ch hành vi ca con người khi h tương tác vi nhau
trên th trường. Th trường là mt nhóm người bán và người mua mt hàng hóa hoc dch v
nht định. Vi tư cách là mt nhóm, người mua quyết định cu v sn phm và vi tư cách
mt nhóm, người bán quyết định cung v sn ph
m. Trước khi tho lun v hành vi ca
người bán và người mua, chúng ta hãy xem xét k lưỡng hơn khái nim “th trường” và các
dng th trường khác nhau mà chúng ta quan sát thy trong nn kinh tế.
Th trường cnh tranh
Th trường có nhiu dng khác nhau. Đôi khi th trường có t chc rt cao, chng hn th
trường ca nhiu loi nông sn. Trong nhng th trường này, người mua và người bán gp
nhau vào mt th
i gian và ti địa đim nht định mà ti đó, người xướng giá góp phn
định giá và t chc bán hàng.
Nhưng hu hết các th trường được t chc mc thp hơn. Chng hn, chúng ta hãy quan
sát th trường kem trong mt khu ph nht định. Người mua kem không h tp hp nhau li
vào bt k thi đim nào. Người bán kem nm các địa
đim khác nhau và bán các sn phm
khác nhau đôi chút. đây không có người xướng giá để công b giá kem. Tng người bán t
ghi giá cho mi chiếc kem và tng người mua quyết định mua bao nhiêu kem ti mi ca
hàng.
Mc dù không được t chc, nhưng nhóm người mua và người bán kem hình thành mt th
trường. Người mua biết rng có nhiu người bán để anh ta la chn và người bán ý thc được
rng có người khác bán sn phm t
ương t sn phm ca anh ta. Giá và lượng kem bán ra
không phi do mt người bán hay người mua nào quyết định. Trên thc tế, giá và lượng là do
tt c người bán và người mua quyết định khi h tương tác vi nhau trên th trường.
Ging như hu hết các th trường trong nn kinh tế, th trường kem có tính cnh tranh cao.
Th trường cnh tranhmt th trường trong đó có nhiu người bán và người mua đến m
c
chương 2: Các lực lượng cung cầu thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2: Các lực lượng cung cầu thị trường - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chương 2: Các lực lượng cung cầu thị trường 9 10 789