Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: hệ số co giãn và ứng dụng kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2467 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 3
HỆ SỐ CO GIÃN VÀ ỨNG DỤNG
Hãy tưởng tượng bạn là một nông dân trồng lúa mỳ ở Kansas. Vì toàn bộ thu nhập mà bạn
kiếm được là từ việc bán lúa mỳ, nên bạn dành mọi nỗ lực để làm cho đất đai đạt năng suất
cao nhất. Bạn phải nắm vững tình hình thời tiết và độ phì của đất, phải kiểm tra tình hình sâu
hại và dịch bệnh, cũng như nghiên cứu các thành tựu mới nhất trong ngành trồng trọt. Bạn
biết rằng càng trồng nhiều lúa mỳ, bạn càng bán được nhiều sau khi thu hoạch, nhờ vậy thu
nhập và mức sống của bạn càng cao.
Đến một ngày, trường Đại học Tổng hợp Kansas công bố một phát minh lớn. Các nhà nghiên
cứu thuộc bộ môn Nông nghiệp của trường này đã tạo ra một giống lúa mỳ mới cho phép làm
tăng sản lượng mà người nông dân có thể sản xuất trên mỗi mẫu thêm 20%. Bạn sẽ phản ứng
thế nào trước thông tin này? Bạn có sử dụng giống mới đó không? So với trước đây, phát
hiện này làm lợi hay gây thiệt hại cho bạn? Trong chương này, chúng ta sẽ thấy các câu hỏi
như vậy có thể dẫn đến những câu trả lời rất đáng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên xuất phát từ việc
ứng dụng những công cụ cơ bản nhất của kinh tế học là cung và cầu vào thị trường lúa mỳ.
Chương trước đã giới thiệu về cung và cầu. Ở bất kỳ thị trường cạnh tranh nào, chẳng hạn thị
trường lúa mỳ, đường cung dốc lên biểu thị hành vi của người bán và đường cầu dốc xuống
biểu thị hành vi của người mua. Giá hàng hóa điều chỉnh làm cho lượng cung và cầu cân
bằng nhau. Để ứng dụng phương pháp phân tích cơ bản này vào mục đích tìm hiểu ảnh
hưởng của phát minh trong nông nghiệp nêu trên, trước hết chúng ta phát triển thêm một
công cụ nữa: khái niệm hệ số co giãn. Hệ số co giãn - một công cụ phản ánh mức độ phản
ứng của người mua và người bán trước những thay đổi của thị trường - cho phép chúng ta
phân tích cung và cầu với độ chính xác cao hơn.
HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CẦU
Khi phân tích các yếu tố quyết định cầu trong chương 4, chúng ta đã thấy rằng cầu về một
hàng hóa nào đó của người mua cao hơn nếu giá của nó thấp hơn, thu nhập của họ cao hơn,
giá của những hàng hóa thay thế cao hơn, hoặc giá của những hàng hóa bổ sung cho nó thấp
hơn. Phân tích này mới chỉ mang tính chất định tính, chứ chưa phải là định lượng. Nghĩa là
chúng ta mới phân tích về hướng thay đổi của lượng cầu, chứ chưa phân tích quy mô thay
đổi. Để tính toán quy mô thay đổi của cầu trước những thay đổi của các yếu tố quyết định nó,
các nhà kinh tế sử dụng khái niệm hệ số co giãn.
Hệ số co giãn giá của cầu và các yếu tố quyết định nó
Luật cầu nói rằng sự giảm giá của mộ...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 3 – H s co giãn và ng dng 1
CHƯƠNG 3
H S CO GIÃN VÀ NG DNG
Hãy tưởng tượng bn là mt nông dân trng lúa m Kansas. Vì toàn b thu nhp mà bn
kiếm được là t vic bán lúa m, nên bn dành mi n lc để làm cho đất đai đạt năng sut
cao nht. Bn phi nm vng tình hình thi tiết và độ phì ca đất, phi kim tra tình hình sâu
hi và dch bnh, cũng như nghiên c
u các thành tu mi nht trong ngành trng trt. Bn
biết rng càng trng nhiu lúa m, bn càng bán được nhiu sau khi thu hoch, nh vy thu
nhp và mc sng ca bn càng cao.
Đến mt ngày, trường Đại hc Tng hp Kansas công b mt phát minh ln. Các nhà nghiên
cu thuc b môn Nông nghip ca trường này đã to ra mt ging lúa m mi cho phép làm
tăng sn lượng mà ngườ
i nông dân có th sn xut trên mi mu thêm 20%. Bn s phn ng
thế nào trước thông tin này? Bn có s dng ging mi đó không? So vi trước đây, phát
hin này làm li hay gây thit hi cho bn? Trong chương này, chúng ta s thy các câu hi
như vy có th dn đến nhng câu tr li rt đáng ngc nhiên. S ngc nhiên xut phát t vic
ng dng nhng công c
cơ bn nht ca kinh tế hc là cung và cu vào th trường lúa m.
Chương trước đã gii thiu v cung và cu. bt k th trường cnh tranh nào, chng hn th
trường lúa m, đường cung dc lên biu th hành vi ca người bán và đường cu dc xung
biu thnh vi ca người mua. Giá hàng hóa điu chnh làm cho lượng cung và cu cân
bng nhau.
Để ng dng phương pháp phân tích cơ bn này vào mc đích tìm hiu nh
hưởng ca phát minh trong nông nghip nêu trên, trước hết chúng ta phát trin thêm mt
công c na: khái nim h s co giãn. H s co giãn - mt công c phn ánh mc độ phn
ng ca người mua và người bán trước nhng thay đổi ca th trường - cho phép chúng ta
phân tích cung và cu vi độ chính xác cao hơn.
H S CO GIÃN CA C
U
Khi phân tích các yếu t quyết định cu trong chương 4, chúng ta đã thy rng cu v mt
hàng hóa nào đó ca người mua cao hơn nếu giá ca nó thp hơn, thu nhp ca h cao hơn,
giá ca nhng hàng hóa thay thế cao hơn, hoc giá ca nhng hàng hóa b sung cho nó thp
hơn. Phân tích này mi ch mang tính cht định tính, ch chưa phi là định lượng. Nghĩa là
chúng ta mi phân tích v hướng thay đổ
i ca lượng cu, ch chưa phân tích quy mô thay
đổi. Để tính toán quy mô thay đổi ca cu trước nhng thay đổi ca các yếu t quyết định nó,
các nhà kinh tế s dng khái nim h s co giãn.
H s co giãn giá ca cu và các yếu t quyết định nó
Lut cu nói rng s gim g ca mt hàng hóa làm tăng lượng cu v nó. H s co giãn giá
ca cu
phn ánh mc độ phn ng ca cu trước s thay đổi ca giá. Cu v mt hàng hóa
được coi là co giãn vi giá c nếu lượng cu thay đổi mnh khi giá thay đổi. Cu đưc coi
không co giãn nếu lượng cu ch thay đổi rt ít khi giá thay đổi.
Nhng yếu t nào quyết định cu v mt hàng hóa co giãn hay không co giãn? Do cu v mt
hàng hóa bt k ph thuc vào s
thích ca người tiêu dùng, nên h s co giãn giá ca cu
ph thuc vào rt nhiu yếu t kinh tế, xã hi và tâm lý - nhng yếu t to ra nguyn vng cá
Chương 3: hệ số co giãn và ứng dụng kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: hệ số co giãn và ứng dụng kinh tế vĩ mô - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chương 3: hệ số co giãn và ứng dụng kinh tế vĩ mô 9 10 107