Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Phân tích dòng tiền

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3 (tt)

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

1

1. DOØNG
NG TIEÀN (CASH FLOW)

GIAÙ TRÒ
GIAÙ TRÒ
GIAÙ TRÒ VOÁN
=
TAØI SAÛN
NÔÏ + CHUÛ SÔÛ HÖÕU
DOØNG TIEÀN
DOØNG TIEÀN
DOØNG
TIEÀN TÖØ = DAØNH CHO + CHO CHUÛ
CHUÛ NÔÏ
SÔÛ HÖÕU
TAØI SAÛN
2

1. DOØNG
NG TIEÀN TÖØ TAØI SAÛN (CASH
FLOW FROM ASSET)
Doøng
ng tieàn hoaït ñoäng
ng (operating cash flow): doøng
ng
Tiền ñöôïc taïo thaønh
nh töø hoaït ñoäng
ng saûn xuaát vaø tieâu
thuï haøng
ng hoaù, dòch vuï haøng
ng ngaøy cuûa DN.
Chi ñaàu tö TSCÑ (capital spending): Chi tieâu roøng
ng
cho TSCÑ.
Thay ñoåi voán luaân chuyeån (change in working
capital): Thay ñoåi trong TSLÑ vaø nôï ngaén haïn.
Voán luaân chuyeån = Taøi saûn löu ñoäng
ng – Nôï ngaén haïn.
3

Baûng 3.1
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CTY XY
NGAØY 31/12/2002 Ñôn vò: tyû ñoàng
Taøi saûn
Taøi saûn löu ñoän g

2001
1.112

2002

Nguoàn voán

1.403 Nôï ngaén haïn

2001

2002

428

389

- Tieàn maët

104

160

- Phaûi traû ngöôøi baùn

232

266

- Phaûi thu

455

688

- Phaû traû, noäp khaùc

196

123

- Haøn g toàn kho.

553

555 Nôï daøi haïn

408

454

1.920

2.269

600

640

1.320

1.629

2.756

3.112

Taøi saûn coá ñònh

1.644

(thuaàn )

1.709 Voán chuû sôû höõu
- Coå phaàn thöôøn g vaø
thaën g dö voán
- Lôïi nhuaän giöõ laïi

Toån g taøi saûn

2.756

3.112 Toån g nguoàn voán

4

BAÛNG 3.2

COÂNG TY XY
BAÙO CAÙO THU NHAÄP
Naêm 2002 Ñôn vò: tyû ñoàng
Chæ tieâ u

Giaù trò

Doanh thu thuaàn

1.509
750

Chi phí hoaït ñoäng (chöa keå khaá u hao)

65

Khaáu hao

694

Lôïi nhuaän tröôùc laõi vay vaø thueá (EBIT)

70

Laõi vay
Lôïi nhuaän tröôùc thueá

624

Thueá

212

Laõi roøng

412

Coå töùc

103

Lôïi nhuaän giöõ laï i trong naê m

309

5

$2. Caùc nguyeân taéc hoïach ñònh doøng tieàn:
Böôùc 1 : Xaùc ñònh CFo :
+ Chi mua TSCÑ =-190-10 = -200
+ Lãi töø baùn maùy cuõ = 40-75=-35,Thuế tiết kiệm= 35(0.4)= 14
Thu bán máy cũ = 40 thực thu=40+14=54

I = CFo = -200 + 54 -5= -151
+ Chi phí hoaït ñoäng tieát kieäm :
Naêm 1 = 40-20 = 20 , Naêm 2 = 40-22 = 18 , Naêm 3 = 16,… Naêm 10 = 2
+ KH taêng theâm = KH maùy môùi – KH maùy cuõ =200/10 -150/20 = 12.5
+ Giaù trò ñeán haïn TSCÑ môùi = 25(1-40%) = 15
+ Voán luaân chuyeån taêng theâm
Naêm
Nhu caàu
PStaêng theâm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+5
31

$2. Caùc nguyeân taéc hoïach ñònh doøng tieàn:
Böôùc 2 : xaùc ñònh TCF
Chæ tieâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.DT taêng theâm

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

2.CFHÑ taêng(o KH)(tieát kieäm )

-20

-18

-16
...
1
CHƯƠNG
CHƯƠNG
3 (
3 (
tt
tt
)
)
PHÂN T
PHÂN T
Í
Í
CH
CH
DÒNG
DÒNG
TI
TI
N
N
Chương 3: Phân tích dòng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Phân tích dòng tiền - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3: Phân tích dòng tiền 9 10 915