Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 : Tài chính công

Được đăng lên bởi anhntm91dng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀNG HÓA CÔNG VÀ
CHI TIÊU CÔNG

TÀI CHÍNH CÔNG

05/12/14

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Hàng hóa công
 Chi tiêu công
 Đánh giá chi tiêu công
 Quản lý chi tiêu công

05/12/14

2

KHÁI NIỆM HÀNG HÓA CÔNG
 Tiêu dùng chung - không cạnh tranh.

(Rivalri: Tinh tranh gianh)
 Tính không loại trừ (Excludability: Tinh
loai tru)

05/12/14

3

KHÁI NIỆM HÀNG HÓA CÔNG
 Tùy

trên:

theo mức độ thỏa mãn của 2 tính chất

Hàng hóa công thuần túy (Pure public goods)
 Hàng hóa công không thuần túy (Impure
public goods)


 Hãy

so sánh các loại hàng hóa

Thư viện
 Ngọn hải đăng (lighthouse)
 Quân sự


05/12/14

4

PHÂN LOẠI HÀNG HÓA CÔNG

05/12/14

5

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG
 Tại sao chính phủ phải cung cấp hàng hóa

công ?
 Nguyên nhân là do sự thất bại của khu vực
tư:
Vấn đề người hưởng tự do không trả tiền ;
 Chi phí giao dịch và phí người sử dụng.


 => Cung cấp không đầy đủ hàng hóa công

=>làm giảm phúc lợi của xã hội
05/12/14

6

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG
Đối với hàng hóa có thể
loại trừ qua giá (mà có chi
phí biên sử dụng bằng 0),
việc áp đặt giá tuy có thể
thực hiện được nhưng
không có hiệu quả, vì gây
ra tổn thất phúc lợi xã hội

Giá
E

A
P

0

05/12/14

Nhu cầu đi
lại

Qe

Tổn
thất
phúc lợi

Qm

Kha
nang
cay
cau

So luot di
qua cau

Số lượt không đi
qua
cầu do thu phí

7

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG


Hoặc tư nhân cung cấp hàng hóa công sẽ làm tăng chi
phí
Giá

E

Đường
cầu
A

P

Chi phí giao
dịch

C

Chi phí sản
suất

E

F

B

Qe

Q0

Qm Lượng
8

05/12/14

0

XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG
CẤP HÀNG HÓA TƯ
P–
kem

S=SMC

Xem
xét
cung
cấp
tối ưu
hàng
hóa
tư

$3

$2

DB

DJ
05/12/14

0

QJ

QB

QL

SMB =DB+J
Q -kem 9

XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG
CẤP HÀNG HÓA TƯ
 Hàng hóa tư, cung cấp tối ưu khi chi phí biên bằng lợi

ích biên (giá cả thị trường):
MCIC PIC
B
J
MRS IC ,C MRS IC ,C 

MCC PC


Gỉa sử, PC= 1; MCc = 1; thì :

MRS ICB ,C MRS ICJ ,C PIC MCIC

05/12/14

10

XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG
CẤP HÀNG HÓA CÔNG
P – tên lửa

$6

S=SMC

DJ

$4
$3
$2
$2

SMB=DB+J

DB

$1

05/12/14

0

1

5

Q – tên lửa
11

XÁC ĐỊNH MỨC TỐI TƯU CUNG
CẤP HÀNG HÓA CÔNG
 Hàng hóa công cung cấp tối ưu: chi phí biên

bằng tổng tỷ lệ thay thế biên xã hội



M RS

i
M ,C

 M C

M

i

05/12/14

12

CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG
 Chính phủ cung cấp hàng hóa công:

Khó khăn: tổng hợp sở thích của công chúng và
chuyển thành quyết định chính sách công.
 Hơn nữa, chính sách công được quyết định trong
bối cảnh kinh tế chính trị.


 Khu vực tư có thể khắc phục vấn đề người

hưởng tự do thông...
05/12/14
1
HÀNG HÓA CÔNG VÀ
CHI TIÊU CÔNG
TÀI CHÍNH CÔNG
Chương 4 : Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 : Tài chính công - Người đăng: anhntm91dng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 4 : Tài chính công 9 10 793