Ktl-icon-tai-lieu

chương 5: chi phí sản xuất kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5
CHI PHÍ SẢN XUẤT
Nền kinh tế được cấu thành bởi hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất ra những hàng hóa và dịch
vụ mà hàng ngày bạn sử dụng: General Motors sản xuất ô tô, General Electric sản xuất bóng
đèn, General Mills chế biến món ngũ cốc dành cho các bữa sáng. Đó chỉ là ba trong số những
doanh nghiệp có quy mô lớn; họ thuê hàng ngàn công nhân và có hàng ngàn cổ đông cùng
nhau chia sẻ lợi nhuận. Các doanh nghiệp khác, chẳng hạn cửa hàng cắt tóc, quầy bán bánh
kẹo thường có quy mô nhỏ; họ chỉ thuê một vài lao động và do một cá nhân hay hộ gia đình
sở hữu.
Trong những chương trước, chúng ta đã sử dụng đường cung để tóm lược các quyết định sản
xuất của doanh nghiệp. Theo luật cung, các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất và bán lượng
hàng lớn hơn khi giá cao hơn và phản ứng này làm cho đường cung dốc lên trên. Luật cung là
tất cả những gì chúng ta cần biết để phân tích nhiều vấn đề về hành vi của doanh nghiệp.
Trong chương này và các chương tiếp theo, chúng ta xem xét hành vi của doanh nghiệp chi
tiết hơn. Chủ đề được trình bày ở đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về những quyết định nằm
sau đường cung thị trường. Ngoài ra, bạn còn có điều kiện làm quen với một bộ phận của
kinh tế học có tên là Tổ chức ngành - một bộ môn nghiên cứu cách ra quyết định của doanh
nghiệp về giá cả và lượng hàng trên cơ sở các điều kiện thị trường mà họ phải đối mặt. Ví dụ
ở nơi bạn đang sống có thể có vài hiệu bánh ngọt, nhưng chỉ có một công ty truyền hình cáp.
Sự khác biệt về số lượng doanh nghiệp đó tác động như thế nào đến giá thị trường và hiệu
quả của thị trường? Môn tổ chức ngành sẽ giải quyết vấn đề này.
Là điểm khởi đầu trong việc nghiên cứu tổ chức ngành, chương này phân tích chi phí sản xuất.
Tất cả doanh nghiệp, từ công ty cung cấp dịch vụ hàng không đến cửa hàng rất nhỏ bán thực
phẩm gần nơi bạn ở, đều phải quan tâm đến chi phí khi họ sản xuất hàng hóa hay cung ứng dịch
vụ. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, chi phí của một doanh nghiệp là yếu tố then
chốt đối với việc ra quyết định sản xuất và định giá. Tuy nhiên, việc xác định xem những gì là chi
phí của một doanh nghiệp không phải chuyện đơn giản như người ta vẫn tưởng.
CHI PHÍ LÀ GÌ?
Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thảo luận về chi phí của Nhà máy Bánh ngọt Hungry Helen.
Helen, người chủ nhà máy đã mua bột mỳ, đường, va ni và các nguyên liệu làm bánh khác.
Cô cũng mua máy trộn bột, lò nướng và thuê công nhân để vận hành thiết bị. Sau đó, cô bán
những chiếc bánh làm ra cho người tiêu dùng. Qua một số ...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 5 – Chi phí sn xut 1
CHƯƠNG 5
CHI PHÍ SN XUT
Nn kinh tế được cu thành bi hàng ngàn doanh nghip sn xut ra nhng hàng hóa và dch
vhàng ngày bn s dng: General Motors sn xut ô tô, General Electric sn xut bóng
đèn, General Mills chế biến món ngũ cc dành cho các ba sáng. Đó ch là ba trong s nhng
doanh nghip có quy mô ln; h thuê hàng ngàn công nhân và có hàng ngàn c đông cùng
nhau chia s li nhun. Các doanh nghip khác, chng hn ca hàng ct tóc, quy bán bánh
ko thườ
ng có quy mô nh; h ch thuê mt vài lao động và do mt cá nhân hay h gia đình
s hu.
Trong nhng chương trước, chúng ta đã s dng đường cung để tóm lược các quyết định sn
xut ca doanh nghip. Theo lut cung, các doanh nghip sn sàng sn xut và bán lượng
hàng ln hơn khi giá cao hơn và phn ng này làm cho đường cung dc lên trên. Lut cung là
tt c nhng gì chúng ta cn biết để phân tích nhiu vn đề
v hành vi ca doanh nghip.
Trong chương này và các chương tiếp theo, chúng ta xem xét hành vi ca doanh nghip chi
tiết hơn. Ch đề được trình bày đây s giúp bn có thêm hiu biết v nhng quyết định nm
sau đưng cung th trường. Ngoài ra, bn còn có điu kin làm quen vi mt b phn ca
kinh tế hc có tên là T chc ngành - mt b môn nghiên cu cách ra quyết định ca doanh
nghi
p v giá c và lượng hàng trên cơ s các điu kin th trường mà h phi đối mt. Ví d
nơi bn đang sng có th có vài hiu bánh ngt, nhưng ch có mt công ty truyn hình cáp.
S khác bit v s lượng doanh nghip đó tác động như thế nào đến giá th trường và hiu
qu ca th trường? Môn t chc ngành s gii quy
ết vn đề này.
đim khi đầu trong vic nghiên cu t chc ngành, chương này phân tích chi phí sn xut.
Tt c doanh nghip, t công ty cung cp dch v hàng không đến ca hàng rt nh bán thc
phm gn nơi bn , đều phi quan tâm đến chi phí khi h sn xut hàng hóa hay cung ng dch
v. Như chúng ta s thy trong các chương tiếp theo, chi phí ca mt doanh nghip là yế
u t then
cht đối vi vic ra quyết định sn xut và định giá. Tuy nhiên, vic xác định xem nhng gì là chi
phí ca mt doanh nghip không phi chuyn đơn gin như người ta vn tưởng.
CHI PHÍ LÀ GÌ?
Chúng ta hãy bt đầu bng vic tho lun v chi phí ca Nhà máy Bánh ngt Hungry Helen.
Helen, người ch nhà máy đã mua bt m, đường, va ni và các nguyên liu làm bánh khác.
Cô cũng mua máy trn bt, lò nướng và thuê công nhân để vn hành thiết b
. Sau đó, cô bán
nhng chiếc bánh làm ra cho người tiêu dùng. Qua mt s công vic mà Helen phi làm khi
thc hin công vic kinh doanh ca mình như trên, chúng ta có th rút ra mt s bài hc áp
dng cho tt c các doanh nghip trong nn kinh tế.
Tng doanh thu, tng chi phí và li nhun
Chúng ta bt đầu bng mc tiêu ca doanh nghip. Để hiu mt doanh nghip phi quyết định
nhng gì, chúng ta phi biết doanh nghip đó đang c
gng làm gì. Có th nhn thy rng Helen
khi nghip kinh doanh vì cô mun cung ng bánh ngt cho xã hi. Tuy nhiên, cũng có th
Helen kinh doanh để kiếm tin. Các nhà kinh tế thường cho rng mc đích ca các doanh nghip
chương 5: chi phí sản xuất kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 5: chi phí sản xuất kinh tế vĩ mô - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
chương 5: chi phí sản xuất kinh tế vĩ mô 9 10 234