Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi Bùi Minh Phương
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 16022 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Chương 5: Ngân hàng trung
ương và chính sách tiền tệ

I. Tổng quan về NHTW
1.
2.
3.
4.

Sự ra đời của NHTW
Định nghĩa NHTW
Các mô hình NHTW
Chức năng của NHTW

1. Sự ra đời của NHTW
Thế kỷ 15 đến thế kỷ 19
Ngân hàng thương mại đa
năng - Doanh nghiệp kinh
doanh tiền tệ

Bất ổn trong lưu
thông tiền tệ

Ngân hàng phát
hành

Sự can thiệp của
Nhà nước

Ngân hàng trung
gian

Giữ tiền
Cho vay
Thanh toán
Phát hành tiền
Phát hành tiền
Bảo lãnh
Chiết khấu thương
phiếu…

Sự phân hoá hệ
thống Ngân hàng

Sự ra đời của NHTW
Từ đầu TK 20 đến nay

Hai xu thế đầu thế
kỷ XX
Khủng hoảng kinh
tế 1929-33
+ Học thuyết
Keynes

Tách rời chức năng độc quyền phát
hành và kinh doanh tiền tệ
Thành lập mới các NHTW với đầy đủ
bản chất
Quốc hữu hoá NHTW hoặc thành lập
mới các NHTW thuộc sở hữu Nhà nước

2. Định nghĩa NHTW
NHTW là một định chế tài chính công thực hiện
chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động
lưu thông tiền tệ tín dụng (là ngân hàng phát
hành tiền, là ngân hàng của các ngân hàng,
là ngân hàng của Chính phủ).

3. Các mô hình NHTW
NHTW độc lập Chính phủ

NHTW trực thuộc Chính phủ

QUỐC HỘI

QUỐC HỘI
CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

NGÂN HÀNG
TRUNG ƯƠNG

CÁC BỘ,
CƠ QUAN NGANG BỘ

NGÂN HÀNG
TRUNG ƯƠNG

4. Chức năng của NHTW
a. Độc quyền phát hành tiền
b. NHTW là ngân hàng của Chính phủ
c. NHTW là ngân hàng của các ngân hàng

4a. Độc quyền phát hành tiền
- NHTW là thể chế duy nhất được Nhà nước cho
phép phát hành tiền nhằm đảm bảo thống nhất và
an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc gia
- Đồng tiền do NHTW phát hành là tiền pháp định
- Nguyên tắc phát hành tiền:
+ Trong lịch sử, nguyên tắc phát hành tiền phải có vàng
đảm bảo: NHTW được yêu cầu phát hành tiền giấy trên
cơ sở có vàng đảm bảo
+ Phát hành tiền phải dựa trên nhu cầu của nền kinh tế

4b. NHTW là ngân hàng của Chính phủ
- Làm thủ quỹ cho KBNN thông qua quản lý tài
khoản của Kho bạc
- NHTW cho Chính phủ vay tiền
- NHTW làm đại lý, đại diện và tư vấn cho
Chính phủ.

4c. NHTW là ngân hàng của các
ngân hàng
• NHTW mở tài khoản và nhận tiền gửi của các ngân
hàng trung gian dưới 2 hình thức:
+ Dự trữ bắt buộc: là số tiền các NHTM phải gửi tại
một tài khoản tại NHTW
Số tiền DTBB=Tỷ lệ DTBB x Tổng số dư tiền gửi

+ Tiền gửi thanh toán
• NHTW cho các NHTM vay tiền: dưới hình thức tái
chiết khấu (chiết khấu lại các giấy tờ có giá ngắn
hạn do các NHTM đưa đến, chủ yếu là tín phiếu KB
và thương phiếu)
• NHTW thực hiện chức năng là trung tâm thanh toán
cho các ngân hàng trung gian.

II. Chính sách tiền tệ
1) Các phép đo lượng...