Ktl-icon-tai-lieu

chương 6: doanh nghiệp trên thi trương cạnh tranh

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6
DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH
Nếu trạm xăng ở địa phương bạn tăng giá bán xăng 20%, lượng xăng bán ra của nó sẽ giảm
mạnh. Khách hàng của trạm xăng đó nhanh chóng chuyển sang mua xăng ở các trạm xăng
khác. Ngược lại, nếu công ty cấp nước ở địa phương bạn tăng giá nước 20%, lượng nước bán
của nó chỉ giảm xuống chút ít. Mọi người có thể tưới cỏ ít đi và mua nhiều loại vòi hoa sen
tiết kiệm nước hơn, nhưng họ không thể giảm lượng nước tiêu dùng một cách dễ dàng và khó
có thể tìm ra người cung cấp nước khác. Sự khác nhau giữa thị trường xăng và thị trường
nước rất rõ ràng: Có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp xăng, nhưng chỉ có một doanh nghiệp
cung cấp nước. Như bạn thấy, sự khác biệt trong cấu trúc thị trường tác động tới quyết định
sản xuất và định giá của những doanh nghiệp hoạt động trên các thị trường đó.
Trong chương này, chúng ta nghiên cứu hành vi của các doanh nghiệp cạnh tranh, như trạm
xăng ở địa phương bạn. Chắc bạn còn nhớ rằng thị trường có tính cạnh tranh khi mỗi người
bán và người mua nhỏ so với quy mô thị trường và vì vậy hầu như không có khả năng tác
động tới giá cả thị trường. Ngược lại, nếu một doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá thị
trường của hàng hóa nó bán ra, doanh nghiệp đó được coi là có sức mạnh thị trường. Trong
ba chương tiếp theo chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu hành vi của các doanh nghiệp có sức
mạnh thị trường, giống như công ty cấp nước ở địa phương bạn.
Phân tích của chúng ta về doanh nghiệp cạnh tranh trong chương này sẽ làm sáng tỏ những
quyết định nằm sau đường cung trên thị trường cạnh tranh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi
chúng ta thấy rằng đường cung thị trường có quan hệ chặt chẽ với chi phí sản xuất của doang
nghiệp. (Dĩ nhiên, bạn đã có cái nhìn khái quát về vấn đề này qua phân tích của chúng ta
trong chương 7). Nhưng trong các loại chi phí khác nhau của doanh nghiệp - chi phí cố định,
chi phí biến đổi bình quân và chi phí cận biên - loại nào thích hợp nhất đối với quyết định về
lượng cung? Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các đại lượng về chi phí này đều đóng vai trò quan
trọng và có quan hệ qua lại với nhau.
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH LÀ GÌ ?
Mục đích của chúng ta trong chương này là nghiên cứu xem các doanh nghiệp đưa ra quyết
định sản xuất như thế nào trên thị trường cạnh tranh. Để có kiến thức làm cơ sở cho phân tích
này, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem xét thị trường cạnh tranh là gì.
Ý nghĩa của từ cạnh tranh
Mặc dù đã bàn về ý nghĩa của từ cạnh tranh trong chương 4, nhưng chúng ta vẫn nên tó...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 6 – Doanh nghip trên th trường cnh tranh 1
CHƯƠNG 6
DOANH NGHIP TRÊN TH TRƯỜNG CNH TRANH
Nếu trm xăng địa phương bn tăng giá bán xăng 20%, lượng xăng bán ra ca nó s gim
mnh. Khách hàng ca trm xăng đó nhanh chóng chuyn sang mua xăng các trm xăng
khác. Ngược li, nếu công ty cp nước địa phương bn tăng giá nước 20%, lượng nước bán
ca nó ch gim xung chút ít. Mi người có th tưới c ít đi và mua nhiu lo
i vòi hoa sen
tiết kim nước hơn, nhưng h không th gim lượng nước tiêu dùng mt cách d dàng và khó
có th tìm ra người cung cp nước khác. S khác nhau gia th trường xăng và th trường
nước rt rõ ràng: Có rt nhiu doanh nghip cung cp xăng, nhưng chmt doanh nghip
cung cp nước. Như bn thy, s khác bit trong cu trúc th trường tác động ti quyết định
sn xut và định giá ca nhng doanh nghip hot động trên các th trường đó.
Trong chương này, chúng ta nghiên cu hành vi ca các doanh nghip cnh tranh, như trm
xăng địa phương bn. Chc bn còn nh rng th trường có tính cnh tranh khi mi người
bán và người mua nh so vi quy mô th trường và vì vy hu như không có kh năng tác
động ti giá c th trường. Ngược l
i, nếu mt doanh nghip có th nh hưởng đến giá th
trường ca hàng hóa nó bán ra, doanh nghip đó được coi là có sc mnh th trường. Trong
ba chương tiếp theo chương này, chúng ta s nghiên cu hành vi ca các doanh nghip có sc
mnh th trường, ging như công ty cp nước địa phương bn.
Phân tích ca chúng ta v doanh nghip cnh tranh trong chương này s làm sáng t nhng
quyết định n
m sau đường cung trên th trường cnh tranh. Không có gì đáng ngc nhiên khi
chúng ta thy rng đường cung th trường có quan h cht ch vi chi phí sn xut ca doang
nghip. (Dĩ nhiên, bn đã có cái nhìn khái quát v vn đề này qua phân tích ca chúng ta
trong chương 7). Nhưng trong các loi chi phí khác nhau ca doanh nghip - chi phí c định,
chi phí biến đổi bình quân và chi phí cn biên - loi nào thích hp nht đối vi quyết định v
lượng cung? Chúng ta s thy r
ng tt c các đại lượng v chi phíy đều đóng vai trò quan
trng và có quan h qua li vi nhau.
TH TRƯỜNG CNH TRANH LÀ GÌ ?
Mc đích ca chúng ta trong chương này là nghiên cu xem các doanh nghip đưa ra quyết
định sn xut như thế nào trên th trường cnh tranh. Để có kiến thc làm cơ s cho phân tích
này, chúng ta hãy bt đầu bng vic xem xét th trường cnh tranh là gì.
Ý nghĩa ca t cnh tranh
Mc dù
đã bàn v ý nghĩa ca t cnh tranh trong chương 4, nhưng chúng ta vn nên tóm tt li bài
hc y. Th trường cnh tranh, đôi khi còn gi là th trường cnh tranh hoàn ho, có hai đặc tính:
Có nhiu người mua và nhiu người bán trên th trường.
Nhng người bán khác nhau cung ng các hàng hóa v cơ bn là ging nhau.
Do nhng điu kin này, hành vi ca mi người mua hay người bán riêng l trên th trường
nh hưởng không đáng k đến giá c th trường. Người mua và người bán đều coi giá th
trường là cho trước.
Chúng ta hãy ly th trường sa làm ví d. Không người mua sa nào có th tác động ti giá
sa, vì mi người mua ch mua mt lượng nh
so vi quy mô th trường. Tương t, mi
chương 6: doanh nghiệp trên thi trương cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 6: doanh nghiệp trên thi trương cạnh tranh - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
chương 6: doanh nghiệp trên thi trương cạnh tranh 9 10 291