Ktl-icon-tai-lieu

chương 9: cạnh tranh độc quyền

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 9
CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

Bạn vào một hiệu sách để mua một cuốn sách dự định sẽ đọc trong kỳ nghỉ tới. Trên giá sách,
bạn tìm thấy truyện thần bí của John Grisham, truyện giật gân của Stephen King, truyện lãng
mạn của Danielle Steel, hồi ký của Frank McCourt và còn nhiều loại sách khác. Khi bạn chọn
một cuốn và mua nó, thị trường mà bạn đang tham gia thuộc loại nào?
Một mặt, thị trường sách có vẻ mang tính cạnh tranh. Khi tìm kiếm trên giá sách, bạn có thể
thấy rất nhiều tác giả và nhà xuất bản cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý của bạn. Một người
mua trên thị trường này có hàng ngàn sản phẩm cạnh tranh nhau để chọn lựa. Và bởi vì mọi
người có thể tham gia thị trường bằng cách viết và xuất bản sách, nên ngành kinh doanh sách
không có lãi lắm. Cứ mỗi tiểu thuyết gia được trả nhuận bút cao, thì có hàng trăm tác giả
khác đang cạnh tranh với anh ta.
Mặt khác, thị trường sách có vẻ như độc quyền. Bởi vì mỗi cuốn sách là duy nhất, nên các
nhà xuất bản có nhiều khả năng để định giá bán. Người bán trong thị trường này là người
định giá, chứ không phải người chấp nhận giá. Và quả thật, giá sách cao hơn chi phí cận biên
rất nhiều. Ví dụ giá của một cuốn tiểu thuyết bìa cứng khoảng 25 đô la, trong khi chi phí để in
thêm một cuốn chưa đến 5 đô la.
Trong chương này, chúng ta nghiên cứu những thị trường vừa có đặc điểm của thị trường
cạnh tranh, vừa đặc điểm của thị trường độc quyền. Loại cấu trúc thị trường này được gọi là
cạnh tranh độc quyền. Thị trường cạnh tranh độc quyền có những đặc điểm như sau:
○ Nhiều người bán: Có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh nhau để thu hút cùng một nhóm
khách hàng.
○ Phân biệt sản phẩm: Mỗi doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm dĩ ít cũng khác đôi
chút so với sản phẩm của các doanh nghiệp khác. Như vậy, thay vì là người chấp nhận
giá, mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với một đường cầu dốc xuống.
○ Gia nhập tự do: Các doanh nghiệp có thể gia nhập hoặc rút khỏi thị trường mà không
có bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, số doanh nghiệp được điều chỉnh cho đến khi lợi
nhuận kinh tế bằng không.
Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, chúng ta đã nhớ ra một danh sách dài những thị trường có các
thuộc tính như trên: sách, đĩa CD, phim, trò chơi điện tử, nhà hàng, các buổi học đàn piano,
bánh, đồ gỗ, v.v...
Giống như độc quyền nhóm, cạnh tranh độc quyền là cấu trúc thị trường nằm ở giữa cạnh
tranh và độc quyền. Nhưng độc quyền nhóm và cạnh tranh độc quyền lại khác hẳn nhau. Độc
quyền nhóm lệch khỏi cạnh tranh hoàn hảo trong chương 14 bởi vì thị trường chỉ có mộ...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 9 – Cnh tranh độc quyn 1
CHƯƠNG 9
CNH TRANH ĐỘC QUYN
Bn vào mt hiu sách để mua mt cun sách d định s đọc trong k ngh ti. Trên giá sách,
bn tìm thy truyn thn bí ca John Grisham, truyn git gân ca Stephen King, truyn lãng
mn ca Danielle Steel, hi ký ca Frank McCourt và còn nhiu loi sách khác. Khi bn chn
mt cun và mua nó, th trường mà bn đang tham gia thuc loi nào?
Mt mt, th trường sách có v mang tính c
nh tranh. Khi tìm kiếm trên giá sách, bn có th
thy rt nhiu tác gi và nhà xut bn cnh tranh nhau để thu hút s chú ý ca bn. Mt người
mua trên th trường này có hàng ngàn sn phm cnh tranh nhau để chn la. Và bi vì mi
người có th tham gia th trường bng cách viết và xut bn sách, nên ngành kinh doanh sách
không có lãi lm. C mi tiu thuyết gia được tr nhun bút cao, thì có hàng trăm tác gi
khác đang cnh tranh vi anh ta.
Mt khác, th trường sách có v như độc quyn. Bi vì mi cun sách là duy nht, nên các
nhà xut bn có nhiu kh năng để định giá bán. Người bán trong th trường này là người
định giá, ch không phi người chp nhn giá. Và qu tht, giá sách cao hơn chi phí cn biên
rt nhiu. Ví d giá ca mt cun tiu thuyết bìa cng khong 25 đô la, trong khi chi phí để in
thêm mt cun chưa đến 5 đ
ô la.
Trong chương này, chúng ta nghiên cu nhng th trường va có đặc đim ca th trường
cnh tranh, va đặc đim ca th trường độc quyn. Loi cu trúc th trường này được gi là
cnh tranh độc quyn. Th trường cnh tranh độc quyn có nhng đặc đim như sau:
Nhiu người bán: Có nhiu doanh nghip cnh tranh nhau để thu hút cùng mt nhóm
khách hàng.
Phân bit sn phm: Mi doanh nghip sn xut mt sn phm dĩ ít cũng khác đôi
chút so vi sn phm ca các doanh nghip khác. Như vy, thay vì là người chp nhn
giá, mi doanh nghip phi đối mt vi mt đường cu dc xung.
Gia nhp t do: Các doanh nghip có th gia nhp hoc rút khi th trường mà không
có bt k tr ngi nào. Như vy, s doanh nghip được điu chnh cho đến khi li
nhun kinh tế bng không.
Ch cn suy nghĩ mt chút thôi, chúng ta đã nh ra mt danh sách dài nhng th trường có các
thuc tính như trên: sách, đĩa CD, phim, trò chơi đin t, nhà hàng, các bui hc đàn piano,
bánh, đồ g
, v.v...
Ging như độc quyn nhóm, cnh tranh độc quyn là cu trúc th trường nm gia cnh
tranh và độc quyn. Nhưng độc quyn nhóm và cnh tranh độc quyn li khác hn nhau. Độc
quyn nhóm lch khi cnh tranh hoàn ho trong chương 14 bi vì th trường ch có mt s ít
người bán. S lượng nh các nhà cung cp làm cho s cnh tranh khc nghit khó din ra và
nh
ng tương tác chiến lược gia h tr nên có tm quan trng đặc bit. Trái li trong cnh
tranh độc quyn, có nhiu người bán trên th trường và mi người trong s h có quy mô nh
so vi th trường. Th trường cnh tranh độc quyn lch khi cnh tranh hoàn ho bi vì mi
người bán đưa ra mt sn phm khác nhau đôi chút.
CNH TRANH VI CÁC SN PHM PHÂN BI
T
chương 9: cạnh tranh độc quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 9: cạnh tranh độc quyền - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
chương 9: cạnh tranh độc quyền 9 10 148