Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Môn phân tích Tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4217 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Năm học 2006-07

Phân tích Tài chính

Bài đọc thêm

HIỂU THÊM VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH
Trong tài chính, có những thuật ngữ tưởng chừng giống nhau, nhưng bản chất của chúng
lại hoàn khác nhau. Ngược lại có những thuật ngữ tưởng chừng khác nhau, nhưng chúng
lại rất giống nhau. Dưới đây là một số thuật ngữ như vậy.
1. Lãi suất, lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng
1.1. Lãi suất (interest rate)
Lãi suất là tỷ lệ lãi mà người đi vay phải trả người cho vay tình theo kỳ trên giá trị vay
gốc.
1.2. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng (nominal and effective interest rate)
Khi so sánh các lãi suất, lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng cần phải được phân biệt.
Lãi suất được gọi là danh nghĩa nếu thời gian ghép lãi (hay trả lãi) không được thực hiện
theo đơn vị thời gian cơ sở hay còn gọi là thời gian phát biểu lãi. Ví dụ một loại trái phiếu
lãi suất 12% năm, được trả lãi bán niên (6 tháng 1 lần) thì con số 12% được gọi là lãi suất
danh nghĩa.
Ngược lại với lãi suất danh nghĩa, khi thời gian ghép lãi (hay trả lãi) bằng với đơn vị thời
gian cơ sở được gọi là lãi suất hiệu dụng. Ví dụ, một loại trái phiếu khác cũng có lãi suất
10% năm, nhưng được trả hàng năm. Lúc này con số 10% được gọi là lãi suất hiệu dụng.
Đối với các loại tài sản tài chính có thời gian ghép lãi khác với đơn vị thời gian cơ sở
(thường là một năm), muốn tìm lãi suất hiệu dụng, cần phải tính lãi suất có thời gian ghép
lãi bằng đơn vị thời gian cơ sở. Ví dụ, đối với loại trái phiếu lãi suất 12% trả lãi bán niên
nêu trên sẽ có lãi suất hiệu dụng theo năm được tính như sau:
m

2

r⎞
⎛ 12% ⎞
⎛
Lãi suất hiệu dụng = ⎜1 + ⎟ − 1 = ⎜1 +
⎟ − 1 = 12,36%
2 ⎠
⎝
⎝ m⎠
Đối với loại trái phiếu thứ hai nêu trên, lãi suất danh nghĩa và lãi suất hiệu dụng là một.
1.3. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực (nominal and real interest rate)

Lãi suất danh nghĩa là lãi suất chưa loại bỏ lạm phát.
Lãi suất thực là lãi suất đã loại bỏ lạm phát
Quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực
1+ i = (1+r)(1+π) hay i = r+π + r*π
Trong đó:

i: Lãi suất danh nghĩa
r: Lãi suất thực
π: Lạm phát
Khi mức lãi suất nhỏ (<10%) ta có thể sử dụng công thức gần dùng i ≈ r+π

Nguyễn Minh Kiều/Huỳnh Thế Du

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Năm học 2006-07

Phân tích Tài chính

Bài đọc thêm

2. Giá trị hiện tại và giá trị hiện tại ròng
2.1. Giá trị hiện tại (present value)

Giá trị hiện tại là giá trị của một dòng tiền (thường là dòng tiền trong tương lai) ...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright
Năm hc 2006-07
Phân tích Tài chính Bài đọc thêm
Nguyn Minh Kiu/Hunh Thế Du
1
HIU THÊM V MT S THUT NG TÀI CHÍNH
Trong tài chính, có nhng thut ng tưởng chng ging nhau, nhưng bn cht ca chúng
li hoàn khác nhau. Ngược li có nhng thut ng tưởng chng khác nhau, nhưng chúng
li rt ging nhau. Dưới đây là mt s thut ng như vy.
1. Lãi sut, lãi sut thc, lãi sut danh nghĩa và lãi sut hiu dng
1.1. Lãi sut (interest rate)
Lãi sut là t l lãi mà người đi vay phi tr người cho vay tình theo k trên giá tr vay
gc.
1.2. Lãi sut danh nghĩa và lãi sut hiu dng (nominal and effective interest rate)
Khi so sánh các lãi sut, lãi sut danh nghĩa và lãi sut hiu dng cn phi được phân bit.
Lãi sut được gi là danh nghĩa nếu thi gian ghép lãi (hay tr lãi) không được thc hin
theo đơn v thi gian cơ s hay còn gi là thi gian phát biu lãi. Ví d mt loi trái phiếu
lãi sut 12% năm, được tr lãi bán niên (6 tháng 1 ln) thì con s 12% được gi là lãi sut
danh nghĩa.
Ngược li vi lãi sut danh nghĩa, khi thi gian ghép lãi (hay tr lãi) bng vi đơn v thi
gian cơ s được gi là lãi sut hiu dng. Ví d, mt loi trái phiếu khác cũng có lãi sut
10% năm, nhưng được tr hàng năm. Lúc này con s 10% được gi là lãi sut hiu dng.
Đối vi các loi tài sn tài chính có thi gian ghép lãi khác vi đơn v thi gian cơ s
(thường là mt năm), mun tìm lãi sut hiu dng, cn phi tính lãi sut có thi gian ghép
lãi bng đơn v thi gian cơ s. Ví d, đối vi loi trái phiếu lãi sut 12% tr lãi bán niên
nêu trên s có lãi sut hiu dng theo năm được tính như sau:
Lãi sut hiu dng =
%36,121
2
%12
111
2
=
+=
+
m
m
r
Đối vi loi trái phiếu th hai nêu trên, lãi sut danh nghĩa và lãi sut hiu dng là mt.
1.3. Lãi sut danh nghĩa và lãi sut thc (nominal and real interest rate)
Lãi sut danh nghĩa là lãi sut chưa loi b lm phát.
Lãi sut thc là lãi sut đã loi b lm phát
Quan h gia lãi sut danh nghĩa và lãi sut thc
1+ i = (1+r)(1+
π) hay i = r+π + r*π
Trong đó: i: Lãi sut danh nghĩa
r: Lãi sut thc
π: Lm phát
Khi mc lãi sut nh (<10%) ta có th s dng công thc gn dùng i
r+π
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Môn phân tích Tài chính - Trang 2
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Môn phân tích Tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Môn phân tích Tài chính 9 10 536