Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình hành động của HNX năm 2015

Được đăng lên bởi dpthao-2407
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong điều kiện kinh tế hội của đất nước năm 2015 tinh thần Nghị
quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
hội dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015”, trên sở Chiến lược
phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày
01/03/2012, Chương trình công tác năm 2015 của UBCKNN Kế hoạch
phát triển Sở Giao dịch Chứng khoán Nội giai đoạn 2011-2015, Sở Giao
dịch Chứng khoán Nội (HNX) quyết liệt triển khai hành động theo kế
hoạch công tác đã được Hội đồng Quản trị thông qua, cụ thể:
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Chủ động tham gia vào quá trình cổ phần hóa,i cấu trúc DNNN, triển
khai Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần đăng giao dịch, niêm
yết trên TTCK của DNNN;
2. Nâng cao chất lượng thị trường cổ phiếu niêm yết, tăng cường, hỗ trợc
DN lên niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán niêm yết;
3. Thúc đẩy quy mô giao dịch thị trường UPCoM gắn với hoạt động đấu giá;
tăng cường thông tin về các DN đăng ký giao dịch đối với công chúng đầu tư;
4. Phát triển thị trường TPCP theo chiều rộng chiều sâu, tăng về giá trị
giao dịch thanh khoản, hỗ trợ tích cực cho huy động vốn của ngân sách
đầu tư phát triển của đất nước;
5. Vận hành hệ thống giao dịch, hoàn thiện chế giám sát giao dịch chứng
chỉ quỹ ETF;
6. Chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng, công nghệ, sở pháp , đào tạo cán bộ,
thành viên thị trường, nhà đầu để triển khai thị trường phái sinh trong thời
gian tới;
7. Đảm bảo việc vận hành 03 thị trường giao dịch, an toàn, công khai, minh
bạch; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ tổng thể 03 thị trường theo chuẩn
quốc tế cùng cơ sở vật chất Sở GDCK Hà Nội;
8. Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Sở, đào tạo năng lực đội ngũ
cán bộ, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hình thành Sở GDCK Việt Nam.
II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành TTCK
- Hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình sau khi các Thông thay thế
Thông 17 về phát hành TPCP, Thông 210 về tổ chức hoạt động công ty
1
Chương trình hành động của HNX năm 2015 - Trang 2
Chương trình hành động của HNX năm 2015 - Người đăng: dpthao-2407
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình hành động của HNX năm 2015 9 10 921