Ktl-icon-tai-lieu

Chương V: Pháp luật điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng

Được đăng lên bởi thangdhoa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S.K
Chương V: Pháp luật điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng

I.
1.

-

Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng.
Khái niệm bảo lãnh ngân hàng:
Dưới góc độ kinh tế học, bảo lãnh ngân hàng thường
được quan niệm là một nghiệp vụ cấp tín dụng, bởi le
thông qua nghiệp vụ bảo lãnh, TCTD có thể giúp khách
hàng thỏa mãn nhu cầu về vốn của mình trong kinh doanh
hoặc trong tiêu dùng.
Dưới góc độ pháp lý, bảo lãnh ngân hàng là: (Ở Việt
Nam, theo khoản l2, điều 20, Luật các tổ chức tín dụng)
Cam kết bằng văn bản của TCTD với bên có quyền về
việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi
khá ch hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết
với bên nhận bảo lãnh.
Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền
đã được trả thay.
Phân tích định nghĩa: định nghĩa này đề cập
tới 2 nội dung:
Một là, trong bảo lãnh ngân hàng, tồn tại cam kết bằng
văn bản giữa tổ chức tín dụng (người bảo lãnh) với bên có
quyền (người nhận bảo lãnh) về việc người bảo lãnh se
thực hiện nghĩa vụ tài sản thay cho khách hàng (ng được
bảo lãnh khi người này k thực hiện hoặc thực hiện k đúng
nghĩa vụ đối với bên có quyền). Nội dung này thể hiện
bản chất pháp lý của bảo lãnh ngân hàng, chính là một
biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự.
Hai là, khách hàng phải nhận nợ với TCTD và có nghĩa
vụ hoàn trả cho TCTD số tiền đã được trả thay. Đây là
một trong những lý do mà ng ta cho rằng bảo lãnh ngân
hàng có tính chất như là 1 nghiệp vụ cấp tín dụng.
2. Đặc trưng cơ bản của bảo lãnh:
Thứ nhất, về bản chất pháp ly, BLNH là 1 giao dịch
thương mại (hoặc hành vi TM) đặc thù.
Tính chất thương mại trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng
của TCTD thể hiện ở chỗ:
Chủ thể của hoạt động bảo lãnh ngân hàng do chính các
TCTD (với tư cách là thương nhân) thực hiện thực hiện
trên thị trường.
Mục tiêu thu lợi nhuận và có tính chất chuyên nghiệp như
một nghề nghiệp kinh doanh.
Hoạt động bảo lãnh ngân hàng bắt buộc phải làm thủ tục
đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật.
Tính đặc thù của hoạt động bảo lãnh ngân hàng được thể
hiện ở chỗ:
Một mặt bảo lãnh ngân hàng do các TCTD thực hiện một
cách chuyên nghiệp, mặt khác khi thực hiện hoạt động
bảo lãnh có tín...
S.K

I.  !"#
1. Khi nim bo lnh ngân hng:
  
  !"#$!%&#'(
)!"#*+*,-!.
/ 0"1"23 45&
657&8
!.!9:;<=
> ?@1@ABC.DE%&#F
+ G"H3*+*"7I1"1
"JK"#%I.
.)J-K"#
"7C
L M.!C"5*+*N21
5I
O%PK:PKI1C!
@&:
Q5RS G
"HTDE%&#;F"7
I1;CF"1"N(
JK"#NI.;
IJ6J-
K"#2"7I1F>&I,
$!.!93% 
!.! K"#&NJ
U.!C"*+*"K
"#5*+*N215IVI
5T9&5G
%$W!"#$!%&#
2Đc trưng cơ bn ca bo lnh:
$%&'&(XB>UW&P
Y S;6"*QF68
*%$Y S5S
3*+*,'Z:
+3,3S&%.
*+*;".YFJJ
57P5
Q#7C"%$I7!
1!&
US[! 3#
H9&SY\ I1
?IP3!.!C
*%683S,
'Z:
Q 6&.*+*J 
.I7! 6.JS
%$I7!"CI.*+*
!N]&#T^CI7 )!"#
G NJR"23
4/5$!C"5_JK
"#NI.+`"49&I S
I7!3.*+*)
 C4CWS&
1"%&#!$!$I!a!S
'Y\ I1;>
=>F"!"2!.!P?IP3
!.!C
US&PNJ
!23 N2I[!.!968b.!&#
57"%$I7!3
.*+*I["13#!%
S"..!&#2"7"
!S  5c
$%)'"!US
`& S3 ,6 J*+*
;53IJF
=4:\S"2
&KS&535b.*+*
&I7!4 3.
1"1"254I7 )^C!"#
" &57Y5
$%*' +  *+*
)b.3 _7
.3&
$%,'#-.+
#%"SC!@!RR !R
"UVd 
U!RII 27
"'eSC!
""1!Y&3,`!Y
&"1I1K"#!.!93.3,
Q2fT!RI,
'Z:"9!R&P"#I7
RYN'!.!9,9!R
"S"9!R
 3 ! R &P "#   R   W
!YE,J!R&P"#
*%C!T!RI,'Z:
U!RI"),Y7!
R")"S
=JI1K"#3.75!
RI,P!#"!2'"J
I1K"#3.75!R"
S
U!R&P"#PI72")N
!R94C!.!9
gI5!R".3,3!
Rh
U!R"eJ5i"9
!R"!S .1J
IP5V1W@@XC&
NJ@AAj
$%/'#-.0#
-.##1#2340567
V,S#%"Y3I3
4!.?I703.
"]7I1f7C,
C7 18&P"#;!%F4*+*
,9S!R?EJ:
!R&P"#95"!R
N
*EJI, 2!.!9T@
!R5!R&P"#"
5_YN'!.!9,*+*9!Rk
_!R 9G J
K"#3*+*!.N5!R&P"#
;'I,K"#!.
F
=*+*!RII1
G W #%"Y2
$1I` 6.!.NJC!
3@"!.!9.&85G@"I
1&W3*+*J57I7[J
I"4l
$%8'9:;<=
XB>Um,Y!Y3I'
TS&\ I13*+*
*%$,3I3!R
,'ZN I
!!.!'W*+*WY
;"&+3PR5PI*D 2
6m. 2.cF,$I&KS
&  *+* !.   , I7 2 Y
!Y3I/ 5iI72I
NJ$!C3C
nK:[IC
,I7 _1*+*
S3K"# 
JK"#3G.g$54EE
"1""!S K"#2"
4
V6, I!.5!.!
CJP=>"1"
57P"1
5!.!C=>NJYR"
P"1 5!.!C.
`!.!C2C!.")2
$%>'?@AB#-.CD
E-E#+2%F
L *%$Ei3,
'Z:
oM*+*!. ;
F`CJ"
3.3,I1[!
C!G"H
o>T"HIbGEE
%I1"K"#3.7 &P
_YN'!.!9,.7J
I1"K"#!.!93 42"7
L MCI70*+*
J"I!g$54
.Ei!8!"> 4
51kS*+*`!&J""H
;WSEiF&4!."
2".Ei&CC!
"g$54,g.P"_13C
!"4!51?IdI

L nK: I1!!.!"%
.3 .7&P"  9E5.
 `%pC3!R57YN'
S&JW )5& S S
".*+*
$%G'?@ABH:0I
JK6
L %$")13
,'Z*+*!J"2
"CINIg$54
.Ei!8!"&3I
 &*+*!.!#
""HJJ"#
3I
L 9K: Y2[[
%3CR`
3N".4E
.!&*+*J
HJ6
1. Ch th trong giao d!ch bo lnh ngân
hng:
L X7
LX7
LX7C
+$5-!.!%3!.!C"1
3.DE%&#
,,&qG )4NI:
;F:U!R&P"# T
";518!%
Fk
;@F:U!RT"
C
;rF:*5."#T;7K
Chương V: Pháp luật điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng - Trang 2
Chương V: Pháp luật điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng - Người đăng: thangdhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương V: Pháp luật điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng 9 10 128