Ktl-icon-tai-lieu

Chương VI: Ngân sách Nhà Nước

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương VI: Ngân sách Nhà 
nước

10/11/12

1

Giới thiệu chương
Tài liệu tham khảo

detail

Kết cấu chương
Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước
Thu ngân sách Nhà nước
Thuế
Chi ngân sách Nhà nước

10/11/12

2

I. Khái niệm và vai trò của NSNN
1.Khái niệm ngân sách Nhà nước
Định nghĩa ngân sách Nhà nước
Đặc điểm ngân sách Nhà nước

detail

2. Vai trò của ngân sách Nhà nước
a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước
b. Điều tiết nền kinh tế xã hội
c. Các vai trò khác
detail

detail

10/11/12

3

II. Thu ngân sách Nhà nước
1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước
Thuế
Phí
Lệ phí
Các nguồn thu khác
định nghĩa

định nghĩa

định nghĩa

detail

2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước

Theo tính chất thuế
Theo tính chất vay nợ
Theo tính chất thường xuyên của khoản thu
tỷ suất thuế

bội chi

10/11/12

4

III. Thuế
1. Nội dung cơ bản của một luật thuế
2. Phân loại thuế
Theo đối tượng thu thuế
Theo tính chất trực tiếp của việc thu thuế

detail

detail

detail

1. Nguyên tắc thu thuế
Nguyên tắc công bằng
Nguyên tắc trung lập
Nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, ổn định
10/11/12

5

Căn cứ tính thuế
“Số thuế phải nộp = Số lượng đối tượng tính thuế
x thuế suất”
Có 2 cách quy định thuế suất: Cố định và luỹ tiến
Có 2 cách quy định số lượng đối tượng tính thuế: Theo
giá trị và không theo giá trị

10/11/12

25

Các ưu đãi về thuế
Không thuộc diện chịu thuế
Thuế suất 0
Thuế suất thấp
Miễn, giảm thuế

10/11/12

26

...
10/11/12 1
Chương VI: Ngân sách Nhà
nước
Chương VI: Ngân sách Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương VI: Ngân sách Nhà Nước - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương VI: Ngân sách Nhà Nước 9 10 936