Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề huy động vốn

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4188 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Phân tích thực trạng NHTM Cổ phần Công thương
Việt Nam giai đoạn 2010-2012
1

MỤC LỤC
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………. 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………….. 2
2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………….... 2
2.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………. 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………… 3
3.1 Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………….. 3
3.2 Phương pháp phân tích………………………………………………………..... 3
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………4
4.1 Phạm vi không gian…………………………………………………………..… 4
4.2 Phạm vi về thời gian…………………………………………………………..... 4
4.3 Phạm vi về nội dung…………………………………………………………..... 4
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG
HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………..5
1.1 Khái niệm về vốn huy động…………………………………………..……………. 5
1.2 Phân loại vốn huy động …………………………………………………..………... 5
1.2.1 Phân loại theo hình thức huy động vốn……………………………….……… 5
1.2.2 Phân loại theo kì hạn……………………………………………….….………6
1.2.3 Phân loại theo sản phẩm tiền gửi……………………………………..………. 6
1.2.4 Phân loại theo loại tiền…………………………………………..…………….6
1.3 Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn
của ngân hàng thương mại……………………………………………………………….9
1.3.1 Tỷ trọng từng phương thức huy động vốn/ Tổng vốn huy động……………....9
1.3.2 Vốn huy động /Tổng nguồn vốn……………………………………….............9
1.3.3 Dư nợ cho vay/Vốn huy động…………………………….………………..…..9
1.3.4 Vốn huy động/ Vốn tự có………………………………………………….…..9
1.3.5 Chi phí huy động vốn/ Tổng vốn huy động………………………………...….9
1
GVHD: Trần Thị Bạch Yến

SVTH : Nguyễn Thị Thùy Linh

Phân tích thực trạng NHTM Cổ phần Công thương
Việt Nam giai đoạn 2010-2012
2

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
CỦA VIETINBANK GIAI ĐOẠN 2010-2012
2.1 Cơ cấu tổng nguồn vốn của ngân hàng
Vietinbank giai đoạn 2010-2012……………………………………………………….10
2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng
Vietinbank giai đoạn 2010-2012……………………………………………………….12
2.3 Các chỉ tiêu phân tích thực trạng vốn huy động
của Vietinbank giai đoạn 2010-2012…………………………………………………..13
2.4 Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn của ngân hàng …. ………………....15
2.5 So sánh Vietinbank với Sacombank, Vietcombank, BIDV ……………………... .19
CHƯƠNG 3 HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY
ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK…………………………………………………..20
3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
3.1.1 Điểm mạnh………………………………………………………..………......22
3.1.2 Điểm yếu………………………………………………………..……….........23
3.1.3 Cơ hội………………………………………………………..………..………24
3.1.3 Thách thức………………………………………………………..………......24
3.2 Các giải...
Phân tích thực trạng NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2010-2012
MỤC LỤC
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………………….1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………….. 2
2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………….... 2
2.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………. 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………… 3
3.1 Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………….. 3
3.2 Phương pháp phân tích………………………………………………………..... 3
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………4
4.1 Phạm vi không gian…………………………………………………………..… 4
4.2 Phạm vi về thời gian…………………………………………………………..... 4
4.3 Phạm vi về nội dung…………………………………………………………..... 4
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG
HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………..5
1.1 Khái niệm về vốn huy động…………………………………………..……………. 5
1.2 Phân loại vốn huy động …………………………………………………..………... 5
1.2.1 Phân loại theo hình thức huy động vốn……………………………….……… 5
1.2.2 Phân loại theo kì hạn……………………………………………….….……6
1.2.3 Phân loại theo sản phẩm tiền gửi…………………………………..………. 6
1.2.4 Phân loại theo loại tiền…………………………………………..…………….6
1.3 Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn
của ngân hàng thương mại……………………………………………………………….9
1.3.1 Tỷ trọng từng phương thức huy động vốn/ Tổng vốn huy động……………....9
1.3.2 Vốn huy động /Tổng nguồn vốn……………………………………….............9
1.3.3 Dư nợ cho vay/Vốn huy động…………………………….………………..…..9
1.3.4 Vốn huy động/ Vốn tự có………………………………………………….…..9
1.3.5 Chi phí huy động vốn/ Tổng vốn huy động………………………………...….9
GVHD: Trần Thị Bạch Yến SVTH : Nguyễn Thị Thùy Linh
1
1
Chuyên đề huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề huy động vốn - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chuyên đề huy động vốn 9 10 231