Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xây, sửa nhà tại ngân hàng An Bình chi nhánh Đà Nẵng qua 2 năm 20092010 Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.docx

Được đăng lên bởi thaonguyen-92dn-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐÈ TÓ T NGHIỆP

G VHD: TH.S LÊ PHÚC MINH CHUYÊN

MỤC LỤC
1.2.1
1.1 Co’ sỏ’ lý luận chung về phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích

1.1.1
1.1.2

Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xăy/sửa nhà tại Ngân

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
NHTM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

CN

CHI NHÁNH

TSĐB

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

BĐS

BẤT ĐỘNG SẢN

DS

DOANH SỐ

DSCV

DOANH SỐ CHO VAY

CVQHKH

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

TCTD

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

VND

VIỆT NAM ĐỒNG

USD

ĐÔLA Mĩ

p.

PHÒNG

KHCN

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

DANH MỤC BẢNG BIẺU
•

BẢNG 1: NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGẦN HÀNG AN BÌNH.
BẢNG 2: HOẠT ĐỘNG sử DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH.

SVTH: NGUYỄN THỊ PHỦ LAI

Trang 1

CHUYÊN ĐÈ TÓ T NGHIỆP

G VHD: TH.S LÊ PHÚC MINH CHUYÊN

BẢNG 3: KỂT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG AN BÌNH.
BẢNG 4: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGẦN HÀNG AN BÌNH. BẢNG
5: HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC vụ MỤC ĐÍCH XÂY/SỬA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG
AN BÌNH.
BẢNG 6: HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC vụ MỤC ĐÍCH XÂY/SỬA NHÀ TẠI NGÂN
HÀNG AN BÌNH THEO THỜI GIAN.
BẢNG 7: HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC vụ MỤC ĐÍCH XÂY/SỬA NHÀ TẠI NGÂN
HÀNG AN BÌNH THEO HÌNH THỨC ĐẢM BẢO.

LỜI MỎ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu câu khách quan đối với các quốc gia hiện nay. Việt Nam
cũng không nam ngoài xu hưỏng đó. Kê từ khi gia nhập WTO đến nay, nền kinh tế Việt Nam có
những bước chuyên biến sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trướng kinh tế cao và liên
tục qua các năm, tình hình chỉnh trị ôn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài mạnh
dạn đầu tư vào nước ta. Từ đó, góp phân tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập và
nâng cao chât lượng cuộc sông. Khi thu nhập tăng cao kẻo theo nhu câu cải thiện đời song,
nhu câu tiêu dùng cũng tăng cao, và một nhu cầu nữa không thê thiếu đó là nhu cầu về nhà ở.
An cư lạc nghiệp, đây là mong muốn bình dị của người dân Việt Nam từ bao đời nay về
một cản nhà đê ôn định cuộc song. Tuy nhiên mong muốn đó thật khó thực hiện khi mà phần
đông dân số là những người có thu nhập trung bình hoặc thấp, trong khi giả cả thị trường nhà
đất lại rất cao, thì vấn đề tích góp đủ tiền mua nhà trở nên quá khó khăn đoi với các gia đình
trẻ.
Với tốc độ tăng dân so hiện này, Việt Nam đang đứng trước áp lức gia tăng dân so gia
tăng tại đô thị điều đỏ sẽ tạo sức ép ỉớn về nhà ở.
Nắm bat được nhu cầu cấp bách trên, các NHTM đã đưa ra gói sản phâm cho vay phục
vụ mục đích xây/sửa nhà, là giải pháp toi ưu nhất giúp người dân có thê xây/sửa nhà cho bản
thân và gi...
MỤC LỤC
1.2.1
1.1 Co’ sỏ’ lý luận chung về phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích
1.1.1
1.1.2 Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xăy/sửa nhà tại Ngân
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CN CHI NHÁNH
TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO
BĐS BẤT ĐỘNG SẢN
DS DOANH SỐ
DSCV DOANH SỐ CHO VAY
CVQHKH CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG
VND VIỆT NAM ĐỒNG
USD ĐÔLA Mĩ
p. PHÒNG
KHCN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
DANH MỤC BẢNG BIẺU
BẢNG 1: NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGẦN HÀNG AN BÌNH.
BẢNG 2: HOẠT ĐỘNG sử DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH.
CHUYÊN ĐÈ TÓ T NGHIỆP G VHD: TH.S LÊ PHÚC MINH CHUYÊN
SVTH: NGUYỄN THỊ PHỦ LAI Trang 1
Chuyên đề Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xây, sửa nhà tại ngân hàng An Bình chi nhánh Đà Nẵng qua 2 năm 20092010 Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.docx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xây, sửa nhà tại ngân hàng An Bình chi nhánh Đà Nẵng qua 2 năm 20092010 Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.docx - Người đăng: thaonguyen-92dn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chuyên đề Phân tích hoạt động cho vay phục vụ mục đích xây, sửa nhà tại ngân hàng An Bình chi nhánh Đà Nẵng qua 2 năm 20092010 Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.docx 9 10 115