Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: Pháp luật về tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng – Lớp nghiệp vụ Ngân hàng

Được đăng lên bởi diepdo
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề: Pháp luật về tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng – Lớp nghiệp vụ Ngân hàng
Bài 1:
KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động ngân hàng.
a.Khái niệm hoạt động ngân hàng:
Theo quy định tại khoản 1 điều 6 Luật NHNN hoặc khản 12 điều 4 Luật các TCTD thì “Hoạt
động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cấp tín dụng;
+ Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.”.
Như vậy, khái niệm hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật ngân hàng Việt Nam
gồm 2 nội dung chính là:
- Hoạt động kinh doanh tiền tệ: đây hoạt động chính, thương xuyên và chủ yếu, là hoạt động
ngân hàng bắt buộc phải có ở tất cả các ngân hàng Việt Nam và trên thế giới, gồm các hoạt động sau:
+ Nhận tiền gửi: huy động tiền gửi nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.
+ Cấp tín dụng: là hoạt động ngân hàng sử dụng số tiền có được từ huy động vốn để cho
vay lại đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cần vốn để sản xuất, kinh doanh.
- Cung ứng dịch vụ ngân hàng: với hoạt động chính là cung ứng dịch vụ thanh toán còn gọi
là trung gian thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác. Với vai trò là tổ chức tài chính trung gian
thực hiện các nghiệp vụ ghi nợ và ghi có để xác nhận nghĩa vụ thanh toán giữa các chủ thể của nền
kinh tế có mở tài khoản tại ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán.
b.Các đặc điểm của hoạt động ngân hàng.
• Hoạt động ngân hàng là hoạt động có đối tượng kinh doanh là tiền tệ và cung ứng dịch
vụ thanh toán.
- Tiền tệ: Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại.
- Hoạt động kinh doanh tiền tệ: là hoạt động huy động tiền gửi và cấp tín dụng cho nền kinh
tế theo nguyên lý cơ bản là đưa tiền tệ từ nơi “thừa” đến nơi “thiếu” để đồng tiền có thể đi vào quá
trình sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị cho nền kinh tế.
- Cung ứng dịch vụ thanh toán: là hoạt động trung gian thanh toán giữa các chủ thể torng
nền kinh tế.
• Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, được tiến hành bởi các tổ
chức tín dụng và chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
- Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện: xuất phát từ chức năng, vai trò,
vị trí của các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế nói riêng và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội
nói chung, các tổ chức có hoạt động ngân hàng phải đáp ứng được các điều kiện nhất định do pháp
luật quy định.
- Hoạt động ngân hàng chỉ được tiến hành bởi các tổ chức tín dụng.
- Hoạ...
Chuyên đề: Pháp lut v t chc tín dng và hot động tín dng – Lp nghip v Ngân hàng
Ths Trn Minh Hip – Khoa Thương mi – Đại hc Lut Tp.HCM
Bài 1:
KHÁI QUÁT V HOT ĐNG NGÂN HÀNG VÀ T CHC TÍN DNG
1. Khái nim, đặc đim hot động ngân hàng.
a.Khái nim hot động ngân hàng:
Theo quy định ti khon 1 điu 6 Lut NHNN hoc khn 12 điu 4 Lut các TCTD thì Hot
động ngân hàng là vic kinh doanh, cung ng thường xuyên mt hoc mt s nghip v sau đây:
+ Nhn tin gi;
+ Cp tín dng;
+ Cung ng dch v thanh toán qua tài khon.”.
Như vy, khái nim hot động ngân hàng theo quy định ca pháp lut ngân hàng Vit Nam
gm 2 ni dung chính là:
- Hot động kinh doanh tin t: đây hot động chính, thương xuyên và ch yếu, là hot động
ngân hàng bt buc phi tt c các ngân hàng Vit Nam và trên thế gii, gm các hot động sau:
+ Nhn tin gi: huy động tin gi nhàn ri t các t chc, cá nhân, h gia đình.
+ Cp tín dng: hot động ngân hàng s dng s tin được t huy động vn để cho
vay li đối vi các t chc, nhân, h gia đình cn vn để sn xut, kinh doanh.
- Cung ng dch v ngân ng: vi hot động chính cung ng dch v thanh toán còn gi
trung gian thanh toán các dch v ngân hàng khác. Vi vai trò t chc tài chính trung gian
thc hin các nghip v ghi n ghi để xác nhn nghĩa v thanh toán gia các ch th ca nn
kinh tế có m tài khon ti ngân hàng cung ng dch v thanh toán.
b.Các đc đim ca hot động ngân hàng.
Hot động ngân hàng hot động đi tượng kinh doanh tin t cung ng dch
v thanh toán.
- Tin t: Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại.
- Hot động kinh doanh tin t: hot động huy động tin gi và cp tín dng cho nn kinh
tế theo nguyên cơ bn đưa tin t t nơi “tha” đến nơi “thiếu” để đồng tin th đi vào quá
trình sn xut, kinh doanh to ra giá tr cho nn kinh tế.
- Cung ng dch v thanh toán: là hot động trung gian thanh toán gia các ch th torng
nn kinh tế.
Hot động ngân hàng là hot đng kinh doanh điu kin, được tiến hành bi các t
chc tín dng và chu s qun lý ca Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam:
- Hot động ngân hàng hot động kinh doanh điu kin: xut phát t chc năng, vai trò,
v trí ca các t chc tín dng đối vi nn kinh tế nói riêng các lĩnh vc khác ca đời sng hi
nói chung, các t chc hot động ngân ng phi đáp ng được các điu kin nht định do pháp
lut quy định.
- Hot động ngân hàng ch được tiến hành bi các t chc tín dng.
- Hot động ngân hàng chu s qun lý ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.
Hot động ngân hàng hot động quan trng, chi phi, nh hưởng các lĩnh vc kinh
tế-xã hi khác.
Hot động ngân hàng mang tính ri ro cao.
Hot động ngân hàng hot động mang tính “nhy cm” vi các biến động ca kinh
tế- chính tr- xã hi.
Hot động ngân hàng mang tính liên kết thành h thng, gia các ch th hot động
ngân hàng phi có s hp tác song hành vi cnh tranh.
Chuyên đề: Pháp luật về tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng – Lớp nghiệp vụ Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: Pháp luật về tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng – Lớp nghiệp vụ Ngân hàng - Người đăng: diepdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chuyên đề: Pháp luật về tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng – Lớp nghiệp vụ Ngân hàng 9 10 606