Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
z



Chuyên đề:

“Quyền chọn chứng khoán”

Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán”

GVHD: Th.S Dương Kha

haMục lục
Danh mục hình và biểu đồ ................................................................................... 5
Danh mục các từ viết tắt ...................................................................................... 6
Lời mở đầu ........................................................................................................... 7
Chương 1: Những lý luận cơ bản về thị trường quyền chọn và điều kiện áp
dụng quyền chọn vào thị trường chứng khoán ........................................................ 9
1.1 Giới thiệu về quyền chọn: ............................................................................ 10
1.1.1 Định nghĩa: ............................................................................................. 10
1.1.1.1 Quyền chọn là gì?.............................................................................. 10
1.1.1.2 Quyền chọn mua: .............................................................................. 10
1.1.1.3 Quyền chọn bán: ............................................................................... 10
1.1.2 Phân loại hợp đồng quyền chọn: ............................................................. 11
1.1.2.1 Theo quyền của người mua: .............................................................. 11
1.1.2.2 Theo thời gian thực hiện: ................................................................... 12
1.1.2.3 Theo thị trường giao dịch: ................................................................. 12
1.1.3 Các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn: .......................................... 13
1.1.4 Cơ chế hoạt động của quyền chọn:.......................................................... 14
1.1.5 Ưu nhược điểm của quyền chọn:............................................................. 17
1.1.5.1 Ưu điểm: .......................................................................................... 17
1.1.5.2 Nhược điểm: ..................................................................................... 18
1.1.6 Sự phát triển của thị trường quyền chọn:................................................. 18
1.2 Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn: .......................................... 21
1.2.1 Phương trình lợi nhuận: .......................................................................... 21
1.2.2 Giao dịch quyền chọn mua: ..........................................................
z

Chuyên đề:
“Quyn chn chng khoán”
Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề: “Quyền chọn chứng khoán 9 10 564