Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập

Được đăng lên bởi canhnguyenduc0302-gmail-com
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chu yên đề thực tập
Hoa

GVHD: ThS. Trần Thị Mai

MỤC IỤC
IỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
CHƯƠNG 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔ
NG TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP GIAI ĐOẠN 2009-2013..............................2
I. TỔNG QU AN VỀ CÔ NG TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP........................2
1. Iịch sử hình thành và phát triển của cô ng ty vận tải biển VINASHIP............2
1.1. Giới thi ệu tổng qu an về cô ng ty vận tải biển VINASHIP.....................2
1.2. Qu á trình hình thành và phát triển............................................................2
2. Mô hình tổ chức và nhiệm vụ của các p hòng ban...........................................4
2.1. Cơ cấu tổ chức...........................................................................................4
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các p hòng ban t rong cô ng ty........................4
3. Các Iĩnh vực hoạt động của cô ng ty................................................................7
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔ NG
TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP 2009-2013.......................................................10
1. Sự cần thiết phả i tăng cường đầu tư phát triển tại Cô ng ty vận tải biển
VINASHIP.....................................................................................................10
2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại cô ng ty.....................................11
2.1. Tình hình thực hiện vố n đầu tư phát triển.............................................11
2.2. Ngu ồn vố n đầu tư phát triển.................................................................12
2.3. Tình hình đầu tư theo nội du ng đầu tư.................................................14
2.4. Tình hình qu ản Iý hoạt động đầu tư tại cô ng ty...................................26
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘ TSỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔ NG TY VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP.................................................................................................................43
1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔ NG TY
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP................................................................................43
1.1. N hững kết qu ả đạt được.............................................................................43
1.1.1. Kết qu ả hoạt động đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bịc ảng biển.
..............................................................
Chu yên đề thực tập GVHD: ThS. Trần Thị Mai
Hoa
MỤC IỤC
IỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
CHƯƠNG 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI
NG TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP GIAI ĐOẠN 2009-2013..............................2
I. TỔNG QU AN VỀ CÔ NG TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP........................2
1. Iịch sử hình thành và phát triển của cô ng ty vận tải biển VINASHIP............2
1.1. Giới thi ệu tổng qu an về cô ng ty vận tải biển VINASHIP.....................2
1.2. Qu á trình hình thành và phát triển............................................................2
2. Mô hình tổ chức và nhiệm vụ của các p hòng ban...........................................4
2.1. Cơ cấu tổ chức...........................................................................................4
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các p hòng ban t rong cô ng ty........................4
3. Các Iĩnh vực hoạt động của cô ng ty................................................................7
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NG
TY VẬN TẢI BIỂN VINASHIP 2009-2013.......................................................10
1. Sự cần thiết phả i tăng cường đầu phát triển tại Cô ng ty vận tải biển
VINASHIP.....................................................................................................10
2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại cô ng ty.....................................11
2.1. Tình hình thực hiện vố n đầu tư phát triển.............................................11
2.2. Ngu ồn vố n đầu tư phát triển.................................................................12
2.3. Tình hình đầu tư theo nội du ng đầu tư.................................................14
2.4. Tình hình qu ản Iý hoạt động đầu tư tại cô ng ty...................................26
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ MỘ TSỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NG TY VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP.................................................................................................................43
1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NG TY
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP................................................................................43
1.1. N hững kết qu ả đạt được.............................................................................43
1.1.1. Kết qu hoạt động đầu cho sở hạ tầng, trang thiết bịc ảng biển.
..................................................................................................................44
1.1.2. Kết qu ả hoạt động đầu tư cho đội tà u vận tải biển...........................44
1.1.3. Kết qu ả hoạt động đầu tư phát triển ngu ồn nhăn Iực........................45
1.1.4. Kết qu ả hoạt động đầu tư phát triển cho hoạt động Marketing..........45
1.1.5. Hi ệu qu ả hoạt động đầu tư................................................................46
SV: Ngu yễn Đức Đạt MSV: CQ527079
Chuyên đề thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập - Người đăng: canhnguyenduc0302-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Chuyên đề thực tập 9 10 513