Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Mục lục.......................................................................................................................1
Danh mục các từ viết tắt.............................................................................................3
Danh mục bảng biểu và hình vẽ.................................................................................4
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ
1.1. Quản lý nhà nước và quản lý môi trường...........................................................10
1.1.1. Quản lý nhà nước........................................................................................10
1.1.2. Quản lý môi trường......................................................................................12
1.1.2.1. Khái niệm quản lý môi trường..........................................................12
1.1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý môi trường................................13
1.1.2.3. Phân loại các công cụ quản lý môi trường........................................15
1.2. Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế..........................................................17
1.2.1 Khái niệm công cụ kinh tế............................................................................18
1.2.2. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường............................................18
1.2.2.1. Thuế tài nguyên..................................................................................18
1.2.2.2. Thuế môi trường.................................................................................20
1.2.2.3. Phí và lệ phí........................................................................................21
1.2.2.4. Giấy phép và thị trường giấy phép môi trường.................................22
1.2.2.5. Ký quỹ môi trường..............................................................................24
1.2.2.6. Trợ cấp môi trường............................................................................25
1.2.2.7. Quỹ môi trường..................................................................................26
1.2.3. Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
1.2.3.1. Kinh nghiệm các nước phát triển.......................................................27
1.2.3.2. Kinh nghiệm các nước đang phát triển............................................
MỤC LỤC
Mục lục.......................................................................................................................1
Danh mục các từ viết tắt.............................................................................................3
Danh mục bảng biểu và hình vẽ.................................................................................4
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ
1.1. Quản lý nhà nước và quản lý môi trường...........................................................10
1.1.1. Quản lý nhà nước........................................................................................10
1.1.2. Quản lý môi trường......................................................................................12
1.1.2.1. Khái niệm quản lý môi trường..........................................................12
1.1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý môi trường................................13
1.1.2.3. Phân loại các công cụ quản lý môi trường........................................15
1.2. Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế..........................................................17
1.2.1 Khái niệm công cụ kinh tế............................................................................18
1.2.2. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường............................................18
1.2.2.1. Thuế tài nguyên..................................................................................18
1.2.2.2. Thuế môi trường.................................................................................20
1.2.2.3. Phí và lệ phí........................................................................................21
1.2.2.4. Giấy phép và thị trường giấy phép môi trường.................................22
1.2.2.5. Ký quỹ môi trường..............................................................................24
1.2.2.6. Trợ cấp môi trường............................................................................25
1.2.2.7. Quỹ môi trường..................................................................................26
1.2.3. Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
1.2.3.1. Kinh nghiệm các nước phát triển.......................................................27
1.2.3.2. Kinh nghiệm các nước đang phát triển.............................................30
1.2.4. Kinh nghiệm áp dụng công cụ kinh tế trong
quản lý môi trường ở Việt Nam.................................................................32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG CỤ KINH TẾ
TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về thành phố Hà Nội.........................................................................35
Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 10 714