Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp : Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Được đăng lên bởi Phạm Triều Triều
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu, mục tiêu xoá đói giảm
nghèo không chỉ có ở nước ta mà còn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Nghèo đói không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng
thụ thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả
nghiêm trọng về vấn đề kinh tế xã hội đối với sự phát triển, sự tàn phá môi
trường sinh thái. Vấn đề nghèo đói không được giải quyết thì không một mục
tiêu nào mà cộng đồng quốc tế cũng như quốc gia định ra như tăng trưởng kinh
tế, cải thiện đời sống, hoà bình ổn định, đảm bảo các quyền con người được
thực hiện.
Sự phát triển ổn định xã hội là nhân tố cần thiết không thể thiếu ở bất kỳ
nền kinh tế nào. Đặc biệt Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi, phát triển
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc phát triển ổn định
đời sống, giảm dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, khu vực, đối tượng
trong xã hội là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa quan trọng trên bước đường hội
nhập.
Để giải quyết yêu cầu cấp thiết trên, Nhà nước ta đã quan tâm đến việc ban
hành và thực hiện những chính sách ưu đãi đặc biệt là ưu đãi về tín dụng đối với
người nghèo và các đối tượng chính sách khác với mục đích trợ giúp về năng
lực tài chính để các đối tượng này có thể ổn định đời sống. Chính vì vậy được sự
quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng, Bộ Tài chính, Ngân
hàng nhà nước thì hoạt động của các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ phần nào hoạt
động sản xuất của hộ nghèo. Tuy nhiên với những đặc thù: địa bàn, nguồn vốn
huy động cho vay, giải ngân đối với hộ nghèo còn gặp nhiều bất cập khó khăn
mà các tổ chức tín dụng đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội không thể giải
1

quyết một cách đồng bộ.
Với sự nhận thức về tầm quan trọng của tín dụng đối với hộ nghèo, em đã
chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo
của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài
nghiên cứu .
Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo ở NHCSXH huyện Đầm
Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Trên cơ sở lý luận và phân tích đánh giá thực trạng, đề tài sẽ đề xuất các giải
pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho vay hộ nghèo.
Đối tượng – phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
Các vấn đề cơ bản liên quan đến mở rộng và hiệu quả cho vay hộ nghèo
trong lĩnh vực sản xuất vay vốn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Phạm vi nghiên cứu:
Thực trạng hoạt động cho v...
LỜI NÓI ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài:
Đói nghèo một vấn đề hội mang tính toàn cầu, mục tiêu xoá đói giảm
nghèo không chỉ có ở nước ta mà còn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Nghèo đói không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng
thụ thành quả văn minh tiến bộ của loài người còn gây ra những hậu quả
nghiêm trọng về vấn đề kinh tế hội đối với sự phát triển, sự tàn phá môi
trường sinh thái. Vấn đ nghèo đói không được giải quyết thì không một mục
tiêu nào mà cộng đồng quốc tế cũng như quốc gia định ra như tăng trưởng kinh
tế, cải thiện đời sống, hoà nh n định, đảm bảo các quyn con ngưi đưc
thc hin.
Sự phát triển ổn định hội nhân t cần thiết không thể thiếu bất kỳ
nền kinh tế nào. Đặc biệt Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi, phát triển
kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa thì việc phát triển ổn định
đời sống, giảm dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, khu vực, đối tượng
trong hội yêu cầu cấp thiết ý nghĩa quan trọng trên bước đường hội
nhập.
Để giải quyết yêu cầu cấp thiết trên, Nhà nước ta đã quan tâm đến việc ban
hành và thực hiện những chính sách ưu đãi đặc biệt ưu đãi về tín dụng đối với
người nghèo các đối ợng chính sách khác với mục đích trợ giúp về năng
lực tài chính để các đối tượng này có thể ổn định đời sống. Chính vì vậy được sự
quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các quan chức năng, Bộ Tài chính, Ngân
hàng nhà nước thì hoạt động của các tổ chức n dụng đã hỗ trợ phần nào hoạt
động sản xuất của h nghèo. Tuy nhiên với những đặc thù: địa bàn, nguồn vốn
huy động cho vay, giải ngân đối với hộ nghèo còn gặp nhiều bất cập k khăn
các tổ chức tín dụng đặc biệt Ngân hàng Chính sách hội không thể giải
1
Chuyên đề tốt nghiệp : Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp : Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Người đăng: Phạm Triều Triều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp : Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 9 10 883