Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở toán tài chính

Được đăng lên bởi Cỏgai Mùa Đông
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG

CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH
Giảng viên: Trần Trọng Nguyên

Hà Nội, 01/2012

Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Các tính toán tài chính cơ bản
Chương 2: Mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian rời rạc
Chương 3: Mô hình nửa liên tục và chuyển động Brown
Chương 4: Tích phân ngẫu nhiên và ứng dụng
Chương 5: Phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng

Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

Chương 1: Các tính toán tài chính cơ bản
- Giới thiệu về thị trường tài chính
- Một số tính toán tài chính cơ bản
- Lãi đơn, lãi gộp;
- Giá trị hiện tại ròng (NPV);
- Tỷ suất nội hoàn (IRR);
- Giá trị tương lai;
- Tiền lương và các vấn đề tích luỹ;
- Lãi suất lũy tiến liên tục.

- Một số nghiệp vụ chứng khoán
Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

1.1: Giới thiệu về thị trường tài chính và một số khái niệm
cơ bản
• Cấu trúc của thị trường tài chính:

Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

1.1: Giới thiệu về thị trường tài chính và một số khái niệm
cơ bản
Thị trường tài chính thường được cấu trúc như hình trên, trong đó các
tổ chức và cá nhân tham gia thị trường có thể chia thành các nhóm sau:
Các cá thể (Individuals): Nhà đầu tư - là những người thực sự mua và
bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được
chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

1.1: Giới thiệu về thị trường tài chính và một số khái niệm
cơ bản
Thị trường tài chính thường được cấu trúc như hình trên, trong đó các
tổ chức và cá nhân tham gia thị trường có thể chia thành các nhóm sau:
Các cá thể (Individuals): Nhà đầu tư - là những người thực sự mua và
bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được
chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.
Công ty (Corporations): Nhà phát hành - là các tổ chức, công ty cổ
phần thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà
phát hành là người cung cấp các chứng khoán - nguồn hàng hoá của thị
trường chứng khoán. Có một số loại nhà phát hành sau:
- Chính phủ và chính quyền địa phương phát hành các trái phiếu Chính
phủ và trái phiếu địa phương;
- Công ty phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty;
- Các tổ chức tài chính phát hành các công cụ tài chính như các trái
phiếu, chứng chỉ quỹ,... phục vụ cho hoạt động của họ.
Trần Trọng Nguyên
CƠ SỞ TOÁN TÀI CHÍNH

1.1: Giới thiệu về thị trường tài chính và một số khái niệm
cơ bản
Các trung gian tài chính (Financial Intermediates): Bao gồm:
...
BÀI GIẢNG
SỞ TOÁN TÀI CHÍNH
Giảng viên: Trần Trọng Nguyên
Nội, 01/2012
Trần Trọng Nguyên
SỞ TOÁN TÀI CHÍNH
Cơ sở toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở toán tài chính - Người đăng: Cỏgai Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Cơ sở toán tài chính 9 10 359