Ktl-icon-tai-lieu

cổ tức

Được đăng lên bởi vutrongdai1995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5.1.2 trình tự trả cổ tức
Việc trả cổ tức của công ty cho các cổ đông có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần
trong năm(6 tháng/lần, 1quý/lần…).Việc lựa chọn trả cổ tức với tần suất cao sẽ làm
cho cổ phiếu của công ty được biết đến nhiều hơn( do được xuất hiện trên các phương
tiện truyền thông nhiều hơn), được đánh giá cao, tuy nhiên làm các công tác quản trị
dòng tiền của công ty gặp khó khăn hơn do phải thu xếp tài chính để thực hiện việc
chia cổ tức. do đó, các công ty cần cân nhắc đến đặc điểm ngành nghề kinh doanh, tốc
độ luân chuyển vốn, nhu cầu trả nợ… khi lựa chọn số lần trả cổ tức trong một năm.
Thông thường, trong năm các công ty tạm ứng chi trả cổ tức; quyết định chi trả cổ tức
của năm được đưa ra khi kết thúc năm tài chính.
Tạm ứng chị trả cổ tức: việc tạm ứng cổ tức của công ty thường được thực hiện theo
quý hoặc nửa năm. Dựa vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hội
đồng quản trị công ty sẽ quyết định chi trả một phần cổ tức cho cổ đông.
Quyết định chi trả cuối cùng: kết thúc năm tài chính, căn cứ vào kêt quả kinh doanh
trong năm và chính sách cổ tức đã được Đại hội cổ đông năm trước thông qua, hội
đồng quản trị(HĐCĐ) sẽ đề xuất việc trả cổ tức cho cả năm và thông qua kế hoạch dự
kiến trả cổ tức cho công ty trong năm tiếp theo. Cổ tức được trả tới các cổ đông thông
qua tài khoản lưu kí cổ đông tại đơn vị nhận lưu kí cổ phiếu của công ty, hoặc tại trụ
sở của công ty.
Ngày công bố trị trả cổ tức (ngày thông báo cổ tức):
Là ngày HĐQT công ty ra thông báo công bố trên phương tiện truyền thông đại
chúng về quyết định trả cổ tức ( tạm ứng, cả năm) tới cổ đông. Nội dung công bố gồm
có: mức cổ tức( hoặc tỷ lệ cổ tức) trên mỗi cổ phiếu, tình hình trả cổ tức, ngày đăng ký
cuối cùng , ngày thanh toán, thời gian, địa điểm thực hiện…
Ngày đăng kí cuối cùng – ngày chót sổ danh sách cổ đông – ngày khóa sổ:
Là ngày chốt các danh sách cổ đông hiện hành có quyền nhận cổ tức của công ty.
Vào cuối ngày này, công ty sẽ lập danh sách các cổ đông hiện hững của công ty có
quyền được nhận cổ tức của đợt chi trả. Với các công ty niêm yết, trung tâm lưu ký
chứng khoán sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hiện hữu. để được nhận cổ tức, các
cổ đông phải có tên trên sổ sách của công ty vào ngày này. Ngày chốt danh sách cổ
đông thường được ấn định vào trước ngày trả cổ tức một thời gian nhất định.
Ngày chi trả - ngày thanh toán:
Là ngày công ty thực hiện chuyển trả cổ tức cho các cổ đông, thường quy định vào
một thời gian nhất định sau ngày khóa sổ. vào ngày...
5.1.2 trình tự trả cổ tức
Việc trả cổ tức của công ty cho các cổ đông có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần
trong năm(6 tháng/lần, 1quý/lần…).Việc lựa chọn trả cổ tức với tần suất cao sẽ làm
cho cổ phiếu của công ty được biết đến nhiều hơn( do được xuất hiện trên các phương
tiện truyền thông nhiều hơn), được đánh giá cao, tuy nhiên làm các công tác quản trị
dòng tiền của công ty gặp khó khăn hơn do phải thu xếp tài chính để thực hiện việc
chia cổ tức. do đó, các công ty cần cân nhắc đến đặc điểm ngành nghề kinh doanh, tốc
độ luân chuyển vốn, nhu cầu trả nợ… khi lựa chọn số lần trả cổ tức trong một năm.
Thông thường, trong năm các công ty tạm ứng chi trả cổ tức; quyết định chi trả cổ tức
của năm được đưa ra khi kết thúc năm tài chính.
Tạm ứng chị trả cổ tức: việc tạm ứng cổ tức của công ty thường được thực hiện theo
quý hoặc nửa năm. Dựa vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hội
đồng quản trị công ty sẽ quyết định chi trả một phần cổ tức cho cổ đông.
Quyết định chi trả cuối cùng: kết thúc năm tài chính, căn cứ vào kêt quả kinh doanh
trong năm và chính sách cổ tức đã được Đại hội cổ đông năm trước thông qua, hội
đồng quản trị(HĐCĐ) sẽ đề xuất việc trả cổ tức cho cả năm và thông qua kế hoạch dự
kiến trả cổ tức cho công ty trong năm tiếp theo. Cổ tức được trả tới các cổ đông thông
qua tài khoản lưu kí cổ đông tại đơn vị nhận lưu kí cổ phiếu của công ty, hoặc tại trụ
sở của công ty.
Ngày công bố trị trả cổ tức (ngày thông báo cổ tức):
Là ngày HĐQT công ty ra thông báo công bố trên phương tiện truyền thông đại
chúng về quyết định trả cổ tức ( tạm ứng, cả năm) tới cổ đông. Nội dung công bố gồm
có: mức cổ tức( hoặc tỷ lệ cổ tức) trên mỗi cổ phiếu, tình hình trả cổ tức, ngày đăng ký
cuối cùng , ngày thanh toán, thời gian, địa điểm thực hiện…
Ngày đăng kí cuối cùng – ngày chót sổ danh sách cổ đông – ngày khóa sổ:
Là ngày chốt các danh sách cổ đông hiện hành có quyền nhận cổ tức của công ty.
Vào cuối ngày này, công ty sẽ lập danh sách các cổ đông hiện hững của công ty có
quyền được nhận cổ tức của đợt chi trả. Với các công ty niêm yết, trung tâm lưu ký
chứng khoán sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hiện hữu. để được nhận cổ tức, các
cổ đông phải có tên trên sổ sách của công ty vào ngày này. Ngày chốt danh sách cổ
đông thường được ấn định vào trước ngày trả cổ tức một thời gian nhất định.
Ngày chi trả - ngày thanh toán:
Là ngày công ty thực hiện chuyển trả cổ tức cho các cổ đông, thường quy định vào
một thời gian nhất định sau ngày khóa sổ. vào ngày này, cổ đông sẽ nhận được phần
cổ tức của mình thông qua tài khoản lưu ký của cổ đông hoặc tại trụ sở công ty.
Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, về cơ bản cũng tương tự so với quy trình
thanh toán bằng tiền, thời gian kể từ ngày chốt danh sách cổ đông cho đến ngày thanh
toán cổ tức có thể kéo dài hơn, hoặc khi bán cổ phiếu, cồ đông có thể bán luôn quyền
được nhận cổ tức cho người mua vào ngày giao dích không hưởng quyền.
cổ tức - Người đăng: vutrongdai1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cổ tức 9 10 854