Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi duywang95
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP
1- Heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu suaát söû duïng
VCÑ- VLÑ cuûa DN
2- Döï baùo nhu caàu VKD cuûa DN
3- Caùch chæ soá ñaëc tröng
4- Phaân tích Phöông trình DUPONT
5- Phaân tích nguoàn taøi trôï
6- Ñoøn baåy taøi chính vaø caáu truùc voán cuûa DN
7- Phaân tích Döï aùn Ñaàu tö
8- Thueâ Taøi chính, Coå phieáu, Traùi phieáu
9- Chi phí Söû duïng voán
(Cost of Capital)
A- HEÄ THOÁNG CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ
HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ – VLÑ
CUÛA DN:
1- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VLÑ:
1.1- Toác ñoä luaân chuyeån VLÑ:
bq
VLD
M
L =
M: Toång möùc L/c VLÑ trong kyø (DT thuaàn)
L: Soá laàn luaân chuyeån (voøng quay)
1.2- Kyø luaân chuyeån VLÑ (K):
M
VLDN
L
N
K
bq
×
==
N: Soá ngaøy (360, 90, 30)
1.3- Möùc tieát kieäm VLÑ
0
1
1
0
1
1
1
01
1
)(
L
M
VLD
L
M
L
M
KK
N
M
V
tk
===
2- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VCÑ:
2.1- Hiu sut s dng VCĐ
bq
VLD
DTthuan
HSSDVCD =
VCÑ bq = (VCÑ ñk + VCÑ ck)/ 2
2.1- Hieäu suaát söû duïng TSCÑ:
DT thuaàn
HSSD
TSCÑ
=
NG TSCÑ
bq
2.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ:
LN TT/ LNST
TSLN VCÑ =
VCÑ
bq
2.3- Heä soá hao moøn TSCÑ:
KHLK cuûa TSCÑ
HS hao
moøn TSCÑ
=
NGTSCÑ
2.4- Heä soá huy ñoäng TSCÑ:
GT TSCÑ ñang duøng KD
HS huy
ñoäng TSCÑ
=
GT TSCÑ hieän c
2.5- Caùc chæ tieâu veà keát caáu TSCÑ: Ñaùnh giaù möùc
ñoä hôïp lyù trong cô caáu TSCÑ ñöôïc trang bò ôû
DN
3- HIEÄU SUAÁT SÖÛ DUÏNG VKD CUÛA DNP:
3.1- Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay:
LN TT + Laõi vay
TS LN VKD tröôùc
thueá & Laõi vay
=
VKD bq sd trong kyø
3.2- Tyû suaát lôïi nhuaän VKD:
LN TT
TS LN VKD =
VKD bq sd trong kyø
3.3- Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VKD:
LN ST
TS LNR VKD =
VKD bq sd trong kyø
3.4- Tyû suaát lôïi nhuaän roøng VCSH:
LN ST
TS LNR VCSH =
VCSH bq sd trong kyø
B- DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VKD CUÛA DN:
1- PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ % TREÂN DT:
Bieát:
Doanh thu kyø baùo caùo – Keá hoïach
Tyû leä traû laõi coå phaàn
Doanh lôïi doanh thu (ROS): g%
Thueá suaát Thueá TNDN: T%
Tyû leä % giöõa caùc khoûan muïc coù quan heä tröïc tieáp vaø
chaët cheõ ñeán doanh thu.
Taøi saûn % Nguoàn voán %
- Tieàn - Phaûi traû nhaø cung caáp
- Phaûi thu - Phaûi noäp ngaân saùch
- Vaät tö haøng hoùa - Phaûi traû CNV
- TSLÑ khaùc
A% B%
Î Nhu caàu voán boå sung kyø KH: Delta S x(A%-B%)=C
Î Neáu DL DT (ROS) khoâng thay ñoåi (g%)
LN TT = DT 1 x g%
LNST = LN TT x(1-T%)
LNCL sau khi chia laõi CP = D
Î Nhu caàu VLÑ kyø B/c caàn taêng = C – D
2- PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙO BAÈNG CHÆ TIEÂU ÑAËC TRÖNG:
Doanh thu = A
Voøng quay toång voán =
a = DT/ Voán SX
Î
Voán SX = DT/a
Heä soá nôï = b% =
NPT/ Toång voán
Î
NPT = b x toång voán (voán
SX)
Nôï NH chieám % cuûa
NPT
Æ
Nôï NH = c% x toång NPT
Công thức Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Công thức Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: duywang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức Tài chính doanh nghiệp 9 10 156