Ktl-icon-tai-lieu

Công ty mũ bảo hiểm

Được đăng lên bởi vanhuong0911
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP NHÀ MÁY SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ XE MÁY CÔNG SUẤT
150.000 CÁI/NĂM

GĐ

TT

NỘI DUNG
Xây dựng xưởng sản xuất
võ mũ, phụ kiện
Xây dựng xưởng sản xuất
vành nón, dây đeo
Xây dựng xưởng sản xuất
xốp mũ
Xưởng In
Xây dựng xưởng cơ khí
sửa chữa
Xây dựng nhà ở cho nhân
viên
Xây dựng nhà kho nguyên
liệu
Xây dựng nhà kho bán
thành phẩm
Xây dựng phòng kiểm
phẩm
Kho vật tư
Xây dựng nhà kho thành
phẩm
Hệ thống xử lý chất thải (lò
hơi, bụi sơn)

Bộ phận

3

6

4

8

3
4

9
10

3

11

4

14

4

17

3

18

3
4

19
20

4

21

3

28

3

29 Máy ép nhựa 400T (võ mũ) Ép
Máy ép nhựa 150T (phụ
30 kiện)
Ép

3

SL

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

XDCB

m2

###

2,500,000

2,500,000,000

May

XDCB

m2

###

2,500,000

250,000,000

Xốp
In

XDCB
XDCB

m2
m2

###
###

2,500,000
4,000,000

1,250,000,000
400,000,000

Cơ khí

XDCB

m2

###

2,500,000

250,000,000

Chung

XDCB

m2

###

4,000,000

400,000,000

Chung

XDCB

m2

###

2,500,000

375,000,000

Chung

XDCB

m2

###

2,500,000

500,000,000

Chung
Chung

XDCB
XDCB

m2

50
80

4,000,000
2,500,000

200,000,000
200,000,000

Chung

XDCB

m2

###

2,500,000

1,250,000,000

Chung

XDCB

gói

1

200,000,000

200,000,000

Xưởng Ép Nhựa

Cái

2

800,000,000

1,600,000,000

Xưởng Ép Nhựa

Cái

2

300,000,000

600,000,000

Xưởng Ép Nhựa

bộ

1

300,000,000

300,000,000

Xưởng Ép Nhựa
Xưởng xốp
Xưởng sơn và ráp thành
phẩm
Xưởng sơn và ráp thành
phẩm
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng May
Xưởng In tem
Xưởng In tem
Xưởng In tem
Xưởng In tem
Xưởng In tem
Xưởng In tem
Xưởng In tem

bộ
Cái

1
2

100,000,000
500,000,000

100,000,000
1,000,000,000

Cái

3

60,000,000

180,000,000

Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
10
1
1
###
1

100,000,000
20,000,000
7,000,000
7,000,000
8,000,000
15,000,000
10,000,000
20,000,000
50,000,000
7,000,000
1,000,000
16,000,000
10,000,000
300,000
15,000,000

100,000,000
20,000,000
14,000,000
14,000,000
24,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
100,000,000
14,000,000
10,000,000
16,000,000
10,000,000
45,000,000
15,000,000

3
3
3

43 Máy in stampon 2 đầu

Ráp

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

44
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ráp
May
May
May
May
May
May
May
In
In
In
In
In
In
In

Máy may viền nón
Máy dập vải
Máy vắt sổ
Máy vít dắt
Máy may 1 kim
Máy may 2 kim
Máy bọ
Máy cắt dây
Máy in lụa
Máy chụp bản
Xe phơi tem
Máy bế
Máy hút chân không
bản lụa
Máy cắt giấy

ĐVT

Ép

Tháp giải nhiệt 30RT, hệ
thống cấp thoát nướ...

       
     
     
     
       
 !"#$    
 #%     
& #%     &
 #%     
 #%    
 '#()** #%    
 #%     
 #%  +,  
 -.#/01(234  5#/ -,  
  5#/ -,  
  5#/ 67  
  5#/ 67  
 -.89:  8 -,  
 -,;*<=% >- -,  
 -(,?+ >- -,  
 -@)(A,   -,  
 -(B*;C   -, & 
 -($*@B*   -, & 
 -",   -,  
 -",   -,  
 -6D   -,  
 -EB*@F   -,  
 -,9G  * -,  
& -E#G6A  * -, & 
 #!,*  * -,   
 -6H  * -,  
 -#I*E#F"#J  * -,  
 6A9G  * -,   
 -EB*,K  * -,  
 !"#$% &$'"(&)'*&+,&--".&$-(
/01211134&
F@/8;A8%K*
(23#G",L
F@/8;A8%K*
(M#+@F<
F@/8;A8%K*
83
F@/8E!"#$
;NE#O
F@/#ME##F
(,P
F@/#M"#%P
9,L%
F@/#M"#6-
*#M##Q
F@/#R",S
#Q
F@/#M"#*#M#
#Q
TL*#8N9UE#K**#A,19R
#!,6G,;!4
-.#/01#G
",L4
0#-,A,#,L*>0#L
*#EK*#-*:E9M
%7,E#-.#/(M
"#%J
-8"T8M
"
;!(MV-*#M#
#Q
;!(MV-*#M#
#Q
Công ty mũ bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty mũ bảo hiểm - Người đăng: vanhuong0911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công ty mũ bảo hiểm 9 10 979