Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng

MỤC LỤC
PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG.....................................................................................4
Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ
ngân hàng.........................................................................................................4
1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng.........................................4
1.1.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới.................4
1.1.1.1. Lịch sử hình thành của ngân hàng..............................................4
1.1.1.2. Quá trình phát triển hệ thống ngân hàng....................................5
1.1.2. Vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế.................................................6
1.2. Các loại dịch vụ ngân hàng hiện nay..........................................................7
1.2.1. Các loại dịch vụ ngân hàng truyền thống................................................7
1.2.2.Các loại dịch vụ ngân hàng hiện đại.........................................................8
1.3. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng – xu thế phát triển tất yếu của
các ngân hàng thương mại Việt Nam..............................................................11
1.3.1.Tác động đa dạng hoá nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng trong nâng cao
hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại...............................................11
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng. .13
Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt
Nam.................................................................................................................16
2.1. Chuyển sang mô hình ngân hàng kinh doanh đa năng – Xu thế phát triển
tất yếu của ngân hàng thương mại Việt Nam.............................................16
2.2 Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay....17
2.3 Hạn chế của đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở các ngân hàng
thương mại Việt Nam.................................................................................19
Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt
Nam.................................................................................................................20
3.1 Thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện đa dạng hoá loại hình dịch vụ
Ngân hàng ở Việ...
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng
MỤC LỤC
PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG.....................................................................................4
Chương 1: Các loại dịch vụ ngân hàng và vì sao phải đa dạng hoá dịch vụ
ngân hàng.........................................................................................................4
1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng.........................................4
1.1.1. Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới.................4
1.1.1.1. Lịch sử hình thành của ngân hàng..............................................4
1.1.1.2. Quá trình phát triển hệ thống ngân hàng....................................5
1.1.2. Vai trò của Ngân hàng trong nền kinh tế.................................................6
1.2. Các loại dịch vụ ngân hàng hiện nay..........................................................7
1.2.1. Các loại dịch vụ ngân hàng truyền thống................................................7
1.2.2.Các loại dịch vụ ngân hàng hiện đại.........................................................8
1.3. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng xu thế phát triển tất yếu của
các ngân hàng thương mại Việt Nam..............................................................11
1.3.1.Tác động đa dạng hoá nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng trong nâng cao
hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại...............................................11
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng. .13
Chương 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt
Nam.................................................................................................................16
2.1. Chuyển sang hình ngân hàng kinh doanh đa năng Xu thế phát triển
tất yếu của ngân hàng thương mại Việt Nam.............................................16
2.2 Thc trng đa dng hoá loi hình dch v ngân hàng Vit Nam hin nay....17
2.3 Hạn chế của đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng các ngân hàng
thương mại Việt Nam.................................................................................19
Chương 3: Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng tại Việt
Nam.................................................................................................................20
3.1 Thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện đa dạng hoá loại hình dịch vụ
Ngân hàng ở Việt Nam...............................................................................20
3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng.................................23
PHẦN III: KẾT LUẬN......................................................................................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................27
Nguyễn Thị Hương Giang - 842A
1
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam 9 10 657