Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương ôn tập môn Tài chính Quốc tế

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2861 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Câu 1: Hãy nêu các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở cửa của 1 nền kinh tế theo quan
điểm truyền thống và quan điểm hiện đại?
 Theo quan điểm truyền thống, các chỉ tiêu đó là: tỉ lệ giá trị thương mại quốc tế( tỉ lệ
giá trị xuất khẩu, nhập khẩu ) trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) .
 Theo quan điểm hiện đại, bổ sung thêm những hàng hóa tiềm năng có thể tham gia
thương mại quốc tế, chứ không chỉ bao gồm những hàng hóa thực sự được xuất khẩu và
nhập khẩu. Ngoài ra còn có thêm chỉ tiêu vốn quốc tế.
Câu 2: Lợi ích và rủi ro khi tham gia thị trường tài chính quốc tế ?
Lợi ích: Nhà đầu tư trong nước được cung cấp những nguồn vốn bổ sung từ nước ngoài,
khi không thể huy động trên thị trường tài chính nội bộ trong nước,vì vậy nhờ thị trường tài
chính quốc tế cho phép những nhà đầu tư tìm kiếm thêm những nguồn vốn từ nước ngoài để
bổ sung vào ngân sách vốn của mình không những thế nhờ có thị trường tài chính quốc tế
mà các nhà đầu tư có những cơ hội sinh lời cao và giảm được những rủi ro lớn về tài chính.
Rủi ro: Khi tham gia thị trường tài chính giữa các quốc gia luôn chụi ảnh hưởng lẫn nhau
về mức tăng trưởng kinh tế tỷ giá, tỷ lệ lạm phát.
Câu 3: Tại sao tài chính quốc tế ngày càng trở nên quan trọng ?
Trước xu thế thương mại và chu chuyển vốn ngày càng được quốc tế hoá, những sự kiện
tài chính trong nước cũng như quốc tế có ảnh hưởng ngay lập tức trên phạm vi toàn thế giới,
do đó mọi quan hệ tài chính ngày càng trở nên được quốc hoá. Thực tế cho thấy những thị
trường tài chính được liên kết chặt chẽ với nhau không những trên phạm vi quốc gia mà còn
cả phạm vi quốc tế vì vậy những công ty các quốc gia khác nhau luôn đối mặt với thị trường
tài chính giống nhau. Do đó vai trò của thị trường tài hính ngày càng trở nên quan trọng là
một vấn đề không thể thiếu trong nền kinh tế mở vì:
Thứ nhất : giúp nhà quản trị nhận biết được thị trường quốc tế sẽ ảnh hwongr đến công ty
như thế nào, trên cơ sở đố đề ra nhũng hành động thích hợp để tận dụng khai thác những
diễn biến có lợi và đồng thời đưa ra những giải pháp để tránh công ty khỏi tổn thất.
Thứ hai: giúp nhà quản trị lường trước nhữ...
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Câu 1: Hãy nêu các chỉ tiêu đánh giá mức độ mở cửa của 1 nền kinh tế theo quan
điểm truyền thống và quan điểm hiện đại?
Theo quan điểm truyền thống, các chỉ tiêu đó là: tỉ lệ giá trị thương mại quốc tế( tỉ lệ
giá trị xuất khẩu, nhập khẩu ) trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) .
Theo quan điểm hiện đại, ̉ sung thêm những hàng hóa tiềm năng có thể tham gia
thương mại quốc tế, chứ không chỉ bao gồm những hàng hóa thực sự được xuất khẩu và
nhập khẩu. Ngoài ra còn có thêm chỉ tiêu vốn quốc tế.
Câu 2: Lợi ích và rủi ro khi tham gia thị trường tài chính quốc tế ?
Lợi ích: Nhà đầu tư trong ớc được cung cấp những nguồn vốn bổ sung từ nước ngoài,
khi không thể huy động trên thị trường tài chính nội bộ trong nước,vì vậy nhờ thị trường tài
chính quốc tế cho phép những nhà đầu tư tìm kiếm thêm những nguồn vốn từ nước ngoài để
bổ sung vào ngân sách vốn của mình không những thế nhờ c thị trường tài chính quốc tế
mà các nhà đầu tư có những cơ hội sinh lời cao và giảm được những rủi ro lớn về tài chính.
Rủi ro: Khi tham gia thị trường tài chính giữa các quốc gia luôn chụi ảnh hưởng lẫn nhau
về mức tăng trưởng kinh tế tỷ giá, tỷ lệ lạm phát.
Câu 3: Tại sao tài chính quốc tế ngày càng trở nên quan trọng ?
Trước xu thế thương mại và chu chuyển vốn ngày càng được quốc tế hoá, những sự kiện
tài chính trong ớc cũng như quốc tế có ảnh hưởng ngay lập tức trên phạm vi toàn thế giới,
do đó mọi quan hệ tài chính ngày càng trở n được quốc hoá. Thực tế cho thấy những thị
trường tài chính được liên kết chặt chẽ với nhau không những trên phạm vi quốc gia mcòn
cả phạm vi quốc tế vì vậy những công ty các quốc gia khác nhau luôn đối mặt với thị trường
tài chính giống nhau. Do đó vai trò của thị trường tài hính ngày càng trở nên quan trọng là
một vấn đề không thể thiếu trong nền kinh tế mở vì:
Thứ nhất : giúp nhà quản trị nhận biết được thị trường quốc tế sẽ ảnh hwongr đến công ty
như thế nào, trên sở đố đề ra nhũng hành động thích hợp để ̣n dụng khai thác những
diễn biến có lợi và đồng thời đưa ra những giải pháp để tránh công ty khỏi tổn thất.
Thứ hai: giúp nhà quản trị lường trước những sự kiện có thể xảy ra và từ đố đề ra những
quyết sách trước khi sự kiện xảy ra
Mặt khác các thị trường liên kết chặt chẽ với nhau cho nên những sự kiện xảy ra dù bất
cứ ở đâu đều có ảnh hưởng ngay lập tức trên qui toàn cầu. vì thế tài chính quốc tế ngày
cang tở nên quan trọng
Câu 4: Giải thích vì sao thương mại quốc tế tăng nhanh hơn thương mại nội địa?
Gồm 2 nguyên nhân:
- 1 -
Đại cương ôn tập môn Tài chính Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương ôn tập môn Tài chính Quốc tế - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đại cương ôn tập môn Tài chính Quốc tế 9 10 760