Ktl-icon-tai-lieu

Dân số phát triển

Được đăng lên bởi Lu Ki Du
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Nhóm số 3
Môn: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
GVHD: HUỲNH VIẾT THIÊN ÂN

ĐỀ TÀI:

Phát triển dân số và nguồn
lao động ở Việt Nam
Thành viên:
1.
2.
3.
4.
5.

1

Lưu Kim Dung
Võ Kiều Linh
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Bùi Thị Thùy Vân
Chorum Thuong

PHỤ LỤC
-

-

-

MỘT SỐ KHÁI NIỆM:
Giáo trình Dân số và phát triển (NXB Đại học Kinh tế quốc
dân)
MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO
ĐỘNG VIỆC LÀM:
Giáo trình Dân số và phát triển (NXB Đại học Kinh tế quốc
dân)
THỰC TRẠNG DÂN SỐ VIỆT NAM:

%2F
%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad
%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CBsQFjAA%26url%3Dhttp
%253A%252F%252F123doc.vn%252Fdocument%252F90213thuc-trang-dan-so-o-viet-nam.htm%26ei
%3DZJkTVI2uKcTk8AW4loKgBw%26usg
%3DAFQjCNGeOIWFiRIGX2nePhiammQYxMgk_g&h=JAQEc_
qQi

-

THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG NƯỚC TA HIỆN
NAY:

f

2

MỤC LỤC

3

I.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM

-

Dân số trong độ tuổi lao động là những người từ đủ 15-59 tuổi đối với nữ và 1564 đối với nam.

-

Dân số ngoài độ tuổi lao động là những người dưới 15 tuổi, trên 60 tuổi đối với
nữ và trên 65 tuổi đối với nam.

-

Nguồn lao động là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao
động.

-

Dân số hoạt động kinh tế : là tất cả những người (kể cả trong và ngoài độ tuổi lao
động) đang tham gia hoặc đang tích cực tham gia vào một ngành hay lĩnh vực hoạt
động nào đó trong nền kinh tế quốc dân trong một khoảng thời gian nhất định.

-

Dân số không hoạt động kinh tế bao gồm toàn bộ những người từ đủ 15 tuổi trở
lên không thuộc bộ phận có việc làm và không có việc làm. Những người này
không loạt động kinh tế vì những lí do: đang đi học, hiện đang làm công việc nội
trợ cho bản thân gia đình.

-

Thất nghiệp và thiếu việc làm:
-

-

II.

Thất nghiệp: là trạng thái không có việc làm, theo tổ chức lao động quốc
tế ILO thì “người thất nghiệp là người không có việc làm nhưng đang tích
cực tìm việc hoặc đang chờ được trở lại làm việc”
Thiếu việc làm: là tình trạng người lao động có việc làm song việc làm
đó không đảm bảo số giờ làm việc theo qui định (số giờ làm việc trung
bình mỗi năm theo qui định của từng quốc gia để xác định mức độ có việc)

MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Dân số là một trong những mối quan tâm sâu rộng của rất nhiều quốc gia trên thế
giới ở mọi thời đại. Đó là vì đân số là sức mạnh của quốc gia, dân số càng đông thì sức
mạnh càng lớn....
Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Nhóm số 3
Môn: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
GVHD: HUỲNH VIẾT THIÊN ÂN
ĐỀ TÀI:
Phát triển dân số và nguồn
lao động ở Việt Nam
Thành viên:
1. Lưu Kim Dung
2. Võ Kiều Linh
3. Nguyễn Thị Thanh Phượng
4. Bùi Thị Thùy Vân
5. Chorum Thuong
1
Dân số phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số phát triển - Người đăng: Lu Ki Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dân số phát triển 9 10 448