Ktl-icon-tai-lieu

Dành cho các bạn ôn thi tài chính ngân hàng

Được đăng lên bởi camry_v62002
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
1.

Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế
hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở
VN)

2.

Hd ngân hàng là gj? Sự khác biệt cb giữa hđ NH với hđ kd khác

3.

Tại sao hđ NH lại có pl riêng điều chỉnh

4.

Vai trò NN trong lĩnh vực NH

5.

NH điều chỉnh những nhóm quan hệ nào

6.

Doanh nghiệp A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền, trong hợp đồng
có khỏa thuận B phải trả lãi cho A lãi suất 1% /tháng. Số tiền A cho B vay .
Hđ này có tranh chấp. TA giải quyết theo hướng tuyên hđ vay vốn trên vô
hiệu. DN A ko có chức năng kd tiền tệ (ko được NHNN cấp giấy phép hđ
NH). QĐ of anh chị về vđề trên

7.

A cho B vay tiền luật NH có điều chỉnh ko?

8.

Dịch vụ cầm đồ có là đối tượng điều hcirnh của LNH hay ko?

Chương II
1.

Nêu vị trí pháp lý của NHNN? Giải thích tại sao PLVN lại quy định như
vậy?

2.

Tại sao nói NHNN là NH của các NH

3.

Tại sao nói NHNN là NH of CP

4.

Nêu sự khác nhau cơ bản giữa nghiệp vụ NH do NHNN thực hiện với hđ
NH do các tc tín dụng thực hiện

5.

Nêu các thẩm quyền of NHNN trong thực hiện chức năng quản lý NN và
trình bày cơ sở để pháp luật giao thẩm quyền cho NHNN quản lý

6.

Quản lý NN của NHNN có điểm j khác biệt so với các tc khác?

7.

Nêu hệ thống tổ chức of NHNN và giải thích tại sao phải tổ chức như vậy?

8.

Hệ thống tổ chức lãnh đạo điều hành NHNN có khác j so với các bộ kahcs?

9.

Nêu sự giống và khác nhau cơ bản giữa chi nhánh NHNN với văn phòng đại
dienejc của NHNN

10. Bộ

máy lãnh đạo điều hành NHNN được quy định trong luật NHNN năm
1990 với NHNN năm 1997 có j khác biệt? Tại sao có sự thay đổi đó?

11.

Các biện pháp và những công cụ mà NHNN sử dụng để thực hiện chinhs ách
tiền tệ quốc gia

12. Cơ

chế xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quóc gia được pháp luật quy
định ntn

13. hoạt

động tín dụng của nhnn có điểm khác biệt nào so với hoạt động tín
dụng của tctd

14. khẳng

định sau đúng hay sai:

nhnn chỉ cho vay vốn với các tổ chức tín dụng
nhnn tái cấp vốn cho mọi đối tg
nhnn thực hiện nghịêp vụ thị trường mở để thực hịên chính sách tiền tệ quốc
gia
nhnn tái cấp vốn cho các nhtm bằng bằng các hình thức cho vay, chiết khấu,
tái chiết khấu bảo lãnh, cho thuê tài chính
15. NHNN

đồng ý cho NH thương mại A vay vốn trên cơ sở có bảo đảm bằng
cầm cố tài sản. Vậy tài sản mà NH TM A mang đi cầm cố pahri thỏa mãn
những đk nào?

Chương III
1.

Điều kiện pháp lý của các tc tín dụng? Tc tín dụng là gì? Phân biệt tc tín
dụng với các DN khác

2....
Chương I
1. Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống ngân hàng của nước ta trong cơ chế kế
hoạch hóa tập trung hiện nay (khác biệt giữa hệ thống NH 1 cấp và 2 cấp ở
VN)
2. Hd ngân hàng là gj? Sự khác biệt cb giữa hđ NH với hđ kd khác
3. Tại sao hđ NH lại có pl riêng điều chỉnh
4. Vai trò NN trong lĩnh vực NH
5. NH điều chỉnh những nhóm quan hệ nào
6. Doanh nghiệp A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền, trong hợp đồng
có khỏa thuận B phải trả lãi cho A lãi suất 1% /tháng. Số tiền A cho B vay .
Hđ này có tranh chấp. TA giải quyết theo hướng tuyên hđ vay vốn trên vô
hiệu. DN A ko có chức năng kd tiền tệ (ko được NHNN cấp giấy phép hđ
NH). QĐ of anh chị về vđề trên
7. A cho B vay tiền luật NH có điều chỉnh ko?
8. Dịch vụ cầm đồ có là đối tượng điều hcirnh của LNH hay ko?
Chương II
1. Nêu vị trí pháp lý của NHNN? Giải thích tại sao PLVN lại quy định như
vậy?
2. Tại sao nói NHNN là NH của các NH
3. Tại sao nói NHNN là NH of CP
4. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa nghiệp vụ NH do NHNN thực hiện với hđ
NH do các tc tín dụng thực hiện
5. Nêu các thẩm quyền of NHNN trong thực hiện chức năng quản lý NN và
trình bày cơ sở để pháp luật giao thẩm quyền cho NHNN quản lý
6. Quản lý NN của NHNN có điểm j khác biệt so với các tc khác?
7. Nêu hệ thống tổ chức of NHNN và giải thích tại sao phải tổ chức như vậy?
Dành cho các bạn ôn thi tài chính ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dành cho các bạn ôn thi tài chính ngân hàng - Người đăng: camry_v62002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Dành cho các bạn ôn thi tài chính ngân hàng 9 10 12