Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cạnh tranh ngân hàng

Được đăng lên bởi Hồ Mai Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá các lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngân hàng bán lẻ của các NHTM Việt Nam
ThS. Phạm Thu Thủy
Học viện Ngân hàng
Micheal Porter, một trong những bộ óc quản trị vĩ đại nhất thế giới, người được coi là cha đẻ
của lý thuyết cạnh tranh cho rằng thách thức lớn nhất trong cạnh tranh không phải là trở thành
tốt nhất mà phải trở nên khác biệt. Các ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp muốn thành
công phải làm những việc độc đáo, cung ứng những giá trị khác biệt cho khách hàng. Tuy nhiên,
khi nhận định về thị trường Việt Nam, ông cho rằng tất cả các công ty trong cùng một ngành
đang sao chép và làm những việc giống nhau. Cách làm này sẽ không mang lại hiệu quả nếu
ngân hàng, các doanh nghiệp muốn đạt được hiệu quả và vươn đến một vị trí cạnh tranh cao
hơn. Bài viết tập trung khảo sát và đánh giá các lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngân hàng
bán lẻ của các NHTM Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm giúp các NHTM nâng cao vị thế
cạnh tranh của mình.
1. Lý luận chung về chiến lược cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
a. Các khái niệm về chiến lược, lợi thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
Trên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển phải tìm được
câu trả lời đúng cho ba câu hỏi: Ngân hàng đang ở đâu, ngân hàng muốn đi đến đâu và làm cách
nào ngân hàng đến được đó. Làm được điều này, đòi hỏi nhà lãnh đạo ngân hàng có một tầm
nhìn chiến lược, xác định đúng các mục tiêu chiến lược, xây dựng và thực hiện được một chiến
lược kinh doanh đúng đắn, giúp ngân hàng tạo ra các giá trị cho cổ đông, cho nhà cung cấp, cho
khách hàng và cho cộng đồng. Jack Welch, cựu CEO của hãng General Electric cho rằng, chiến
lược là sự lựa chọn rõ ràng để chiến thắng trong cạnh tranh, còn theo Daniel F Spulber, chiến
lược kinh doanh là những kế hoạch của doanh nghiệp để phục vụ một thị trường. Tạp chí kinh
doanh Harvard (Harvard Business Essentials, 2005) đưa ra khái niệm “chiến lược là một kế
hoạch hành động để phát hiện ra các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và khai thác chúng.
Chính sự khác biệt giữa công ty của bạn và các đối thủ cạnh tranh là nền tảng của lợi thế cạnh
tranh”. Arthur A. Thomson cùng các cộng sự thì cho rằng, một chiến lược bao gồm các đường đi
nước bước mà chủ doanh nghiệp sử dụng để phát triển kinh doanh, thu hút và làm hài lòng khách
hàng, chiến thắng đối thủ cạnh tranh và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Tóm lại chiến
lược là tập hợp các cách thức để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Sự cạnh tranh t...
Đánh giá các lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngân hàng bán l của các NHTM Việt Nam
ThS. Phm Thu Thy
Hc viện Ngân hàng
Micheal Porter, mt trong nhng b óc quản tr đại nht thế gii, người được coi cha đẻ
của thuyết cnh tranh cho rằng thách thc ln nht trong cạnh tranh không phải trở thành
tt nht phải tr nên khác biệt. Các ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp muốn thành
công phải làm những việc độc đáo, cung ng nhng giá trị khác biệt cho khách hàng. Tuy nhiên,
khi nhận định v th trường Việt Nam, ông cho rằng tt c các công ty trong cùng một ngành
đang sao chép làm những vic giống nhau. Cách làm này sẽ không mang lại hiu qu nếu
ngân hàng, các doanh nghip muốn đạt đưc hiu qu và vươn đến mt v trí cạnh tranh cao
hơn. Bài viết tp trung khảo sát đánh giá các li thế cạnh tranh trên th trường ngân hàng
bán lẻ của các NHTM Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm giúp các NHTM nâng cao vị thế
cnh tranh của mình.
1. Lý luận chung v chiến lược cnh tranh và lợi thế cnh tranh
a. Các khái niệm v chiến lược, li thế cạnh tranh và chiến lược cnh tranh
Trên thị trường có sự cnh tranh gay gt, một ngân hàng muốn tn tại và phát triển phải tìm được
câu tr lời đúng cho ba câu hỏi: Ngân hàng đang đâu, ngân hàng muốn đi đến đâu làm cách
nào ngân hàng đến được đó. m được điều y, đòi hỏi nhà lãnh đạo ngân hàng mt tm
nhìn chiến lược, xác định đúng các mục tiêu chiến lược, xây dựng thực hiện được mt chiến
ợc kinh doanh đúng đắn, giúp ngân hàng tạo ra các giá trị cho c đông, cho nhà cung cp, cho
khách hàng cho cộng đồng. Jack Welch, cu CEO của hãng General Electric cho rằng, chiến
ợc s la chọn ràng để chiến thng trong cạnh tranh, còn theo Daniel F Spulber, chiến
ợc kinh doanh những kế hoch ca doanh nghiệp để phc v mt th trường. Tạp chí kinh
doanh Harvard (Harvard Business Essentials, 2005) đưa ra khái niệm chiến lược một kế
hoạch hành động để phát hiện ra các lợi thế cnh tranh ca doanh nghiệp khai thác chúng.
Chính sự khác bit gia công ty của bạn các đối th cạnh tranh nền tng ca li thế cnh
tranh”. Arthur A. Thomson cùng các cng s thì cho rằng, mt chiến lược bao gồm các đường đi
nước bước mà chủ doanh nghip s dụng để phát triển kinh doanh, thu hút và làm hài lòng khách
hàng, chiến thắng đối th cạnh tranh đạt được c mục tiêu của doanh nghip. Tóm lại chiến
ợc là tập hợp các cách thức để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã đề ra.
S cạnh tranh trên th trường được coi là thách thc ln nhất khi xây dựng thực thi mt chiến
c kinh doanh. Để thành công đạt được các mục tiêu đã định, ngân hàng phải xây dựng
thc thi chiến lược khôn ngoan hơn đối th cạnh tranh, điều đó nghĩa ngân hàng cần phi
xác định được các lợi thế cạnh tranh vượt tri của mình so với các đối th khác trên thị trường.
Li thế cạnh tranh được xem một tp hợp các sự khác biệt của ngân hàng so với các đối th
cnh tranh. Barney (2001) cho rng, một ngân hàng duy trì được li thế cạnh tranh khi thc
thi mt chiến lược không đồng thời trùng lp vi chiến lược ca các đi th cnh tranh hin ti
và tiềm năng hoặc các đối th cạnh tranh không thể sao chép được các lợi ích của chiến lược.
Đánh giá cạnh tranh ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá cạnh tranh ngân hàng - Người đăng: Hồ Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đánh giá cạnh tranh ngân hàng 9 10 781