Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo dẫn nhập SME ngân hàng quân đội MB

Được đăng lên bởi Vic Tory
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3294 lần   |   Lượt tải: 14 lần
NỘI QUY LỚP HỌC

Có mặt
ĐÚNG
GIỜ

Không ra
vào TỰ
DO

Điện thoại
CHẾ ĐỘ
RUNG

Không nói
CHUYỆN
RIÊNG

Báo CB
QUẢN LÝ
LỚP khi vắng
mặt

Có mặt
XIN
ĐÚNG
PHÉP
GIỜ

VỮNG VÀNG TIN CẬY

CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO
TẠO CHUYÊN
SÂU KHỐI
SME

PHẦN I: CHIẾN LƯỢC KHỐI KH SME
PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÁCH
HÀNG NGÀNH PHÂN PHỐI
PHẦN III: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁCH
HÀNG NGÀNH CNTT-VT
PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH KHÁC
PHẦN V: DỰ ÁN QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH
HÀNG (CRM).

CHIẾN LƯỢC KHỐI SME

NỘI DUNG

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHIẾN LƯỢC SME

CHIẾN LƯỢC KHỐI SME
TIÊU CHÍ XÂY
DỰNG

Đi đúng theo chỉ đạo về tầm nhìn chiến lược
trung và dài hạn của ngân hàng:

CHIẾN LƯỢC SME
TIÊU CHÍ
XÂY DỰNG

CHIẾN
LƯỢC

CHIẾN LƯỢC KHỐI SME
TIÊU CHÍ
XÂY DỰNG

CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC KHỐI SME
CHIẾN
LƯỢC

CHIẾN LƯỢC KHỐI SME

ĐỊNH VỊ
QUẢN LÝ
VỐN LƯU
ĐỘNG

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

THEO QUI MÔ

THEO NGÀNH NGHỀ

LỘ TRÌNH

1

2

3

LỘ TRÌNH
Bước 1: Sản phẩm dịch vụ

LỘ TRÌNH
Bước 2: Tư vấn quản lý VLĐ

LỘ TRÌNH
Bước 3: Phát triển kinh doanh

LỘ TRÌNH
Bước 3: Phát triển kinh doanh (tiếp)

YẾU TỐ THÀNH CÔNG

THÀNH
CÔNG

Quan
trọng

CRM
Truyền
thông
nội bộ

GÓI SP QUẢN LÝ VLĐ – MB CASH

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

CHIẾN THUẬT BÁN HÀNG

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

2 ngày đào tạo
“bán hàng tư vấn”

2,5 ngày đào tạo
“QL vốn lưu động”

Bộ
“saleskit”

Hỗ trợ trực tiếp
từ Hội sở

Giai đoạn 1
Gặp khách
hàng quen

CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

PHẦN III: GIỚI THIỆU BỘ SALESKIT

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

BỘ SALESKIT

HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG
Mở đầu với chiến dịch
truyền thông VLĐ
Tìm hiểu nhu cầu vốn
lưu động của KH
Ít hiểu biết
Hiểu biết

Khảo sát
qua Cash
planning

Phản ứng
KH
Trình bày,
đề xuất
slide gói SP

Không biết gì

Trình bày,
đề xuất
slide gói SP

Trình bày,
đề xuất
slide gói SP
Đăng ký sử
dụng MB-Cash

Chốt !!
!

GIAO DIỆN CASH PLANNING

HỖ TRỢ TRIỂN KHAI TẠI KHỐI SME

ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
NGÀNH PHÂN PHỐI

Các kênh phân phối tại Việt Nam:

Xu hướng phát triển hệ thống phân phối

Chính sách phát triển khách hàng
ngành phân phối của MB

Các văn bản liên quan:
-

1515/NHQĐ-HS ngày 05/07/2007 về việc định hướng
phát triển khách hàng trong lĩnh vực phân phối

-

804/NHQĐ-HS ngày 24/03/2008 về việc đẩy mạnh phát
triển khách hàng ngành phân phối

Khách hàng mục tiêu

Kênh phát triển khách hàng ngành phân phối

-

Tổ chức hội thảo tại khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng giới thiệu chính s...
NỘI QUY LỚP HỌC
Có mặt
ĐÚNG
GIỜ
Điện thoại
CHẾ ĐỘ
RUNG
Không nói
CHUYỆN
RIÊNG
Không ra
vào TỰ
DO
Báo CB
QUẢN LÝ
LỚP khi vắng
mặt
Có mặt
ĐÚNG
GIỜ
XIN
PHÉP
Đào tạo dẫn nhập SME ngân hàng quân đội MB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo dẫn nhập SME ngân hàng quân đội MB - Người đăng: Vic Tory
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đào tạo dẫn nhập SME ngân hàng quân đội MB 9 10 862