Ktl-icon-tai-lieu

đáp án 24 bài tập quản tri tài chính ĐHTM

Được đăng lên bởi nhungs2jj-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1:
Giá mua
chiết khấu
CP v/c
lệ phí trước bạ
vay NH
thời gian vay
lãi suất vay
thời gian sử dụng

500
2%
5
11
200
1/6
9%
4

Nguyên giá : NG = Giá mua
=
509

trđ
của giá mua
trđ
trđ
trđ
năm
/năm
năm
- chiết khấu +
trđ

CP v/c

+

lệ phí trước bạ + vay NH

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

M =

NG
= 127.25
N

N
1
2
3
4

Mi
127.25
127.25
127.25
127.25

trđ
Khấu hao lũy kế
127.25
254.5
381.75
509

Giá trị còn lại
381.75
254.5
127.25
0

Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần

Ti =

Mi = Ti × NG

( N − i + 1)
N ( N + 1)
2

N
1
2
3
4
10

Ti
40%
30%
20%
10%
100%

Mi
203.6
152.7
101.8
50.9
509

Khấu hao lũy kế
203.6
356.3
458.1
509

Giá trị còn lại
305.4
152.7
50.9
0

Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Mi = Gi × Tdc
N
1
2
3
4
10

Tdc = T × H =
Gi
509.00
318.13
198.83
99.41

1
×H
N

Tdc
37.5%
37.5%
-

Mi
190.88
119.30
99.41
99.41
509.00

Khấu hao lũy kế
190.88
310.17
409.59
509.00

Giá trị còn lại
318.13
198.83
99.41
0.00

Bài 2:
Giá mua
Thuế NK
Thuế TTĐB
CP v/c
lệ phí trước bạ
vay NH
thời gian vay
lãi suất vay
thời gian sử dụng

300
90%
50%
25
13
200
1/12
10%
5

Nguyên giá : NG = Giá mua
= 894.67

trđ
của giá mua
của giá NK
trđ
trđ
trđ
năm
/năm
năm
+ Giá NK
trđ

+

CP v/c

+

lệ phí trước bạ + vay NH

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng

M =

NG
=
N

N
1
2
3
4
5

178.93
Mi
178.93
178.93
178.93
178.93
178.93

trđ
Khấu hao lũy kế
178.93
357.87
536.80
715.73
894.67

Giá trị còn lại
715.73
536.80
357.87
178.93
0.00

Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần

Ti =

Mi = Ti × NG
N
1
2
3
4
5
15

( N −i +1)
N ( N +1)
2

Ti
33%
27%
20%
13%
7%
100%

Mi
298.22
238.58
178.93
119.29
59.64
894.67

Khấu hao lũy kế
298.222
536.8
715.733
835.022
894.667

Giá trị còn lại
596.44
357.87
178.93
59.64
0.00

Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Mi = Gi × Tdc
N
1
2
3
4
5
15

Tdc = T × H =
Gi
894.67
536.80
322.08
193.25
96.62

1
×H
N

Tdc
40.0%
40.0%
40.0%
-

Mi
357.87
214.72
128.83
96.62
96.62
0.00

Khấu hao lũy kế
357.87
572.59
701.42
798.04
894.67

Giá trị còn lại
536.80
322.08
193.25
96.62
0.00

chỉ tiêu
tháng
I,Thu
1.Doanh số BH
2.Bán chịu
(95%)
-Trả sau 1 tháng
(30%)
- Trả sau 2 tháng
(70%)
3.Trả tiền ngay
(5%)
Tổng thu
II,Chi
1.Trị giá NVL mua
2.Trả tiền ngay
(50%)
3.Trả sau 1 tháng
(50%)
4.Tiền lương CBCNV
5.Thuế
6.Lãi vay
7.Tổng chi
III.Chênh lệch thu chi
IV.Tồn quỹ
V.Dự phòng
VI.Số tiền dư,thiếu hụt sv mục tiêu

10

11

12

1

2

3

467.00
443.65

550.00
522.50
133.10

23.35
23.35

27.50
160.60

375.00
356.25
156.75
310....
Bài 1:
Giá mua 500 trđ
chiết khấu 2% của giá mua
CP v/c 5 trđ
lệ phí trước bạ 11 trđ
vay NH 200 trđ
thời gian vay 1/6 năm
lãi suất vay 9% /năm
thời gian sử dụng 4 năm
Nguyên giá : NG =
Giá mua - chiết khấu + CP v/c + lệ phí trước bạ + vay NH
= 509 trđ
Khấu hao theo phương pháp đường thẳng
127.25 t
N Mi Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
1 127.25 127.25 381.75
2 127.25 254.5 254.5
3 127.25 381.75 127.25
4 127.25 509 0
Khấu hao theo phương pháp tỷ lệ KH giảm dần
N Ti Mi
Khấu hao lũy kế
Giá trị còn lại
1 40% 203.6 203.6 305.4
2 30% 152.7 356.3 152.7
3 20% 101.8 458.1 50.9
4 10% 50.9 509 0
10 100% 509
Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
N Gi Tdc Mi Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại
1 509.00 37.5% 190.88 190.88 318.13
2 318.13 37.5% 119.30 310.17 198.83
3 198.83 - 99.41 409.59 99.41
4 99.41 - 99.41 509.00 0.00
10 509.00
NG
M
N
= =
Mi Ti NG
= ×
( )
( )
1
1
2
N i
Ti
N N
+
=
+
dc
Mi Gi T
= ×
1
dc
T T H H
N
= × = ×
đáp án 24 bài tập quản tri tài chính ĐHTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án 24 bài tập quản tri tài chính ĐHTM - Người đăng: nhungs2jj-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đáp án 24 bài tập quản tri tài chính ĐHTM 9 10 323