Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề kinh tế lượng

Được đăng lên bởi dangthinhuy1993
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 4560 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐÁP ÁN 22 ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG

Đề số 01
Câu 1. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đầu tư trên địa bàn
tỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau :
Lãi suất ngân hàng (%)

10

12

15

18

20

Tổng vốn đầu tư (tỉ đồng)

50

48

40

37

35

a. Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của tổng đầu tư theo lãi suất ngân hàng và nêu
ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.
b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.
c. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể b2 , với độ tin cậy 95%.
d. Dự báo giá trị trung bình của tổng vốn đầu tư khi lãi suất ngân hàng là 13%, với độ
tin cậy 95%. Giải thích kết quả.
e. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng đến tổng vốn
đầu tư không?
f. Hãy viết hàm hồi quy khi đơn vị tính của tổng vốn đầu tư là triệu đồng.
g. Ta có kết quả khi dùng kiểm định White như sau :

Có phương sai thay đổi trong mô hình không, tại sao?

1

Câu 2. Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y : tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất
ngân hàng ( X 2 : %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP ( X 3 : %). Với số liệu
gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

Y



40, 815

 1, 012X 2

 2,123X 3

t



 2, 748 

 2, 842 

 3, 485 

R2  0, 901

a. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
b. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%.
c. Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?
d. Tính hệ số xác định mô hình có hiệu chỉnh.
Giải
Câu 1. Ta có
Cỡ mẫu n  5
Trung bình (mẫu) của lãi suất ngân hàng: X 

1 5
 Xi  15
n i1

Phương sai (mẫu) của lãi suất không hiệu chỉnh: S2X 

Trung bình (mẫu) của tổng vốn đầu tư : Y 

1 n
(X i  X) 2  13,6

n i1

1 5
 Yi  42
n i1

1 n
Phương sai (mẫu) của tổng vốn đầu tư : S   (Yi  Y) 2  35,6
n i1
2
Y

2
 0,9636
Hệ số tương quan bình phương : rX,Y

Hệ số hồi quy mẫu b 1  65,8235 , b 2  1,5882
a) Hàm hồi quy tuyến tính của tổng đầu tư theo lãi suất ngân hàng
2

  65,8235  1,5882  X
(SRF) : Y
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
+ b 1  65,8235 : khi không có lãi suất ngân hàng thì tổng đầu tư là 65.8235 tỉ
đồng.
+ b 2  1,5882 khi lãi suất ngân hàng tăng 1% thì tổng đầu tư giảm trung bình
1.5882 tỉ đồng.
b) Hệ số xác định mô hình : R = r

.

= 0,9636

Sự biến thiên của mức lãi suất ngân hàng giải thích xấp xỉ 96.36% sự biến thiên của
tổng vốn đầu tư (khoảng 3,64% chưa giải thích được)
c) Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể b2 , với độ tin cậy 95%.
+ Phương sai của sai số ngẫu nhiên mẫu...
1
ĐÁP ÁN 22 ĐỀ KINH TẾ LƯỢNG
Đề số 01
Câu 1. Giả sử số liệu thống về lãi suất ngân hàng tổng vốn đầu trên địa bàn
tỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau :
Lãi suất ngân hàng (%) 10 12 15 18 20
Tổng vốn đầu tư (tỉ đồng) 50 48 40 37 35
a. Hãy ưc ng hàm hồi quy tuyến tính ca tng đầu theo i sut ngân hàng và u
ý nghĩa ca c hs hi quy tìm được.
b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.
c. Tìm khong tin cy ca h shồi quy tng thể
2
b
, với đtin cy 95%.
d. Do g trị trung bình của tng vn đu khi lãi sut ngân hàng là 13%, vi đ
tin cậy 95%. Giải thích kết qu.
e. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng đến tổng vốn
đầu tư không?
f. Hãy viết hàm hồi quy khi đơn vị tính của tổng vốn đầu tư là triệu đồng.
g. Ta có kết quả khi dùng kiểm định White như sau :
Có phương sai thay đổi trong mô hình không, tại sao?
Đáp án đề kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án đề kinh tế lượng - Người đăng: dangthinhuy1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Đáp án đề kinh tế lượng 9 10 534