Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án Tài chính Công

Được đăng lên bởi ductai-doan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2837 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. Câu hỏi lựa chọn
1.

“Sự khan hiếm” trong kinh tế học đề cập chủ yếu đến:
a. Thời kỳ xảy ra nạn đói
b. Độc quyền hoá việc cung ứng hàng hoá
c. Độc quyền hoá các tài nguyên dùng để cung ứng hàng hoá
d. Độc quyền hoá các kênh phân phối hàng hoá
e. Không câu nào đúng

2. Mua 1 chiếc ôtô giá 739,500 triệu đồng. Mua chiếc ôtô thứ 2 sẽ được giảm 25 triệu đồng
so với giá bình thường. Chi phí cận biên của chiếc ôtô thứ 2 là:
a. 739,500 triệu đồng
b. 714,900 triệu đồng
c. 714,500 triệu đồng
d. 764,500 triệu đồng
e. Không câu nào đúng
3. Lựa chọn câu hỏi đúng, giải thích vì sao? Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:
a. Mức sản xuất hiệu quả nhất về một loại hàng hoá sẽ đạt được khi MB < MC
b. Nếu MB > MC thì đơn vị hàng hoá đó nên gia tăng sản xuất thêm
c. Mức sản xuất hiệu quả nhất về 1 loại hàng hoá sẽ đạt được khi MB – MC = 0
d. Nếu sản xuất 1 loại hàng hoá nào đó đến mức MB = MC là sự lãng phí nguồn lực
4. Hàng hoá CC cung cấp đạt hiệu quả tối ưu tại mức sản lượng mà:
a. MC = MB
b. TSB – TSC = 0
c. MB – MC > 0
d. Các câu trên đều sai
5. Những điều nào sau đây là đúng với ngoại ứng tiêu cực, vì sao?
a. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC > MPB
b. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC = MPB

c. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSB < MSC
d. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSB = MSC
6. Trong trường hợp xảy ra ngoại ứng tiêu cực, mức sản lượng tối ưu xã hội là sản lượng mà
tại đó (giải thích tại sao?):
a. MB = MPC
b. MPB = MPC
c. MB = MSC
d. Các câu trên đều sai
7. Nhận định nào dưới đây là sai, giải thích?
a. Mức sản lượng tối ưu xã hội là mức sản xuất không gây ô nhiễm
b. Khi xuất hiện ngoại ứng tích cực thì thị trường luôn tạo ra một mức sản lượng thấp
hơn mức sản lượng tối ưu xã hội.
c. HHCC thuần tuý là một dạng đặc biệt của ngoại ứng tích cực

B. Câu hỏi lựa chọn
8. Phải thực hiện sự lựa chọn vì:
a. Tài nguyên khan hiếm
b. Con người là động vật biết thực hiện sự lựa chọn
c. Những điều tiết của chính phủ đòi hỏi phải thực hiện sự lựa chọn
d. Không có sự lựa chọn sẽ không có kinh tế học
e. Các biến số kinh tế có tương quan tới nhau
9. Thắng có 100 ngàn đồng để chi tiêu vào thẻ chơi game và ăn sáng. Giá của thẻ game là 5
ngàn; Bữa ăn sang là 10 ngàn đồng. Các khả năng nào sau đây không nằm trong tập hợp
các cơ hội của Thắng?
a. 10 bữa ăn sang và 0 thẻ chơi game

b. 5 bữa ăn sang và 10 thẻ chơi game
c. 2 bữa ăn sang và 16 thẻ chơi game
d. 1 bữa ăn sang và 18 thẻ chơi game
e. Không câu nào đúng
f. Tất cả các câu đều đúng
10. Đường PPF:
a. Biểu thị lượng hà...
A. Câu hỏi lựa chọn
1. “Sự khan hiếm” trong kinh tế học đề cập chủ yếu đến:
a. Thời kỳ xảy ra nạn đói
b. Độc quyền hoá việc cung ứng hàng hoá
c. Độc quyền hoá các tài nguyên dùng để cung ứng hàng hoá
d. Độc quyền hoá các kênh phân phối hàng hoá
e. Không câu nào đúng
2. Mua 1 chiếc ôtô giá 739,500 triệu đồng. Mua chiếc ôtô thứ 2 sẽ được giảm 25 triệu đồng
so với giá bình thường. Chi phí cận biên của chiếc ôtô thứ 2 là:
a. 739,500 triệu đồng
b. 714,900 triệu đồng
c. 714,500 triệu đồng
d. 764,500 triệu đồng
e. Không câu nào đúng
3. Lựa chọn câu hỏi đúng, giải thích vì sao? Điều kiện biên về tính hiệu quả cho rằng:
a. Mức sản xuất hiệu quả nhất về một loại hàng hoá sẽ đạt được khi MB < MC
b. Nếu MB > MC thì đơn vị hàng hoá đó nên gia tăng sản xuất thêm
c. Mức sản xuất hiệu quả nhất về 1 loại hàng hoá sẽ đạt được khi MB – MC = 0
d. Nếu sản xuất 1 loại hàng hoá nào đó đến mức MB = MC là sự lãng phí nguồn lực
4. Hàng hoá CC cung cấp đạt hiệu quả tối ưu tại mức sản lượng mà:
a. MC = MB
b. TSB – TSC = 0
c. MB – MC > 0
d. Các câu trên đều sai
5. Những điều nào sau đây là đúng với ngoại ứng tiêu cực, vì sao?
a. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC > MPB
b. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC = MPB
Đáp án Tài chính Công - Trang 2
Đáp án Tài chính Công - Người đăng: ductai-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đáp án Tài chính Công 9 10 561