Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi binhncb-sac-ftu
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 4028 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Biên So n : 
caotuanhiep@gmail.com

H

NG D N GI I BÀI T P

TÀI CHệNH DOANH NGHI P HI N Đ I
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

NG 1 ....................................................................... 2
NG 2 ..................................................................... 10
NG3 ...................................................................... 20
NG 4 ..................................................................... 43
NG 5 ..................................................................... 66
NG 6 ..................................................................... 86
NG 7 ..................................................................... 96
NG 8 ..................................................................... 97
NG 9 ................................................................... 110
NG 10 ................................................................. 118
NG 11 ................................................................. 132
NG 12 ................................................................. 141
NG 14 ................................................................. 164
NG 15 ................................................................. 177
NG 16 ................................................................. 192
NG 18 ................................................................. 215
NG 20 ................................................................. 224
NG 30 ................................................................. 243
NG 32 ................................................................. 248

TCDN4.NET

N i chia s tƠi li u vƠ kinh nghi p cho sinh viên TCDN - UEH

Biên So n : 
caotuanhiep@gmail.com

BÀI TẬP CHƯƠNG
XIN C M

N CHÂN THÀNH S

CHIA S

C A CÁC ĐÀN ANH ĐI TR

C K-32

CH
NG 1
Cơu 1: Điền từ vƠo chỗ trống
“Cácăcôngătyăth

ngăđầuăt ăvàoăcácătàiăsảnăth c.ăNh ngătàiăsảnănàyăbaoăg mă

tàiăsảnăh uăhínhănh ăămáyăbayădânădụng vàătàiăsảnăvôăhínhănh ănhưnăhiệu.ăĐểătímă
ngu năv nătàiătrợăchoăchiăphìăđầuăt ăvàoănh ngătàiăsảnănàyă,ăcácăcôngătyăphảiăbánă
cácătàiăsảnătàiăchìnhănh ălàăcácătráiăphi u .ăQuy tăđ nhăv ăviẹcănh ngătàiăsảnănàoăs ă
đ ợcă đầuă t ă th

ngă đ ợcă g iă làă quy tă đ nhă đầuă t hoặcă làă quyêtă đ nhă ngână sáchă

v n.ăQuy tăđ nhăv ăcáchăgiaătĕngăv nănh ăth ănàoăth

ngăđ ợcăg iălàăquy tăđ nhă

tàiătrợ ”
Cơu 2: Gi i thích các thu t ng
A_Tài sản tài chính và tài sản thực
Tàiăsảnătàiăchình:làăcácăloạiăgiấyăt ăcóăgiáătr ăbaoăg m...
Biên Son : WWW.TCDN4.NET
caotuanhiep@gmail.com
TCDN4.NET
Ni chia s tƠi liu vƠ kinh nghip cho sinh viên TCDN - UEH
HNG DN GII BÀI TP
TÀI CHệNH DOANH NGHIP HIN ĐI
CHNG 1 ....................................................................... 2
CHNG 2 ..................................................................... 10
CHNG3 ...................................................................... 20
CHNG 4 ..................................................................... 43
CHNG 5 ..................................................................... 66
CHNG 6 ..................................................................... 86
CHNG 7 ..................................................................... 96
CHNG 8 ..................................................................... 97
CHNG 9 ................................................................... 110
CHNG 10 ................................................................. 118
CHNG 11 ................................................................. 132
CHNG 12 ................................................................. 141
CHNG 14 ................................................................. 164
CHNG 15 ................................................................. 177
CHNG 16 ................................................................. 192
CHNG 18 ................................................................. 215
CHNG 20 ................................................................. 224
CHNG 30 ................................................................. 243
CHNG 32 ................................................................. 248
Đáp án tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án tài chính doanh nghiệp - Người đăng: binhncb-sac-ftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
Đáp án tài chính doanh nghiệp 9 10 914