Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án Toán Ngân hàng 2013

Được đăng lên bởi Bán Phụ Kiện Nữ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm ôn thi Cao học MScMr Đức 097 267 0808

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN KINH TẾ - ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thời gian làm bài: 180 phút
PHẦN XÁC SUẤT
Câu 1. Gọi H là biến cố thực sự khách hàng sẽ mua sản phẩm.
Gọi A1 lần lượt là biến cố khách hàng trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn
Gọi A2 lần lượt là biến cố khách hàng trả lời “có thể mua” khi được phỏng vấn
Gọi A3 lần lượt là biến cố khách hàng trả lời “không mua” khi được phỏng vấn
A1, A2, A3 là hệ đầy đủ, áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có:
P(H) = P(A1 )P(H / A1 ) + P(A 2 )P(H / A 2 ) + P(A 3 )P(H / A 3 )
=

95
185
220
* 0.4 +
* 0.25 +
* 0.015 = 0.1751 = 17.51%
500
500
500

Câu 2.

P(coù ñuùng 2 ngöôøi duøng loaïi II / coù ñuùng1ngöôøi duøng loaïi I) =
 coù ñuùng 2 ngöôøi duøng loaïi II & coù ñuùng1ngöôøi duøng loaïi I 
= P

coù ñuùng1ngöôøi duøng loaïi I


 coù ñuùng 2 ngöôøi duøng loaïi II & coù ñuùng1ngöôøi duøng loaïi I & 2 ngöôøi coøn laïi duøng loaïi III 
= P

coù ñuùng1ngöôøi duøng loaïi I & 4 ngöôøi duøng khoâng phaûi loaïi I


=

0.52 * 0.31 * 0.22 *C52 *C13 *C22
C * 0.3 * 0.7
1
5

1

4

=

600
= 0.2499
2401

Câu 3. Gọi A là biến cố khách hàng mua được 1 trái loại A.
Gọi Mi là biến cố có i trái loại A trong 4 trái được bốc ra (i =0,1,2,3,4)
4

P(A) = ∑ P(M i )P(A / M i )
i=0

P(M 0 )* P(A / M 0 ) = 0
P(M1 ) =
P(M 2 ) =
P(M 3 ) =

C16 *C14

*

C

2
10

C

2
6
2
10

C

C

2
6
2
10

C

*
*

C32
C

2
10

C

2
3
2
10

+

C

C

P(M 4 )* P(A / M 4 ) =

C

2
10

C *C

1
4

*

C

2
10

1
3

2
10

+
1
6

C *C
1
7

C17 * C13

+

C26

C
*

C27

2
2
C10
C10

C

2
10

C * C13
C

2
10

1
4

2
10

*
1
7

C *C
1
6

C42

*

C

2
7
2
10

C

=
+
=

22
225
C24
C

2
10

*

C27
C

2
10

=

1
3

91
225

*0 = 0

Vậy

P(A) = 0 +

1
1
1
1
1
1
22 C1 .C3 1 C2 .C2 91 C3 * C1 71
* 2 + * 2 +
*
=
225 C4
3 C4
225
150
C24

Mail: onthicaohocmsc@gmail.com

1

Đáp án Tham khảo môn Toán kinh tế

Trung tâm ôn thi Cao học MScMr Đức 097 267 0808

Câu 4.
Gọi X là tuổi thọ của loại thiết bị đó, còn t là thời gian bảo hành thiết bị của công ty, đơn vị tính: năm.
Theo đề bài, X có phân phối chuẩn: X ∼ N ( µ , σ 2 ) , trong đó µ = 4, 2 (năm), σ = 1,5 (năm).
Ta có xác suất thiết bị được bảo hành là:

 t − 4, 2 
 0 − 4, 2 
 t − 4, 2 
 t − 4, 2 
p = P(0 ≤ X ≤ t ) = ϕ 
−ϕ 
=ϕ
+ ϕ ( 2,8 ) = ϕ 



 + 0, 49744
 1,5 
 1, 5 
 1, 5 
 1,5 
Gọi Y là tiền lời khi bán 1 thiết bị, đơn vị tính: triệu đồng. Ta có bảng phân phối xác suất c...
Trung tâm ôn thi Cao hc MSc www.onthicaohoc.com Mr Đức 097 267 0808
Mail: onthicaohocmsc@gmail.com 1 Đáp án Tham kho môn Toán kinh tế
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYN SINH CAO HC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN KINH T - ĐẠI HC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thi gian làm bài: 180 phút
PHN XÁC SUT
Câu 1. Gi H là biến c thc s khách hàng s mua sn phm.
Gi A
1
ln lượt là biến c khách hàng tr li “s mua” khi được phng vn
Gi A
2
ln lượt là biến c khách hàng tr li “có th mua” khi được phng vn
Gi A
3
ln lượt là biến c khách hàng tr li “không mua” khi được phng vn
A
1
, A
2
, A
3
là h đầy đủ, áp dng công thc xác sut đầy đủ ta có:
1 1 2 2 3 3
P(H) P(A )P(H / A ) P(A )P(H / A ) P(A )P(H / A )
95 185 220
*0.4 *0.25 *0.015 0.1751 17.51%
500 500 500
= + +
= + + = =
Câu 2.
P(coù ñuùng2ngöôøiduøngloaïiII / coù ñuùng1n
göôøiduøngloaïiI)
coù ñuùng2ngöôøiduøngloaïiII &c ñuùng1ngöôøiduøngloaïiI
P
coù ñuùng1ngöôøiduøngloaïiI
coù ñuùng2ngöôøiduøngloaïiII &c ñuùng1ngöôøiduøngloaï
P
=
=
=
2 1 2 2 1 2
5 3 2
1 1 4
5
iI&2ngöôøicoønlaïiduøngloaïiIII
coù ñuùng1ngöôøiduøngloaïiI &4ngöôøiduøngkhoângphaûiloaïiI
0.5 *0.3 *0.2 *C *C *C
600
0.2499
2401
C *0.3 *0.7
= = =
Câu 3. Gi A là biến c khách hàng mua được 1 trái loi A.
Gi M
i
là biến c có i trái loi A trong 4 trái được bc ra (i =0,1,2,3,4)
4
i i
i 0
0 0
1 1 2 1 1
2
6 4 3 7 3 4
1
2 2 2 2
10 10 10 10
2 2 1 1 1 1 22
6 3 6 4 7 3 7
4
2
2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10
2 1 1 1 1 2
6 7 3 6 4 7
3
2 2 2 2
10 10 10 10
P(A) P(M )P(A / M )
P(M )*P(A / M ) 0
C *C C C *C
C
22
P(M ) * *
225
C C C C
C C C *C C *C CC
1
P(M ) * * *
3
C C C C C C
C C *C C *C C
91
P(M ) * *
C C C C
=
=
=
= + =
= + + =
= + =
2 2
6 7
4 4
2 2
10 10
225
C C
P(M )*P(A / M ) * *0 0
C C
= =
Vy
1 1 1 1
1 1
1 3 3 12 2
2 2 2
4 4 4
C .C C *C
C .C
P(A) 0 * * *
225 3 225 150
C C C
= + + + =
Đáp án Toán Ngân hàng 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án Toán Ngân hàng 2013 - Người đăng: Bán Phụ Kiện Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đáp án Toán Ngân hàng 2013 9 10 477