Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi bboybenfreedomcrew
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Yêu cầu:
-

Đánh file word, tối thiểu 15 trang, tối đa 20 trang, chuẩn trang A4
Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,5

Đề bài:
Mỗi nhóm hãy tìm hiểu về một công ty/tập đoàn (trong hoặc ngoài nước) có niêm
yết trên thị trường chứng khoán, trong đó trình bày cụ thể:
-

Giới thiệu công ty
Lịch sử hình thành
Quá trình hoạt động, thời điểm niêm yết trên sàn chứng khoán
Những khó khăn và thách thức của công ty gặp phải khi niêm yết trên sàn
giao dịch
Công ty đã vượt qua những khó khăn này bằng cách nào
Tình hình kinh doanh hiện tại của công ty
Nhóm rút ra kết luận, có thể áp dụng được điều gì qua quá trình tìm hiểu
công ty.

Cách nộp bài:
- 1 cuốn báo cáo + 1 disk file nội dung nộp vào ngày học 06/06/2015.
- Báo cáo và file đính kèm danh sách nhóm và nhiệm vụ của từng thành viên
trong bài báo cáo.
Cách đánh giá:
- Nội dung chính xác, nguồn tin xác thực
- Tin tức có số liệu chứng minh thực tế
- Trình bày đúng yêu cầu, bố cục hợp lý
- Kết luận súc tích, nêu được quan điểm của nhóm
- Có sự đầu tư và tham gia của các thành viên

(40đ)
(20đ)
(20đ)
(10đ)
(10đ)

Trang 1/2


-

Lưu ý:
Các nhóm trưởng có thể liên hệ với nhau để không trùng công ty với các
nhóm khác,
Công ty có thể giống nhau nhưng nội dung không giống nhau,
Các thành viên không đi học từ đầu khóa các Nhóm trưởng ghi chú “Không
tham gia lớp học” ở phần nhiệm vụ các thành viên.


Trang 2/2

...
ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Yêu cầu:
- Đánh file word, tối thiểu 15 trang, tối đa 20 trang, chuẩn trang A4
- Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,5
Đề bài:
Mỗi nhóm hãy tìm hiểu về một công ty/tập đoàn (trong hoặc ngoài nước) niêm
yết trên thị trường chứng khoán, trong đó trình bày cụ thể:
- Giới thiệu công ty
- Lịch sử hình thành
- Quá trình hoạt động, thời điểm niêm yết trên sàn chứng khoán
- Những khó khăn và thách thức của công ty gặp phải khi niêm yết trên sàn
giao dịch
- Công ty đã vượt qua những khó khăn này bằng cách nào
- Tình hình kinh doanh hiện tại của công ty
- Nhóm rút ra kết luận, thể áp dụng được điều qua quá trình tìm hiểu
công ty.
Cách nộp bài:
- 1 cuốn báo cáo + 1 disk file nội dung nộp vào ngày học 06/06/2015.
- Báo cáo file đính kèm danh sách nhóm nhiệm vụ của từng thành viên
trong bài báo cáo.
Cách đánh giá:
- Nội dung chính xác, nguồn tin xác thực (40đ)
- Tin tức có số liệu chứng minh thực tế (20đ)
- Trình bày đúng yêu cầu, bố cục hợp lý (20đ)
- Kết luận súc tích, nêu được quan điểm của nhóm (10đ)
- Có sự đầu tư và tham gia của các thành viên (10đ)
Trang 1/2
ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - Trang 2
ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - Người đăng: bboybenfreedomcrew
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 9 10 329