Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ (ThS. Phan Anh Tuấn)

Được đăng lên bởi doanhongluong
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 25953 lần   |   Lượt tải: 74 lần
Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ

Phan Anh TuÊn

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ1
Giảng viên: ThS. Phan Anh Tuấn

Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ
Mục đích của chương này là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát về hai đối
tượng nghiên cứu chủ yếu của môn học này là: tiền tệ và tài chính. Cụ thể các nội dung
cần nắm được sau khi học xong chương này là:
Bản chất và chức năng của tiền tệ
Các hình thái phát triển của tiền tệ
Khái niệm về tài chính và hệ thống tài chính

1. Khái niệm về tiền tệ

anhtuanphan@gmail.com

nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không được
xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét trên phương diện toàn
thể các hàng hoá trên thị trường.

2. Sự phát triển các hình thái của tiền tệ
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ đã lần lượt tồn tại dưới nhiều
hình thái khác nhau nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là của
hoạt động sản xuất, lưu thông, trao đổi hàng hoá.
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem đã có những dạng tiền tệ nào trong lịch sử, chúng
đã ra đời như thế nào và tại sao lại không còn được sử dụng nữa. Bằng cách này chúng ta sẽ
có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm tiền tệ.

2.1. Tiền tệ hàng hoá - Hoá tệ (Commodity money)

1.1. Định nghĩa

Đây là hình thái đầu tiên của tiền tệ. Đặc điểm chung của loại tiền tệ này là: Hàng hoá

Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch

dùng làm tiền tệ trong trao đổi phải có giá trị thực sự và giá trị của vật trung gian trao đổi

vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.
Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí để nhận biết một vật có phải là tiền tệ hay không.

này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi ngang giá một

Tuy nhiên nó chưa giải thích được tại sao vật đó lại được chọn làm tiền tệ. Để giải thích

dạng:

được điều này phải tìm hiểu bản chất của tiền tệ.

2.1.1. Hoá tệ phi kim loại
Hoá tệ phi kim loại là tiền tệ dưới dạng các hàng hoá (trừ kim loại). Đây là hình thái cổ

1.2. Bản chất
Tiền tệ thực chất là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương
tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn.
Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:
Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu
sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy ngườ...
Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ
Phan Anh TuÊn
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ1
Giảng viên: ThS. Phan Anh Tuấn
Ch ng 1. Đ i c ng v tài chính và ti n t ươ ươ
Mục đích của chương này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát về hai đối
tượng nghiên cứu chủ yếu của môn học này là: tiền tệ tài chính. Cụ thể các nội dung
cần nắm được sau khi học xong chương này là:
Bản chất và chức năng của tiền tệ
Các hình thái phát triển của tiền tệ
Khái niệm về tài chính và hệ thống tài chính
1. Khái ni m v ti n t
1.1. Đ nh nghĩa
Tiền bất cứ cái được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch
vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.
Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí để nhận biết một vật phải tiền tệ hay không.
Tuy nhiên chưa giải thích được tại sao vật đó lại được chọn làm tiền tệ. Để giải thích
được điều này phải tìm hiểu bản chất của tiền tệ.
1.2. B n ch t
Tiền tệ thực chất vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương
tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn.
Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:
Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu
sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm giữ tiền khi
có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui định: chừng nào
xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt vai trò tiền tệ (tức là vai trò vật trung gian môi giới
trong trao đổi) thì chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại2. Đây
chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất của các dạng tiền tệ trong lịch
sử.
Giá trị của tiền được thể hiện qua khái niệm “sức mua tiền tệ”, đó là khả năng đổi được
1
The fundamentals of money and finance
2 Như vậy khác với giá trị sử dụng của hàng hoá thông thường (giá trị sử dụng của hàng hoá thông thường
do đặc tính tự nhiên của qui định tồn tại vĩnh viễn cùng với những đặc tính tự nhiên đó), giá trị sử
dụng của một loại tiền tệ mang tính lịch sử, chỉ tồn tại trong những giai đoạn nhất định hoàn toàn phụ
thuộc vào ý chí của xã hội.
1
anhtuanphan@gmail.com
nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không được
xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét trên phương diện toàn
thể các hàng hoá trên thị trường.
2. S phát tri n các hình thái c a ti n t
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ đã lần lượt tồn tại dưới nhiều
hình thái khác nhau nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt của
hoạt động sản xuất, lưu thông, trao đổi hàng hoá.
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem đã có những dạng tiền tệ nào trong lịch sử, chúng
đã ra đời như thế nào và tại sao lại không còn được sử dụng nữa. Bằng cách này chúng ta sẽ
có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm tiền tệ.
2.1. Ti n t hàng hoá - Hoá t (Commodity money)
Đây hình thái đầu tiên của tiền tệ. Đặc điểm chung của loại tiền tệ này là: Hàng hoá
dùng làm tiền tệ trong trao đổi phải giá trị thực sự giá trị của vật trung gian trao đổi
này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức trao đổi ngang giá một
hàng hthông thường lấy hàng hoá đặc biệt - tiền tệ3. Hoá tệ xuất hiện lầnợt dưới hai
dạng:
2.1.1. Hoá tệ phi kim loại
Hoá tệ phi kim loại tiền tệ dưới dạng các hàng hoá (trừ kim loại). Đây hình thái cổ
nhất của tiền tệ, rất thông dụng trong các hội cổ xưa. Trong lịch sử đã rất nhiều loại
hàng hoá khác nhau từng được con người dùng làm tiền tệ. Trong cuốn “Primitive
money” của Paul Einzig viết năm 19664, ông đã đưa ra những thống khá thú vị sau về
những loại tiền cổ xưa theo ông nhiều số trong đó vẫn còn được sử dụng cho đến cả
ngày nay. Đó là:
Răng cá voi ở đ ả Fiji
Gỗ đàn hương ở Hawaii
Lưỡi câu (cá) ở quần đảo Gilbert
Mai rùa ở đ ả Marianas
Tuần lộc ở nhiều nơi thuộc Nga
Lụa ở Trung quốc
Bơ ở Na Uy
Da ở Pháp và Ý
Rượu Rum ở Australia
3
Nói cách khác, giá trị của tiền tệ hàng hoá (hoá tệ) được đo bằng giá trị của hàng hoá được dùng làm tiền
tệ.
4
Smith., Gary, Money, banking and financial intermediation, p35.
2
Đề cương bài giảng Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ (ThS. Phan Anh Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ (ThS. Phan Anh Tuấn) - Người đăng: doanhongluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Đề cương bài giảng Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ (ThS. Phan Anh Tuấn) 9 10 134