Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi tuyettuyet061092-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6170 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MỤC LỤC
Chương I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MAY NHÂN
ĐẠO TRÍ TUỆ
1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH may Nhân
Đạo Trí Tuệ
1.1.1.Sự ra đời và phát triển của công ty
1.1.2.Chức năng , nhiệm vụ của công ty
1.1.3.Một số kết quả đạt được của công ty
1.2.Tổ chức quản lý và sản xuát tại công ty TNHH may Nhân Đạo Trí Tuệ
1.2.1.Tổ chưc bộ máy quản lý
1.2.1.1.Sơ đồ bộ máy quản lý
1.2.1.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
1.2.2.Tổ chức sản xuất kinh doanh
1.2.2.1.Quy trình sản xuất
1.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH may Nhân Đạo Trí Tuệ
1.3.1. Tổ chưc bộ máy kế toán
1.3.1.1.Sơ đồ bộ máy kế toán
1.3.2.Hình thức kế toán và chế độ kế toán tại công ty
CHƯƠNG II: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MAY NHÂN
ĐẠO TRÍ TUỆ
2.1.Tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
2.1.1.Tổ chức quản lý VBT và các NVTT tại công ty
2.1.2.Kế toán VBT
2.2.Kế toán nguyên vật lieu công cụ dụng cụ tại công ty

2.2.1.Giới thiệu chung về kế toán NVL-CCDC tại công ty
2.2.2.Thủ tục quản lý, cấp phát NVL-CCDC tại công ty
2.2.3.Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại công ty
2.2.4.Kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty
2.3.Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty
2.3.1.Giới thiệu chung về TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty
2.3.2.Thủ tục quản lý mua sắm,thanh lý ,nhượng bán TSCĐ tại công ty
2.3.3.Phương pháp khấu hao TSCĐ tại công ty
2.3.4.Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty
2.4.Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
2.4.1.Giới thiệu chung về tình hình lao động tại công ty
2.4.2.Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty
2.5..Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty
2.5.1.Giới thiệu chung về chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty
2.5.2.Kế toản tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty
2.6.Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.6.1.Giới thiệu chung về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.6.2.Kế toán chi tiết thành phẩm tại công ty
2.6.3.Kế toán tổng hợp tại công ty
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY
3.1.Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.1.1.Ưu điểm
31.2.Nhược điểm
3.2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

KẾT LUẬN
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu và viết báo cáo em đã nhận được sự quan tâm hương dẫn
,giúp đỡ của nhiều tập thể ,cá nhân trong và ngoài nà trường .Tr...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MỤC LỤC
Chương I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MAY NHÂN
ĐẠO TRÍ TUỆ
1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH may Nhân
Đạo Trí Tuệ
1.1.1.Sự ra đời và phát triển của công ty
1.1.2.Chức năng , nhiệm vụ của công ty
1.1.3.Một số kết quả đạt được của công ty
1.2.Tổ chức quản lý và sản xuát tại công ty TNHH may Nhân Đạo Trí Tuệ
1.2.1.Tổ chưc bộ máy quản lý
1.2.1.1.Sơ đồ bộ máy quản lý
1.2.1.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
1.2.2.Tổ chức sản xuất kinh doanh
1.2.2.1.Quy trình sản xuất
1.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH may Nhân Đạo Trí Tuệ
1.3.1. Tổ chưc bộ máy kế toán
1.3.1.1.Sơ đồ bộ máy kế toán
1.3.2.Hình thức kế toán và chế độ kế toán tại công ty
CHƯƠNG II: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MAY NHÂN
ĐẠO TRÍ TUỆ
2.1.Tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
2.1.1.Tổ chức quản lý VBT và các NVTT tại công ty
2.1.2.Kế toán VBT
2.2.Kế toán nguyên vật lieu công cụ dụng cụ tại công ty
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: tuyettuyet061092-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 435