Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn học Luật ngân hàng

Được đăng lên bởi trong-hieu-chau-tran
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6816 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM

PHẦN I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Tên môn học: Luật ngân hàng
Số tín chỉ : 02 (30 tiết tín chỉ)
Trong đó: Lý thuyết : 20 tiết
Thảo luận: 10 tiết TC x 2 = 20 tiết
Tổng cộng: 40 tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN
HỌC LUẬT NGÂN HÀNG
(sử dụng cho các lớp CLC)

TS Nguyễn Văn Vân
Khoa Luật Thương Mại
Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011

1

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC

2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

LUẬT
LUẬ
NGÂN H ÀNG

LÝ LUẬN
LUẬ
CHUNG VỀ
VỀ
NGÂN H ÀNG
VÀ
PHÁP LUẬT
PHÁ LUẬ
NGÂN H ÀNG

ĐỊ A VỊ PHÁP
VỊ PHÁ
LÝ CỦA
CỦ
NHNNVN

ĐỊ A VỊ
VỊ
PHÁP LÝ
PHÁ
CỦ A CÁC
CÁ
TCTD

PHÁP LUẬT
PHÁ LUẬ
QUẢN LÝ
QUẢ
TIỀN TỆ
TIỀ TỆ
VÀ
NGOẠI HỐI
NGOẠ HỐ

PHÁP LUẬT
PHÁ LUẬ
VỀ
HOẠT ĐỘNG
HOẠ ĐỘ
C ẤP TÍN
TÍ
DỤNG

2

PHÁP LUẬT
PHÁ LUẬ
VỀ
DỊCH VỤ
VỤ
THANH TOÁN
TOÁ

3.1 MỤC TIEU NHẬN THỨC
• Hiểu và nắm được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực
pháp luật ngân hàng.
• Nhận diện và hiểu được các khái niệm cơ bản về ngân
hàng và các nghiệp vụ ngân hàng
• Nắm được các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu,
phương pháp nghiên cứu của luật ngân hàng.
• Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật
cần thiết cho môn học Luật Ngân hàng.
• Có được kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động ngân
hàng

3

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC

4

Mục tiêu kỹ năng (tt)

• 3.2. MỤC TIÊU KỸ NĂNG
• Tìm kiếm, thu thập thông tin, phân tích và
xử lý thông tin để giải quyết những tình
huống, vụ việc phát sinh
• Áp dụng đúng pháp luật để giải quyết
những tình huống trong lĩnh vực ngân
hàng

5

• Tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh
doanh ngân hàng và các đối tương khác
để bảo về tốt quyền lợi của mình khi tham
gia vào quan hệ dịch vụ ngân hàng.

6

1

Các mục tiêu khác

Thái độ
• Giúp cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lý
phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng.
• Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn hoạt động ngân hàng.
• Chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích
vào giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn.
• Hình thành niềm say mê học tập, nghiên cứu sâu hơn về
ngân hàng và hoạt động ngân hàng thuộc chuyên ngành
pháp lý hoặc kinh tế.
• HÌnh thành ý thức chủ động, tích cực trong việc tự học
tập của bản thân. Hình thành động cơ đúng đắn trong
học tập.
• Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các hoạt động của
nhóm

• Phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc
nhóm.
• Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám
phá, tìm tòi.
• Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá,
phân tích, bình luận các tình huống thực
tiễn phát sinh trong hoạt động ngân hàng.

7

8

5. Đánh giá

4. PHƯƠNG PHÁP ...
1
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT MÔN
H
C LUT NGÂN HÀNG
TS Nguyn Văn Vân
Khoa Lu
t Thương Mi
Tp HChí Minh, tháng 12 năm 2011
ĐẠI HC LUT TP HCM
(s dng cho các lp CLC)
2
PHN I. GII THIU MÔN HC
1. Tên môn hc: Lut ngân hàng
Stín ch : 02 (30 tiết tín ch)
Trong đó: Lý thuyết : 20 tiết
Th
o lun: 10 tiết TC x 2 = 20 tiết
T
ng cng: 40 tiết
3
2. TÓM TT NI DUNG MÔN HC
LU
LU
T
T
NGÂN H
NGÂN H
À
À
NG
NG
LÝ LU
LÝ LU
N
N
CHUNG V
CHUNG V
NGÂN H
NGÂN H
À
À
NG
NG
V
V
À
À
PH
PH
Á
Á
P LU
P LU
T
T
NGÂN H
NGÂN H
À
À
NG
NG
Đ
Đ
A V
A V
PH
PH
Á
Á
P
P
LÝ C
LÝ C
A
A
NHNNVN
NHNNVN
Đ
Đ
A V
A V
PH
PH
Á
Á
P LÝ
P LÝ
C
C
A C
A C
Á
Á
C
C
TCTD
TCTD
PH
PH
Á
Á
P LU
P LU
T
T
QU
QU
N LÝ
N LÝ
TI
TI
N T
N T
V
V
À
À
NGO
NGO
I H
I H
I
I
PH
PH
Á
Á
P LU
P LU
T
T
V
V
HO
HO
T Đ
T Đ
NG
NG
C
C
P T
P T
Í
Í
N
N
D
D
NG
NG
PH
PH
Á
Á
P LU
P LU
T
T
V
V
D
D
CH V
CH V
THANH TO
THANH TO
Á
Á
N
N
4
3. MC TIÊU MÔN HC
3.1 MC TIEU NHN THC
Hi
u và nm được các khái nim bn trong lĩnh vc
pháp lu
t ngân hàng.
Nh
n din và hiu được các khái nim bn vngân
hàng và các nghi
p vngân hàng
N
m được các đặc điểm ca đối tượng nghiên cu,
phương pháp nghiên cu ca lut ngân hàng.
N
m được ni dung bn ca các văn bn pháp lut
c
n thiết cho môn hc Lut Ngân hàng.
được kiến thc bn vthc tin hot động ngân
hàng
5
3. MC TIÊU MÔN HC
3.2. MC TIÊU K NĂNG
Tìm kiếm, thu thp thông tin, phân tích và
x
lý thông tin để gii quyết nhng tình
hu
ng, vvic phát sinh
Áp d
ng đúng pháp lut để gii quyết
nh
ng tình hung trong lĩnh vc ngân
hàng
6
Mc tiêu k năng (tt)
vn pháp lut cho các chthkinh
doanh ngân hàng và các
đối tương khác
để bo vtt quyn li ca mình khi tham
gia vào quan h
dch vngân hàng.
Đề cương chi tiết môn học Luật ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết môn học Luật ngân hàng - Người đăng: trong-hieu-chau-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn học Luật ngân hàng 9 10 251