Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Được đăng lên bởi Tieu Long Phan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN
KHOA CƠ BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: TOÁN CAO CẤP A1

-

Mã môn học:

-

Số tín chỉ: 02

-

Trình độ: Đại học - ĐTVT

-

Môn học: Bắt buộc

-

Các môn học tiên quyết: Không.

-

Các môn học kế tiếp: Toán cao cấp A2, A3

-

Các yêu cầu đối với môn học:

-



Dự lớp: Sinh viên phải có đủ số giờ dự học trên lớp từ 80% số giờ học trở lên.; Có
tài liệu học tập, sách bài tập.



Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao; hoàn thành các bài kiểm tra định kì.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


Nghe giảng lý thuyết

: 23 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 7 tiết



Tự học

: 60 tiết

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản
2. Mục tiêu của môn học
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của giải tích hàm một biến, gồm
phép tính vi phân, phép tính tích phân. Đồng thời cung cấp một số kiến thức của phép tinh vi
phân hàm nhiều biến.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Hàm số; giới hạn và liên tục. Đạo hàm, vi phân và ứng dụng, Sử dụng qui tắc L’Hospital
để tính giới hạn; Khai triển Talor và Maclaurin các hàm cơ bản. Khảo sát hàm số. Phép tính
tích phân; tích phân các hàm số thường gặp, Tích phân xác định và các ứng dụng. Hàm nhiều
biến: giới hạn, liên tục, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
4. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Toán Cao cấp – do giảng viên cung cấp.
[2] Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH CĐ – Nguyễn Đình Trí (chủ biên)
NXBGD .
-

Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp – Phần giải tích.
1

5. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…) và phân bổ thời
gian (ghi tổng số tiết hoặc giờ cho mỗi cột)

Nội dung

Chương I
Giới hạn và liên tục của hàm số
Chương II
Phép tính vi phân hàm một biến
Chương III
Phép tính tích phân hàm một biến
Chương IV
Phép tính vi phân hàm nhiều biến
Cộng

Hình thức tổ chức dạy học môn học
Lên lớp
Thực
Tự
hành, thí
học,
Tổng
nghiệm,
tự
Lý
Bài Thảo
thực tập,
nghiên
thuyết tập luận
rèn
cứu
nghề,...
4
1
15
5

2

15

5

1

18

9

3

12

23

7

60

90

Chương I. Giới hạn và liên tục của hàm số
1.1 Hàm số
1.2 Giới hạn của hàm số - Vô cùng bé, vô cùng lớn
1.3 Hàm số liên tục và ứng dụng.
Bài tập
Chương II. Phép tính vi phân hàm một biến
2.1 Đạo hàm
2.2 Vi phân
2.3 Các định lí về giá trị trung bình, Quy tắc L’Hospital.
2.4 Khai triển Taylor và Maclaurin.
2.5 Khảo sát hàm số
Bài tập
Chương III. Phép tính tích phân hàm một biến
3.1 Nguyên hàm v...
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN
KHOA CƠ BÀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: TOÁN CAO CẤP A1
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 02
- Trình độ: Đại học - ĐTVT
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Không.
- Các môn học kế tiếp: Toán cao cấp A2, A3
- Các yêu cầu đối với môn học:
D lớp: Sinh viên phải đủ số giờ dự học trên lớp từ 80% số giờ học trở lên.;
tài liệu học tập, sách bài tập.
Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập được giao; hoàn thành các bài kiểm tra định kì.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 23 tiết
Làm bài tập trên lớp : 7 tiết
Tự học : 60 tiết
Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn KHCB – Khoa Cơ bản
2. Mục tiêu của môn học
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm bản của giải tích hàm một biến, gồm
phép tính vi phân, phép tính tích phân. Đồng thời cung cấp một số kiến thức của phép tinh vi
phân hàm nhiều biến.
3. Tóm tắt nội dung môn học
Hàm số; giới hạn liên tục. Đạo hàm, vi phân ứng dụng, Sử dụng qui tắc L’Hospital
để tính giới hạn; Khai triển Talor Maclaurin cácm bản. Khảo sát hàm số. Phép tính
tích phân; tích phân các hàm số thường gặp, Tích phân xác định các ứng dụng. Hàm nhiều
biến: giới hạn, liên tục, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
4. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Toán Cao cấp – do giảng viên cung cấp.
[2] Toán cao cấp dùng cho sinh viên các Trường ĐH Nguyễn Đình Trí (chủ biên)
NXBGD .
- Tài liệu tham khảo: Các sách Toán cao cấp – Phần giải tích.
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - Người đăng: Tieu Long Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 9 10 484