Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi nguyenducdl1990
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
---------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2011

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
HÌNH THỨC: ĐÀO TẠO TỪ XA

-----------------I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Phân tích dự án đầu tư
2. Số tín chỉ: 03
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo
Phân tích dự án đầu tư là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng đánh
giá dự án đầu tư nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn những dự án xấu, không bỏ sót các
dự án tốt trong điều kiện giới hạn về nguồn lực. Đối với chương trình đào tạo của các ngành
kinh tế (kinh tế luật, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán) sẽ giúp người học tiếp cận một
cách hệ thống những kiến thức cơ bản về dòng tiền của dự án, suất chiết khấu và các chỉ tiêu
đánh giá dự án. Như vậy, thông qua môn học này sẽ giúp cho người học nhận diện được vai
trò quan trọng của việc đánh giá dự án đầu tư trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng
và sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
Môn học nghiên cứu về cách thức xây dựng dòng tiền của dự án đầu tư, phương pháp
lựa chọn suất chiết khấu phù hợp cho dự án đầu tư và xác định hệ thống các chỉ tiêu đánh
giá dự án đầu tư.
3. Yêu cầu về kiến thức tiên quyết
Những môn học tiên quyết:
1. Kinh tế vĩ mô
2. Xác suất thống kê
3. Quản trị tài chính (hay Tài chính doanh nghiệp)

Đề cương hướng dẫn học tập môn phân tích dự án đầu tư | 1

III. NỘI DUNG TÓM LƯỢC CỦA TỪNG CHƯƠNG

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Nội dung của chương này nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về dự án đầu tư và các
nội dung phân tích dự án đầu tư.
1. MỤC TIÊU
Sau khi học môn này, người học phải biết được:
1. Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư;
2. Mục đích của việc phân tích dự án đầu tư;
3. Nội dung của khung phân tích dự án
2. NỘI DUNG CHÍNH
Khái quát chung về dự án đầu tư
Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các
hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoàng thời gian xác định (Luật đầu tư, 2005);
Để đảm bảo tính khả thi của một dự án thì phải đáp ứng được các yêu cầu sau, như:
tính khoa học, tính thực tiễn, tính pháp lý và tính đồng nhất;
Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau thì dự án đầu tư được phân thành nhiều nhóm khác
nhau. Nếu căn cứ vào mối quan hệ giữa các hoạt động đầu tư thì dự án được phân thành: dự
án độc lập, dự án...
Đề cương hướng dẫn học tập môn phân tích dự án đầu tư | 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập - Tdo - hạnh phúc
--------------- ---------------
Tp. HChí Minh, ngày tháng năm 2011
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU
HÌNH THỨC: ĐÀO TO TỪ XA
------------------
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Phân tích dự án đầu tư
2. Số tín chỉ: 03
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo
Phân tích dán đầu môn học cung cấp những kiến thc cơ bản vknăng đánh
giá dán đầu tư nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn những dự án xấu, không bỏ sót các
dự án tốt trong điều kiện giới hạn về nguồn lực. Đối với chương trình đào tạo của các ngành
kinh tế (kinh tế luật, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán) sẽ giúp người học tiếp cận một
cách hthống những kiến thức cơ bản về dòng tiền của dự án, suất chiết khấu và các chtiêu
đánh giá dự án. Như vậy, thông qua môn học này sgiúp cho người học nhận diện được vai
trò quan trọng của việc đánh giá dự án đầu tư trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng
và sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học
Môn học nghiên cứu về cách thức xây dựng dòng tiền của dự án đầu tư, phương pháp
lựa chọn suất chiết khấu phù hp cho dán đầu và xác định hệ thống các chỉ tiêu đánh
giá dự án đầu tư.
3. Yêu cầu về kiến thức tiên quyết
Những môn học tiên quyết:
1. Kinh tế vĩ mô
2. Xác suất thống kê
3. Quản trị tài chính (hay Tài chính doanh nghiệp)
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Người đăng: nguyenducdl1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 9 10 290