Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Hường Vũ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1.1. Giới thiệu khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam
1.1.1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
1.1.2. Ngân hàng thương mại
1.2. Đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
1.2.1. Giới thiệu về kế toán ngân hàng
1.2.2. Đối tượng của kế toán ngân hàng
1.2.3. Đặc điểm của kế toán ngân hàng
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
1.3. Tổ chức công tác kế toán ngân hàng
1.3.1. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
1.3.1.1. Tài khoản và phân loại tài khoản
1.3.1.2. Hệ thống tài khoản của các tổ chức tín dụng
1.3.2. Chứng từ kế toán ngân hàng
1.3.2.1. Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán ngân hàng
1.3.2.2. Kiểm soát và luân chuyển chứng từ trong ngân hang
1.3.3. Tổ chức bộ máy kế toán trong ngân hàng
1.3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
1.3.3.2. Yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng
CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
2.1. Bảng cân đối tài khoản
2.2. Bảng cân đối kế toán
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
2.6. Một số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
3.1. Một số vấn đề cơ bản về ngân quỹ ngân hàng
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Nội dung nghiệp vụ ngân quỹ trong ngân hang thương mại
3.1.3. Mô hình giao dich trong ngân hàng thương mại
3.2. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
3.2.1. Tài khoản sử dụng
3.2.2. Chứng từ và nguyên tắc luân chuyển chứng từ
3.2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ
3.2.3.1. Kế toán tăng tiền mặt
3.2.3.2. Kế toán giảm tiền mặt
3.2.3.3.Kế toán điều chuyển tiền mặt
3.2.3.4. Kế toán nghiệp vụ đối chiếu số liệu cuối ngày
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
4.1. Một số lý luận chung về tài sản cố định trong ngân hàng thương mại
4.1.1. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ
4.1.2. Phân loại

4.1.3. Cơ chế quản lý TSCĐ trong NHTM
4.1.4. Xác định nguyên giá TSCĐ
4.1.5. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ
4.2. Kế toán TSCĐ trong NHTM
4.2.1. Tài khoản sử dụng
4.2.2. Chứng từ
4.2.3. Phương pháp kế toán
4.2.3.1. Kế toán các trường hợp tăng TSCĐ
4.2.3.2. Kế toán khấu hao TSCĐ
4.2.3.3. Kế toán các trường hợp giảm TSCĐ
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
5.1. Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Ý nghĩa
5.1.3. Nguyên tắc cấp tín dụng
5.1.4. Phương thức cấp tín dụng
5.2. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
5.2.1. Tài khoản sử dụng
5.2.2. . Chứng từ kế toán
5.2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ tín cấp tín dụng trong NHTM
5.2.3.1. Cho vay ngắn, tru...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1.1. Giới thiệu khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam
1.1.1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
1.1.2. Ngân hàng thương mại
1.2. Đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
1.2.1. Giới thiệu về kế toán ngân hàng
1.2.2. Đối tượng của kế toán ngân hàng
1.2.3. Đặc điểm của kế toán ngân hàng
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
1.3. Tổ chức công tác kế toán ngân hàng
1.3.1. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng
1.3.1.1. Tài khoản và phân loại tài khoản
1.3.1.2. Hệ thống tài khoản của các tổ chức tín dụng
1.3.2. Chứng từ kế toán ngân hàng
1.3.2.1. Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán ngân hàng
1.3.2.2. Kiểm soát và luân chuyển chứng từ trong ngân hang
1.3.3. Tổ chức bộ máy kế toán trong ngân hàng
1.3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
1.3.3.2. Yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng
CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
2.1. Bảng cân đối tài khoản
2.2. Bảng cân đối kế toán
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
2.6. Một số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
3.1. Một số vấn đề cơ bản về ngân quỹ ngân hàng
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Nội dung nghiệp vụ ngân quỹ trong ngân hang thương mại
3.1.3. Mô hình giao dich trong ngân hàng thương mại
3.2. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
3.2.1. Tài khoản sử dụng
3.2.2. Chứng từ và nguyên tắc luân chuyển chứng từ
3.2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ
3.2.3.1. Kế toán tăng tiền mặt
3.2.3.2. Kế toán giảm tiền mặt
3.2.3.3.Kế toán điều chuyển tiền mặt
3.2.3.4. Kế toán nghiệp vụ đối chiếu số liệu cuối ngày
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
4.1. Một số lý luận chung về tài sản cố định trong ngân hàng thương mại
4.1.1. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ
4.1.2. Phân loại
Đề cương kế toán ngân hàng - Trang 2
Đề cương kế toán ngân hàng - Người đăng: Hường Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương kế toán ngân hàng 9 10 837