Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nghiên cứu khoa học về kế toán

Được đăng lên bởi Chuột Núi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3153 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1. Sự cần thiết
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường vận hành theo
chế độ XHCN có sự quản lý của Nhà nước, quản lý kinh tế tài chính luôn là
tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nó có nhiệm vụ khai thác các nguồn kinh
tế và quản lý hiệu quả mọi nguồn lực. Đối với một đơn vị hành chính sự
nghiệp để đáp ứng và giải quyết công việc ngày càng nhiều thì yêu cầu đặt
ra trước mắt là phải đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt kịp thời những
tiến bộ khoa học. Đây cũng là một yêu cầu quan trọng của bất kỳ người kế
toán nào.
Trong cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố
không thể thiếu được trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp
nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động
có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo để quản lý và theo dõi
chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay các khoản thu chi, sử dụng các
chứng từ có liên quan cũng cần phải có tổ chức tốt công tác kế toán tại đơn
vị. Đi đôi với lao động là tiền lương, tiền lương có ý nghĩa vô cùng quan
trọng cả về mặt kinh tế cũng như mặt xã hội. Xét trên phạm vi toàn bộ nền
kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hóa của quá trình phân phối vật chất do
người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp với
trình độ của người lao động để tiền lương thật sự phát huy được vai trò
khuyến khích về vật chất, tinh thần và ổn định cuộc sống cho người lao động
là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi đơn vị tổ chức trong xã hội.
Nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao
động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích
cho người lao động khi gặp tai nạn, ốm đau, thai sản,…gắn chặt với tiền
lương trích theo lương gồm: BHXH, BHYT và KPCĐ các quỹ xã hội này
được hình thành từ các nguồn đóng góp của người lao động nhằm trợ cấp

cho các đối tượng lao động vẫn được hưởng lương khi ốm đau, thai sản,
chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của xã hội đến tường thành viên
của xã hội và giữa mọi người.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính tôi chọn đề tài: "Nghiên
cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn"
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu và đề xuất một số
giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế tiền lương và các khoản trích theo
lương trong đơn vị hà...
1. Sự cần thiết
Nền kinh tế nước ta hiện nay nền kinh tế thị trường vận hành theo
chế độ XHCN có sự quản của Nhà nước, quản kinh tế tài chính luôn
tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nónhiệm vụ khai thác các nguồn kinh
tế quản hiệu quả mọi nguồn lực. Đối với một đơn vị hành chính sự
nghiệp để đáp ứng giải quyết công việc ngày càng nhiều thì yêu cầu đặt
ra trước mắt là phải điu vào nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt kịp thời những
tiến bộ khoa học. Đây cũng một yêu cầu quan trọng của bất kỳ người kế
toán nào.
Trong cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay, lao động một yếu tố
không thể thiếu được trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp
nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động
ý thức của con người luôn mang tính sáng tạo để quản theo dõi
chi tiết các nghiệp v kinh tế phát sinh hay các khoản thu chi, sử dụng các
chứng từ liên quan cũng cần phải có t chức tốt công tác kế toán tại đơn
vị. Đi đôi với lao động tiền lương, tiền lương ý nghĩa cùng quan
trọng cả v mặt kinh tế cũng như mặt hội. Xét trên phạm vi toàn b nền
kinh tế t tiền lương sự cụ thể hóa của quá trình phân phối vật chất do
người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp với
trình độ của người lao động để tiền lương thật sự phát huy được vai trò
khuyến khích về vật chất, tinh thần và ổn đnh cuộc sống cho người lao động
là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi đơn vị tổ chức trong xã hội.
Nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao
động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích
cho người lao động khi gặp tai nạn, ốm đau, thai sản,…gắn chặt với tiền
lương trích theo lương gồm: BHXH, BHYT KPCĐ các quỹ hội y
được hình thành từ các nguồn đóng góp của người lao động nhằm trợ cấp
Đề cương nghiên cứu khoa học về kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nghiên cứu khoa học về kế toán - Người đăng: Chuột Núi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương nghiên cứu khoa học về kế toán 9 10 418