Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn tài chính công đại cương

Được đăng lên bởi nguyenthuha92tc-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2178 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Tài chính ng
C u I: l à i chinh công l ji ? P h in tích đ c trư n g CO' b in cùa T C C ? Ý n gb ĩa cù a vlc nghiên
cu
a.KN:
TCC lì h thng cc quan h í kinh té dui hlnh thúc ga tri ưong quá trinh ph n phi tổng nguàn
lực TC QG bĩểu hiỊn {hống .các hoại dộng tỉiu, chi bẳng tiền t đ i hình Iliảnh vã dụng các quỹ
tiản tộ ca n h ì nưóc v ì cc ch th ỉ công qu yn nhm th c hin các chc năng kinh ti x hi cùa
NN tror.g việc cung cấp hàng hóa, dỊch vụ ng cộng cho x hội không vi muc đích lợí nhuận
b, T khái nim ư n có th khái q u it đc tn m g c bàn ca TC C
-V í tinh ch th i : các ho t dng thu- chi bng tin tro ng T C C do CC chù th còng tn hình. Các
chù (hể công diy là KK hoc các cơ quan, t chúc ca HN đưc K N giao nhim 'yjt thc hin các
hoạt động thu - chỉ dỏ ( gọi chungNN). Việc tạo lập vả í dụng các quỹ ng, đặc biệi iì NSNN
luôn gẴn liền vi quyèn lc chinh trị ca NN vá nh ng nhim v KT-XH m à nhà nưc dim nhn.
Chì có NN li chù (hduy n hi c quyèn lp pháp và quy đnh h thng pháp lu i bẳc buc m i pháp
nhân và th nhăn phải np m t phn thu nhp ca m inh cho N N vi tư c ich l m t ch th kinh t
Ihc hin nghĩa vv kinh t vói N N. NN cũng l ì ng qu yét dnli N O cơ b in , co ciu v i m c d khoán
chi nhằm dim bảo thực hiện cung cắp c hàng a dịch vụ cồng sao cho dạt hiệu quì cao nhất. NN
dụng TCC nhu li một cống cụ hữu hiệu duy tri hoạt động và hiịu lực của bộ raiy NN can
¡hiệp vào c lĩnh vực kinh ti . Nhận thức dẩy đủ dặc diim này cho Ihy, cằn phải củngv ting
cưìmg quyn lc cùa HN khu vc công v ì xác lp q u y in lãnh đo nguyên tc tp trung thng nht
trong hot dng TCC.
- v nguồn hlnh thánh Ihu nhập của TCC
Thu nhp cu TC C có th iẩy t n h iiu ngun khác nhau c trong nuc v i ngoài nuc; t nhiêu
lình vc hot (lng khác nhau, c& sn xut, lưu thông v ì phn p h i, nhưng n ít dc tng lả luôn gàn
chât vi k ít qu h ol dng kinh t trong nuc v s vn dng ca các phm trù g trj như g i cả, lai
su t..
TN c.ủa TCC the lảy vbàng nhiều hlnh thức pơng pp khác nhau, cố bít buộc vì tự nguyện,
có hoàn t vá không hoàn trả, ngag giá vá kh ông ngang g iá ... nhưng n ít dc trung là tn gn liền
vòi quvn lc chinh tri ca NN , th hin tính cưng ché bng h (hng lul ldo NN quy đnh vả
mang tinh cht không hoàn ư l ch yu.
V linh hiu qu ca chi tiêu c n g : niêu qu ca chi tiu cng phi c dng đen s pht triển
nhiệm cụ KT XH náo đónh ờng dến ng đỏng của một nm dản cu dịa pơng hay QG
Chi lu còng khng phi l nhng chi tu gán lin tnrc tiep vi các HĐ s x KD ó cac d on vcơ
¡ờ. m i l nhng chi tu găn liền vói v ic thc hiện các chúc nin a cùa KN, ein lin vói viéc đáp
Ún; cac nhu cẰu chun« cò tinh chát toán x (lỏi T h ò ne qua các hnal dnc chi ĨÌÍII cAng. NN ISO ra
AV cmut trin cán dõi eiửn khu vưc còn« vã khu vuc (U. tao ra su kC! n (rong viio nnan tnS
•jimg '.Ui' Míir. :»Ịi :at i-i>inh .JC riníHtt dai ú iit ÍIIIVÌ iỊut cao nh.il. khai dậy cac ngutV. ¡ICC lim
ng iroiig ncn kinh le luc (lũn. Vi vy klii xi.in Xiểt tĩnlt hiu qu a cùa hoi tlõns clii licu còn phái
Bookbooming
HỌC VIỆN NGN HÀNG
đề cương ôn tập môn tài chính công đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn tài chính công đại cương - Người đăng: nguyenthuha92tc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
đề cương ôn tập môn tài chính công đại cương 9 10 761