Ktl-icon-tai-lieu

Đề Kinh Tế lượng

Được đăng lên bởi Ngô Viết Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
THỜI GIAN: 90 PHÚT
(Học viên được sử dụng tài liệu)
Đề 1:
Câu 1: (2 điểm)
Khảo sát tiêu dùng Y phụ thuộc vào thu nhập X (đơn vị là triệu đồng), ta có bảng
số liệu sau:
Y
5
6
7
6
8
10
X
5
6
7
8
9
12
Mô hình hồi quy có dạng:
Y  1   2 X  U
Anh (Chị) hãy:
a) Xác định hàm SRF của mô hình?
b) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của các biến?
Câu 2: (2 điểm)
Các mô hình hồi quy sau đây có phải mô hình tuyến tính hay không? Nếu là mô
hình hồi quy phi tuyến, hãy đổi về mô hình hồi quy tuyến tính?
1

a) Y    X  u
b) Yi  1   2 ln Xi  ui
c) ln Yi  1   2 Xi  ui
i

1

2

i

i

d)

Yi 

1

 1   2 Xi  ui

e) Yi  0

2

ui

X e
i

Câu 3: (6 điểm)
Cho một mẫu cụ thể sau, trong đó X là thu nhập, Y là tiêu dùng (đơn vị là triệu
đồng).
Y
5
6
7
6
8
10
9
11
X
5
6
7
8
9
12
12
13
Kết quả hồi qui của bảng số liệu này như sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/14/10 Time: 04:23
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X
C

0.671875
1.703125

0.082433
0.777674

8.150530
2.190024

0.0002
0.0711

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.917163
0.903356
0.659466
2.609375
-6.870185
2.889034

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

7.750000
2.121320
2.217546
2.237407
66.43114
0.000183

Anh (Chị) hãy:
a) Xác định hàm SRF của mô hình?
b) Các ước lượng hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế không?
c) Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy của các biến?
d) Xét xem biến Y có phụ thuộc vào biến X không với α = 0.05?
e) Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với α = 0.05? Ý nghĩa của hệ số xác định?
f) Ý nghĩa của sai số chuẩn hồi quy?
Hết
ĐÁP ÁN:
Câu 1:
a) Yi = 1,66 + 0,68Xi + ei
b) Tiêu dùng tự định trung bình bằng 1,66 triệu đồng; khuynh hướng tiêu dùng trung bình
bằng 0,68 triệu đồng, nghĩa là khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng thì tiêu dùng trung bình tăng
thêm khoảng 0,68 triệu đồng, hay có thể thấy đây là khuynh hướng tiêu dùng của mẫu 6 quan sát.
Câu 2:
Chuyển các hàm phi tuyến thành tuyến tính:
d) Nghịch đảo 2 vế của mô hình d sẽ được mô hình hồi quy tuyến tính
1
 1   2 Xi  ui
Yi
e) Lấy logarit cơ số tự nhiên hai vế của phương trình, sẽ được
ln Yi ln  0   2 ln Xi  ui
Đặt  1 ln  0 , được mô hình tuyến tính.
Câu 3:
a) Yi = 1,7 + 0,67Xi + ei
b) Theo lý thuyết kinh tế, khi không có thu nhập, các hộ gia đình vẫn có chi tiêu, tức là hệ
số chặn  ...
Đ THI MÔN KINH T L NG ƯỢ
TH I GIAN: 90 PHÚT
(Học viên được sử dụng tài liệu)
Đề 1:
Câu 1: (2 điểm)
Khảo sát tiêu dùng Y phụ thuộc vào thu nhập X (đơn vị triệu đồng), ta bảng
số liệu sau:
Y 5 6 7 6 8 10
X 5 6 7 8 9 12
Mô hình hồi quy có dạng:
UXY
21
Anh (Chị) hãy:
a) Xác định hàm SRF của mô hình?
b) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy của các biến?
Câu 2: (2 điểm)
Các hình hồi quy sau đây phải hình tuyến tính hay không? Nếu
hình hồi quy phi tuyến, hãy đổi về mô hình hồi quy tuyến tính?
a)
i
i
i
u
X
Y
1
21
b)
iii
uXY ln
21
c)
iii
uXY
21
ln
d)
ii
i
uX
Y
21
1
e)
e
X
i
u
i
i
Y
2
0
Câu 3: (6 điểm)
Cho một mẫu cụ thể sau, trong đó X là thu nhập, Y là tiêu dùng (đơn vị là triệu
đồng).
Y 5 6 7 6 8 10 9 11
X 5 6 7 8 9 12 12 13
Kết quả hồi qui của bảng số liệu này như sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/14/10 Time: 04:23
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 0.671875 0.082433 8.150530 0.0002
C 1.703125 0.777674 2.190024 0.0711
R-squared 0.917163 Mean dependent var 7.750000
Adjusted R-squared 0.903356 S.D. dependent var 2.121320
S.E. of regression 0.659466 Akaike info criterion 2.217546
Sum squared resid 2.609375 Schwarz criterion 2.237407
Log likelihood -6.870185 F-statistic 66.43114
Durbin-Watson stat 2.889034 Prob(F-statistic) 0.000183
Đề Kinh Tế lượng - Trang 2
Đề Kinh Tế lượng - Người đăng: Ngô Viết Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Kinh Tế lượng 9 10 977