Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi thanhhuyendaoly
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2659 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Đề 1 Câu1: có 2 lô đựng sp ,lô I chưa 8 chính phẩm và 2 phế phẩm,lô II chứa 4 chính
phẩm và 3 phế phẩm.a.KT lần lượt 5 sp của lô I(KT có hoàn lại).Hỏi có bn phế phẩm
trong 5 lần KT trênb.KT lần lượt từng sp của lô II(KT không hoàn lại)đến khi thấy
phế phẩm thì dừng lại .tính số lần KT trung bình c,Lấy ngẫu nhiên 1 sp của lô I
chuyển sang lô II .từ đây lấy ngẫu nhiên 1 sp.tính xs để sp này là phế phẩm
Câu2: một đề thi có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trả lời, trong đó có một câu
trả lời đúng. trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. a. tìm xs để sinh viên
đó được ít nhất một điểm.b.giả sử có 100 câu hỏi, xs để sv đó trả lời đúng từ 12-28
câu
Câu3:Nhằm đề ra kế hoạch sx,công ty HD thực hiện việc nghiên cứu thị trường tại
thành phố A.Điều tra ngẫu nhiên 2000 người có khả năng sử dụng xe máy thấy có
1200 người đang sử dụng xe máy trong đó có 468 người đang sử dụng xe máy do
công ty sx.với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số người sử dụng xe máy trong thành
phố A.biết hãng HD đã bán 150000 xe tại tp A.
Câu4:Khi bắt đầu đưa vào sx ,NSTB của 1 giống lúa là 5,8 tấn/ha.Sau nhiều năm sx
người ta điều tra ngẫu nhiên 16 thửa ruộng thấy NSTB là 5,5 tấn/ha .với mức ý nghĩa
1% có thể nói NSTB của giống lúa đã giảm hay không.biết NS của giống lúa là 1
ĐLNN phân phối chuẩn có độ lệch tiêu chuẩn là 0,3 tấn
Đề 2:Câu1: Có 3 hộp, mỗi hộp đựng 10 sản phẩm. Số phế phẩm có trong mỗi hộp
tương ứng là 13. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 sản phẩm.a/ Gọi X là số sản phẩm
tốt có trong 3 sản phẩm được lấy ra. Tìm quy luật phân phối xác suất của X.b/ Tìm
Mod X và tính kỳ vọng của X.
Câu 2: Hộp 1 có 7 sản phẩm tốt + 3 sản phẩm xấu.
Hộp 2 có 5 sản phẩm tốt+ 3 sản phẩm xấu.
Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm ở hộp 1 bỏ vào hộp 2, rồi sau đó từ hộp 2 lấy ngẩu nhiên
ra 1 sản phẩm thì được sản phẩm tốt. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra từ hộp 2 là sản
phẩm của hộp 1 bỏ vào?
Câu 3: Khảo sát chỉ tiêu X- doanh số bán của một siêu thị trong một số ngày như sau:
Doanh số bán
(triệu đồng/ ngày)
24
30
36
42
48
54
60
65
70

1

Số ngày
5
12
25
35
24
15
12
10
6
a. Ước lượng doanh số bán trung bình trong một ngày của siêu thị này với độ tin cậy
95%?b. Những ngày có doanh số bán từ 60 triệu đồng trở lên là những ngày bán đắt
hàng. Hãy ước lượng tỉ lệ những ngày bán đắt hàng ở siêu thị này với độ tin cậy 95%?
c. Ước lượng doanh số bán trung bình của một ngày đắt hàng ở siêu thị này với độ tin
cậy 96% ( giả thiết doanh số bán của những ngày bán đắt hàng là đại lượng ng...
TỔNG HỢP ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Đề 1 Câu1: có 2 lô đựng sp ,lô I chưa 8 chính phẩm và 2 phế phẩm,lô II chứa 4 chính
phẩm và 3 phế phẩm.a.KT lần lượt 5 sp của lô I(KT có hoàn lại).Hỏi có bn phế phẩm
trong 5 lần KT trênb.KT lần lượt từng sp của lô II(KT không hoàn lại)đến khi thấy
phế phẩm thì dừng lại .tính số lần KT trung bình c,Lấy ngẫu nhiên 1 sp của lô I
chuyển sang lô II .từ đây lấy ngẫu nhiên 1 sp.tính xs để sp này là phế phẩm
Câu2: một đề thi có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trả lời, trong đó có một câu
trả lời đúng. trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. a. tìm xs để sinh viên
đó được ít nhất một điểm.b.giả sử có 100 câu hỏi, xs để sv đó trả lời đúng từ 12-28
câu
Câu3:Nhằm đề ra kế hoạch sx,công ty HD thực hiện việc nghiên cứu thị trường tại
thành phố A.Điều tra ngẫu nhiên 2000 người có khả năng sử dụng xe máy thấy có
1200 người đang sử dụng xe máy trong đó có 468 người đang sử dụng xe máy do
công ty sx.với độ tin cậy 95% hãy ước lượng số người sử dụng xe máy trong thành
phố A.biết hãng HD đã bán 150000 xe tại tp A.
Câu4:Khi bắt đầu đưa vào sx ,NSTB của 1 giống lúa là 5,8 tấn/ha.Sau nhiều năm sx
người ta điều tra ngẫu nhiên 16 thửa ruộng thấy NSTB là 5,5 tấn/ha .với mức ý nghĩa
1% có thể nói NSTB của giống lúa đã giảm hay không.biết NS của giống lúa là 1
ĐLNN phân phối chuẩn có độ lệch tiêu chuẩn là 0,3 tấn
Đề 2:Câu1: Có 3 hộp, mỗi hộp đựng 10 sản phẩm. Số phế phẩm có trong mỗi hộp
tương ứng là 13. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 sản phẩm.a/ Gọi X là số sản phẩm
tốt có trong 3 sản phẩm được lấy ra. Tìm quy luật phân phối xác suất của X.b/ Tìm
Mod X và tính kỳ vọng của X.
Câu 2: Hộp 1 có 7 sản phẩm tốt + 3 sản phẩm xấu.
Hộp 2 có 5 sản phẩm tốt+ 3 sản phẩm xấu.
Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm ở hộp 1 bỏ vào hộp 2, rồi sau đó từ hộp 2 lấy ngẩu nhiên
ra 1 sản phẩm thì được sản phẩm tốt. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra từ hộp 2 là sản
phẩm của hộp 1 bỏ vào?
Câu 3: Khảo sát chỉ tiêu X- doanh số bán của một siêu thị trong một số ngày như sau:
Doanh số bán
(triệu đồng/ ngày)
24
30
36
42
48
54
60
65
70
1
ĐỀ ÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: thanhhuyendaoly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỀ ÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 637