Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Được đăng lên bởi bienthinhanthoan-gmail-com
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan
trọng trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên,
chính sách tiền tệ thực sự có ý nghĩa và thể hiện đúng vai trò vị trí của mình
hay không lại phụ thuộc vào quá trình sử dụng các công cụ để thực thi chính
sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Để thực hiện vai trò và trách nhiệm đã
được quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đã sử dụng các công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ
bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở.
Sau một thời gian dài chuẩn bị về hàng lang pháp lý, trang thiết bị, nhân
lực, … nghiệp vụ thị trường mở đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chính thức khai trương vào ngày 12/7/2000. Trải qua hơn 5 năm hoạt động,
nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện an toàn, góp phần quan trọng vào
việc điều tiết và kiểm soát lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước. Tuy
nhiên, cũng như các công cụ chính sách tiền tệ khác của Ngân hàng nhà nước,
nghiệp vụ thị trường mở đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Số lượng các tổ
chức tín dụng tham gia ít, doanh số giao dịch nhỏ, hàng hoá giao dịch chưa
nhiều, các quy định về quy trình, xử lý thông tin còn chưa hoàn thiện. Vì vậy,
nhu cầu đổi mới và hoàn thiện công cụ nghiệp vụ thị trưởng mở là hết sức cấp
bách và cần thiết. Nhận thức được điều dó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn
thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” để làm
đề tài nghiên cứu của Luận văn.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ, công cụ chính
sách tiền tệ và nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng trung ương.
- Phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia.
- Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động nghiệp vụ thị trường mở
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu đã
được sử dụng là phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp duy vật
lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê ... Ngoài ra, trong luận
văn còn sử dụng một số biểu, bảng để minh hoạ.
5. Kết cấu của luận...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chính sách tiền tệ một trong những chính sách kinh tế quan
trọng trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên,
chính sách tiền tệ thực sự có ý nghĩa và thể hiện đúng vai t vị t của mình
hay không lại phụ thuộc vào quá trình sử dụng các công cụ để thực thi chính
sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Để thực hiện vai trò trách nhiệm đã
được quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đã sử dụng các công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ
bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở.
Sau một thời gian dài chuẩn bị về hàng lang pháp lý, trang thiết bị, nhân
lực, nghiệp vụ thị trường mở đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
chính thức khai trương vào ngày 12/7/2000. Trải qua hơn 5 năm hoạt động,
nghiệp vụ thị trường mở đã được thực hiện an toàn, góp phần quan trọng vào
việc điều tiết và kiểm soát lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước. Tuy
nhiên, cũng như các công cụ chính sách tiền tệ khác của Ngân hàng nhà nước,
nghiệp vụ thị trường mở đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Số lượng c tổ
chức tín dụng tham gia ít, doanh số giao dịch nhỏ, hàng hoá giao dịch chưa
nhiều, các quy định về quy trình, xử thông tin còn chưa hoàn thiện. Vì vậy,
nhu cầu đổi mới và hoàn thiện công cụ nghiệp vụ thị trưởng mở là hết sức cấp
bách cần thiết. Nhận thức được điều dó, tác giả đã lựa chọn đ tài Hoàn
thiện nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Namđể làm
đề tài nghiên cứu của Luận văn.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ, công cụ chính
sách tiền tệ và nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng trung ương.
- Phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1
Đề tài : Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam - Người đăng: bienthinhanthoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước Việt Nam 9 10 869