Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã số: …………….
RỦI RO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VÀ CÁC CÚ SỐC KINH TẾ

i

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng như là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Việc
xem xét các biến động của cú sốc nền kinh tế với hành vi của hệ thống ngân hàng
sẽ cho chúng ta một số gợi ý quan trọng về tầm quan trọng của các yếu tố chính
của nền kinh tế vĩ mô trong việc hoạch định chính sách
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu là xem xét làm thế nào các ngân hàng đối mặt với rủi ro vĩ
mô và tính bất định; đặc biệt hơn, nó kiểm tra mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống
ngân hàng với sự thay đổi và sự gián đoạn trong các điều kiện nền kinh tế.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu của tôi được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu lịch sử và
nghiên cứu khoa học. Quan trọng nhất bài nghiên cứu chúng tôi sử dụng mô hình
EGARCH (Mô hình Garch đa biến).
Nội dung nghiên cứu:
Chúng tôi tập trung nghiên cứu các hành vi phân nhóm, thông qua việc tất cả các
ngân hàng đồng thời phản ứng lại cú sốc kinh tế.
Đóng góp của đề tài :
Bài nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của cú sốc kinh tế vĩ mô tới hành vi đồng
nhất của các ngân hàng.
Hƣớng phát triển của đề tài:
Chúng tôi xem xét làm thế nào các ngân hàng, cũng như một nhóm ngân hàng,
đối mặt với rủi ro vĩ mô và tính bất ổn của nền kinh tế.

ii

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................ iv
DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. iv
TÓM TẮT ............................................................................................................. 1
1. GIỚI THIỆU .................................................................................................. 2
1.1.

Lý do chọn đề tài ........................................................................... 2

1.2.

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu ............................................... 2

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY .................................. 3
3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................. 10
3.1.

Mô hình ........................................................................................ 10

3.2.

Phƣơng pháp ƣớc tính EGARCH ............................................. 13

3.3.

Dữ liệu ............................................................................
Mã số: …………….
RI RO H THỐNG NGÂN HÀNG
CÁC CÚ SỐC KINH T
Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài khoa học: Rủi ro hệ thống ngân hàng và các cú sốc kinh tế 9 10 810