Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng Cafe tỉnh Lâm Đồng

Được đăng lên bởi huynhthithanhthao92
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2916 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CH ƯƠ NG1: C Ơ  S Ở  LÝ THUY Ế T CÁC Y Ế U T Ố   Ả NH H ƯỞ NG 
T Ớ I M Ứ C TIÊU TH Ụ  CÀ PHÊ:
1.

 Các nhân t ố   ả nh h ưở ng đ ế n vi ệ c tiêu th ụ  cà phê: 

-

Cà phê: là m ộ t lo ạ i th ứ c u ố ng màu đen có ch ứ a ch ấ t 

caffeine và đ ượ c s ử  d ụ ng r ộ ng rãi, dduwwojc s ả n xu ấ t t ừ  
các h ạ t cà phê đ ượ c rang lên, t ừ  cây cà phê. /cà phê đ ượ c 
s ử  d ụ ng đ ầ u tiên vào th ế  k ỉ  th ứ  9.
-

Cây cà phê: đ ượ c tr ồ ng trên 50 qu ố c gia trên th ế  

gi ớ i, trong đó có m ộ t s ố  n ướ c xu ấ t kh ẩ u cà phê. H ạ t cà 
phê đ ượ c l ấ y t ừ  h ạ t c ủ a các lo ạ i cây thu ộ c h ọ  cà phê. Ba 
dòng cây cà phê chisng là:
Coffea arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè, cà phê Blue 
Mountain
Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối
Coffea excelsa (Cà phê Liberia) ­ cà phê mít. 
-

Mức tiêu thụ cà phê: là khối lượng cà phê được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày cũng như xuát khẩu ra thị trường quốc 
tế.

-

Đất đai: Sản xuất cà phê trong các khu vực địa lý khác nhau 

có thể sẽ có năng suẩ khác nhau từ đó ảnh hưởng tới mức tiêu thụ. 
Sự khác biệt này là do điều kiện môi trường khác nhau giữa các 
vùng như điều kiện về đất, chất dinh dưỡng, khí hậu, giống cây…
Cây cà phê không đòi hỏi khắt khe về đất, nó có thể phát triển tốt 
trên nhiều loại đất khác nhau. Trong đó đất đỏ baazan giúp cây phát 
triển tốt, cho năng suất cao. Yêu cầu cơ bản là có tầng đất mặt sâu 
từ 70 cm trở lên, có thành phần cơ giới trung bình đến hơi mặn 
(Đất thịt nhẹ­sét)
-

Thời tiết, khí hậu: 

•

Nhiệt độ: Cây cà phê cần nhiệt độ từ 20­25*C . biên độ nhiệt 

là 15­30*C.
•

Lượng mưa: Cây cà phê sinh trưởng tốt ở những vùng có 

lượng mưa hàng năm 1800­2000mm, có một mùa khô ngắn vào cuối 
và sau vụ thu hoạch để phân hóa mầm hoa. Độ ẩm không khí thích 
hợp với cây cà phê là từ 70% trở lên. Độ ẩm không kí càng cao càng 
tốt đối với cây cà phê , đặc biệt là giai đoạn cây ra hoa. 

•

Ánh sáng: Cây cà phê thích hợp với ánh sang trực xạ yếu, do 

đó cần trồng cây che bóng để điều hòa ánh sáng cho vườn cây cà 
phê hợp lý 
•

Gió: gió nóng, lạnh hay gió mạnh đều ảnh hưởng cho việc 

sinh trưởng của cây cà phê . khi lập vườn cần trồng cây chắc gió 
cho cây cà phê 
-

Nhân tố kỹ thuật sản xuất cà phê: Cây cà phê muốn cho 

năng suất, chất lượng cao  rất cần những người có kỹ thuật cao, 
chyên môn. Hiện này, hàng loạt các loại tiến bộ kỹ thuật mới đã 
được  nghiên cứu và áp dụng trong sản xuất cà phê. :
•

Lai tạo giống tốt

•

Chất hoa học thành tựu trong phòng trư sâu...
CH NG1: C S LÝ THUY T CÁC Y U T NH H NG ƯƠ Ơ ƯỞ
T I M C TIÊU TH CÀ PHÊ:
1. Các nhân t nh h ng đ n vi c tiêu th cà phê: ưở ế
- Cà phê: là m t lo i th c u ng màu đen có ch a ch t
caffeine và đ c s d ng r ng rãi, dduwwojc s n xu t t ượ
các h t cà phê đ c rang lên, t cây cà phê. /cà phê đ c ượ ượ
s d ng đ u tiên vào th k th 9. ế
- Cây cà phê: đ c tr ng trên 50 qu c gia trên th ượ ế
gi i, trong đó có m t s n c xu t kh u cà phê. H t cà ướ
phê đ c l y t h t c a các lo i cây thu c h cà phê. Ba ượ
dòng cây cà phê chisng là:
Coffea arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè, cà phê Blue
Mountain
Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê v i
Coffea excelsa (Cà phê Liberia) - cà phê mít.
- M c tiêu th cà phê : là kh i l ng cà phê đ c s d ng ư ượ
trong cu c s ng hàng ngày cũng nh xuát kh u ra th tr ng qu c ư ườ
t .ế
Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng Cafe tỉnh Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng Cafe tỉnh Lâm Đồng - Người đăng: huynhthithanhthao92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng Cafe tỉnh Lâm Đồng 9 10 545