Ktl-icon-tai-lieu

đề tài : sở giao dịch chứng khoán hà nội - sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Được đăng lên bởi minnieminnie0302
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài:
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

Thành viên trong nhóm
1. Chu Minh Hảo
2. Trần Thị Thanh Huyền
3. Kim Chu Khánh Linh

11131194
11131741
11132156

Mục lục
I. Khái quát lý thuyết…………………………………………………………………………………4
1. Khái niệm và chức năng………………………………………………………………………….…
4
1.1. Khái niệm………………………………………………………………………….…….……………………4
1.2. Chức năng…………………………………………………………………………………………….………4
2.Tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán…………………………………...……………4
2.1. Hội đồng quản trị…………………………………………………………………………………………….5
2.2. Ban giám đốc điều hành…………………………………………………………………………………….5
2.3. Các phòng
ban………………………………………………………………………………………………..5
3. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán………………………………………………………..5
3.1. Khái niệm, phân loại………………………………………………………………………………………...5
3.2. Tiêu chuẩn của thành viên………………………………………………………………………………….6
3.3.Thủ tục kết nạp thành viên …………………………………………………………………………………7
3.4..Quyền và nghĩa vụ thành viên …………………………………………………………………………….8
4. Niêm yết chứng khoán …………………………………………………………………………….8
4.1. Khái niệm……………………………………………………………………………………………………. 8
4.2. Vai trò của niêm yế………………………………………………………………………………………… 9
4.3. Phân loại niêm yết ………………………………………………………………………………………….9
4.4.Tiêu chuẩn niêm yết ……………………………………………………………………………………….10
4.5. Thủ tục niêm yết ……………………………………………………………………………………………11
4.6. Quản lý niêm yết …………………………………………………………………………………………..11
II. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HCM
1.Giới thiệu khái quát……………………………………………………………………………… 13
1.1.Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ……………………………………………………………………..13
2

1.2. Sở giao dich chứng khoán Hồ Chí Minh ……………………………………………………………..14
2. Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán ……………………………………….14
2.1. Hội đồng quản trị ………………………………………………………………………………………….17
2.2. Ban kiểm soát ………………………………………………………………………………………………18
2.3. Bộ máy điều hành ………………………………………………………………………………………….19
3.Thành viên………………………………………………………………………………………… 21
3.1.Tiêu chuẩn của thành viên ………………………………………………………………………….……..21
3.2 Thủ tục kết nạp …………………………………………………………………………………….………..22
3.3.Quyền và nghĩa vụ của thành viên …………………………………………………………………….…24
3.3.Quyền và nghĩa vụ của thành viên ………………………………………………………………….……24
4.Niêm yết chứng khoán ……………………………………………………………………….……27
4.1. Thủ tục niêm yết ………………………………………………………………………………………...
….27
4.2.Điều kiện niêm yết………………………………………………………………………………...28
4.2.1.Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoá...
Đề tài:
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh
Thành viên trong nhóm
1. Chu Minh Hảo 11131194
2. Trần Thị Thanh Huyền 11131741
3. Kim Chu Khánh Linh 11132156
đề tài : sở giao dịch chứng khoán hà nội - sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài : sở giao dịch chứng khoán hà nội - sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh - Người đăng: minnieminnie0302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đề tài : sở giao dịch chứng khoán hà nội - sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh 9 10 393